МОМИЧЕТО, КОЕТО МЕЧТАЕ ДА ПОКОРИ ЕВРОВИЗИЯ

То­ва е 11-го­ди­ш­на­та Се­сил, ко­я­то на­с­ко­ро за­во­ю­ва вто­ро мя­с­то в пре­с­ти­ж­ния ме­ж­ду­на­ро­ден кон­курс „Сла­вян­с­ки ба­зар” в Бе­ла­рус, за ко­е­то съ­би­тие ве­че „Зна­ме” пи­са. По съ­щия по­вод му­зи­ка­ли­ят пе­да­гог на Се­сил Де­си Стан­ко­ва е по­лу­чи­ла по­з­д­ра­ви­те­лен ад­рес от кан­це­ла­ри­я­та на пре­зи­ден­та на Ре­пу­б­ли­ка Бъл­га­рия Ру­мен Ра­дев. В не­го,  от име­то на пре­зи­ден­та  Ра­дев,  из­п­ра­щат по­з­д­ра­в­ле­ния за чу­де­с­но­то пре­д­с­та­вя­не на Се­сил Ал­пер, ко­я­то под ръ­ко­во­д­с­т­во на Де­си Стан­ко­ва по­с­ти­г­на то­зи за­бе­ле­жи­те­лен  ус­пех. Ка­к­во­то и по­ве­че да ка­жем, ка­к­то и да го ка­жем, ис­ти­на­та е яс­на-ед­но мал­ко мо­ми­че от на­шия град сре­щ­на све­та с Тър­го­ви­ще, с Бъл­га­рия. Но с ап­ла­у­зи­те   до­тук. Чрез то­зи ма­те­ри­ал се опи­т­ва­ме да от­го­во­рим на въ­п­ро­си­те: КАК СЕ ФОР­МИ­РА И СЪ­З­РЯ­ВА ЕДИН ТА­ЛАНТ, ка­к­во е об­к­ръ­же­ни­е­то, ко­е­то „по­д­х­ран­ва” то­ва да­ро­ва­ние, ка­к­ви са бъ­де­щи­те хо­ри­зон­ти пред на­ша­та мла­да на­де­ж­да?

Тър­сим от­го­вор на те­зи въ­п­ро­си в раз­го­вор с две же­ни, ко­и­то все­ки­д­не­в­но са бли­зо до Се­сил- то­ва са му­зи­кал­ни­ят й пе­да­гог Де­си­с­ла­ва Стан­ко­ва и ча­ро­в­на­та ба­ба Ай­ше, ко­я­то Се­сил обо­жа­ва. Ако при­е­мем, че фор­му­ла­та на ус­пе­ха се съ­с­тои в 1% та­лант и 99% труд, ко­мен­та­рът на Де­си Стан­ко­ва е сле­д­ни­ят:

-Ня­ма ни­що слу­чай­но. Са­ма­та Се­сил е ед­но мно­го тру­до­лю­би­во и упо­ри­то де­те. Са­ма­та тя ис­ка да се усъ­вър­шен­с­т­ва. Въ­п­ре­ки кре­х­ки­те й 11 г., тя ми­с­ли зря­ло при по­д­бо­ра на ре­пер­то­ар, има усет за ху­ба­во­то. Мно­го дър­жах на кон­кур­са в Бе­ла­рус Се­сил да е в до­б­ра кон­ди­ция, да за­па­зи са­мо­о­б­ла­да­ние, тъй ка­то то­ва на­и­с­ти­на е го­ля­ма­та сце­на и тря­б­ва да бъ­деш в до­б­ро пси­хи­ч­но здра­ве, за да ов­ла­де­еш пу­б­ли­ка­та и да се пре­д­с­та­виш въз­мо­ж­но най-до­б­ре. Се­сил по­с­ти­г­на вси­ч­ко то­ва. А де­ца­та, с ко­и­то бе­ше за­о­би­ко­ле­на съ­в­сем не бя­ха слу­чай­ни- по­ве­че­то от тях бя­ха пе­че­ли­ли све­то­в­ни кон­кур­си, Ев­ро­ви­зия. Но смя­там, че Се­сил да­де вси­ч­ко от се­бе си и за­то­ва ус­пя. Стра­те­ги­я­та ми от­тук на­та­тък ще бъ­де да про­дъл­жим с уча­с­ти­е­то на Се­сил в най-сил­ни, най-пре­с­ти­ж­ни кон­кур­си у нас и по све­та. То­ва е от из­к­лю­чи­тел­но зна­че­ние за не­й­но­то съ­з­ря­ва­не и из­ра­с­т­ва­не ка­то та­лант. Не мо­га да про­пу­с­на и да не ка­жа, че един от опор­ни­те хо­ра за Се­сил е не­й­на­та пре­к­ра­с­на ба­ба-те­зи ба­би на мо­и­те въз­пи­та­ни­ци аз ги на­ри­чам „въл­ше­б­ни­ци”. Та­ка­ва е и ба­ба­та на Се­сил, за ко­я­то вну­ч­ка­та твър­ди, че на кон­кур­са в Бе­ла­рус й е да­ва­ла мно­го ку­раж.

По­ка­ни­х­ме ба­ба Ай­ше, та­зи скром­на же­ни­ца, да по­го­с­ту­ва в ре­да­к­ци­я­та на „Зна­ме”. Ето ка­к­во ни ка­за тя:

-Мо­я­та ра­бо­та е да по­д­к­ре­пям Се­сил. Раз­би­ра се, че мно­го я оби­чам, но и че­с­то пъ­ти съм стро­га с нея. Кол­ко­то до кон­кур­са в Бе­ла­рус, къ­де­то Се­сил по­с­ти­г­на го­лям ус­пех, ат­мо­с­фе­ра­та бе­ше из­к­лю­чи­тел­но по­зи­ти­в­на. Де­ца­та мно­го се съ­би­ра­ха, за­е­д­но пе­е­ха, в ед­на пи­ца­рия се хра­не­ха, не­пре­къ­с­на­то се сме­е­х­ме…

Да­вам си сме­т­ка, че пси­хи­че­с­ко­то здра­ве на Се­сил пред то­зи кон­курс бе­ше мно­го ва­ж­но, за­то­ва че­с­то й ка­з­вах, че мно­го я оби­чам, гу­ш­ках Се­сил не­пре­къ­с­на­то, за да се от­пу­с­не, да я пре­д­ра­з­по­ло­жа, гу­ш­ках и дру­ги­те де­ца…

Изо­б­що, оби­чам ги, за два де­на там се на­у­чих да пра­вя сним­ки, на­ли тря­б­ва да съм с не­що по­ле­з­на. Ка­к­во дру­го да ка­жа за на­шия ма­лък сла­вей- от съ­в­сем мъ­ни­ч­ка тя не­пре­къ­с­на­то пее вкъ­щи, а то­ва е пре­к­ра­с­но…

Но аз не я гле­зя, уча я на тру­до­лю­бие, за­що­то та­лан­та си е та­лант, но тря­б­ва и си­лен ха­ра­к­тер, смя­там, че тя го при­те­жа­ва, ка­з­ва ба­ба Ай­ше и не про­пу­с­ка да ка­же до­б­ра ду­ма и за ръ­ко­во­ди­тел­ка­та Де­си Стан­ко­ва, ко­я­то в Бе­ла­рус е на­п­ра­ви­ла не­мал­ко за не­й­на­та вну­ч­ка-би­ла й е и ка­то май­ка, и фри­зьор, и вси­ч­ко…

Разговор на ДЕЯНА ВЪЛЧЕВА

Ис­кам да пея ка­то Ли­ли Ива­но­ва

-Сесил, кои са лю­би­ми­те ти из­пъл­ни­те­ли?

-От бъл­гар­с­ки­те най-мно­го ха­ре­с­вам Ли­ли Ива­но­ва, а от чу­ж­де­с­т­ран­ни­те -Уи­т­ни Хю­с­тън…

-Как гле­дат ма­ма и та­т­ко на тво­е­то вле­че­ние към му­зи­ка­та?  -Имам пре­к­ра­с­ни ро­ди­те­ли, но те мно­го ра­бо­тят, ви­на­ги са за­е­ти и от­на­ча­ло, ко­га­то бях мал­ка, се съм­ня­ва­ха да­ли на­и­с­ти­на пея до­б­ре, за­що­то про­с­то ня­ма­ха вре­ме да ме слу­шат. Един­с­т­ве­но ба­ба знае как се раз­ви­вам, тя ми е по­с­то­ян­ния слу­ша­тел, тъй ка­то аз по цял ден си пея вкъ­щи,  все не­що си та­на­ни­кам. Но на­по­с­ле­дък и ма­ма, и та­т­ко се убе­ди­ха, че мно­го, мно­го оби­чам пе­сен­та и  ис­кам и за в бъ­де­ще да се раз­ви­вам с му­зи­ка…

-Как ти ми­на­ва ва­кан­ци­я­та? Коя кни­га че­теш в мо­мен­та?

-„По­хи­ти­те­лят на мъл­ни­и­те”, мно­го  ин­те­ре­с­на кни­га. Аз съм та­къв чо­век, че ко­га­то съм на учи­ли­ще, жа­ду­вам за ва­кан­ци­я­та, ко­га­то съм във ва­кан­ция, мъ­ч­но ми е за учи­ли­ще…

 -Но пре­ди да за­по­ч­неш учи­ли­ще, те ча­ка ед­но го­ля­мо пре­жи­вя­ва­не-пъ­ту­ва­не­то до Па­риж…

-Да, в на­ча­ло­то на ав­густ, за­е­д­но с ба­ба, пъ­ту­ва­ме за Фран­ция, на го­с­ти при ле­ля .

 -А след то­ва, ка­то се вър­неш, къ­де ще е по­ре­д­но­то ти уча­с­тие?

-Още през се­п­тем­в­ри имам уча­с­тие в По­л­с­ки Тръм­беш, на кон­курс в ро­д­ния град на Ве­се­лин Ма­ри­нов…

-По­же­ла­вам ти да ста­неш по­пу­ляр­на пе­ви­ца и ко­га­то по­ра­с­неш, в Тър­го­ви­ще съ­що да ор­га­ни­зи­рат по­до­бен кул­ту­рен фо­рум, а мла­ди­те из­пъл­ни­те­ли да ка­з­ват, че кон­кур­сът е в ро­д­ния град на име­ни­та­та пе­ви­ца Се­сил Ал­пер!…  -Бла­го­да­ря!

 -По­с­ле­ден въ­п­рос-за ка­к­во ме­ч­та­еш?

-Да ста­на по­пу­ляр­на, да по­ко­ря Ев­ро­ви­зия…

-Да­но по-ско­ро раз­ка­жем в „Зна­ме” за тво­я­та сбъ­д­на­та ме­ч­та!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *