ЕЗИКОВАТА ГИМНАЗИЯ – ПЪРВЕНЕЦ ПРИ МАТУРИТЕ

За тре­та по­ре­д­на го­ди­на зре­ло­с­т­ни­ци­те на ПГИ­ЧЕ „Ми­т­ро­по­лит Ан­д­рей” – Тър­го­ви­ще са с най-ви­сок ус­пех на ма­ту­ри­те. То­ва ка­за за „Зна­ме” ди­ре­к­то­рът на учи­ли­ще­то Ата­нас Ца­нев. Ус­пе­хът на гим­на­зи­я­та от дър­жа­в­ни­те зре­ло­с­т­ни из­пи­ти е мн. до­бър 5.16, ко­е­то за­па­з­ва тен­ден­ци­я­та за ус­той­чи­вост на ре­зул­та­ти­те им. При­по­м­ня­ме, че през 2016 г. аби­ту­ри­ен­ти­те на ПГИ­ЧЕ по­с­ти­г­на­ха съ­щия ре­зул­тат от ДЗИ – мн. до­бър 5.16, а през 2015 г. – мн.до­бър 5.21.

„Във вре­ме­то на ра­в­но­с­ме­т­ка, след из­пи­ти­те и емо­ци­о­нал­ни­те пре­жи­вя­ва­ния от ба­ло­ве­те, мо­жем да ка­жем, че об­що­о­т­ли­ч­ни­те оцен­ки /от 5,50 до 6,00 / от ДЗИ за на­ши­те уче­ни­ци са 23,ко­е­то пра­ви 50%  от яви­ли­те се зре­ло­с­т­ни­ци.Ра­д­ва ни фа­к­тът,че ре­зул­та­ти­те от ма­ту­ри­те съ­в­па­дат с те­зи от го­ди­ни­те на обу­че­ние до ХІІ клас”, раз­ка­за ди­ре­к­тор Ца­нев. Той ли­ч­но връ­чи ди­п­ло­ми­те за за­вър­ше­но сре­д­но об­ра­зо­ва­ние на мла­де­жи­те от ви­пу­с­ка. С пла­кет „Пър­ве­нец на ви­пуск 2017″ бя­ха удо­с­то­е­ни Ру­ме­на Но­ва­ко­ва и  Ви­к­то­рия Пе­т­ко­ва, ко­и­то за­вър­ши­ха с от­ли­чен 5.93, а ве­д­на­га след тях с от­ли­чен 5.91 е Пла­ме­на Да­с­ка­ло­ва и с от­ли­чен 5.90 – Яни­та Мил­че­ва и Ес­ра Аде­мо­ва. А сре­д­ни­ят ус­пех от ди­п­ло­ми­те за сре­д­но об­ра­зо­ва­ние в ПГИ­ЧЕ е мн.до­бър 5.45.

„С та­ки­ва уче­ни­ци би се гор­дя­ло вся­ко учи­ли­ще -та­лан­т­ли­ви, ам­би­ци­о­з­ни,въз­пи­та­ни. Че­с­ти­то на аби­ту­ри­ен­ти­те,ко­и­то ус­пе­ш­но се ди­п­ло­ми­ра­ха и за по­ре­ден път до­ка­за­ха,че са най-до­б­ри­те в об­ласт Тър­го­ви­ще!Че­с­ти­то на ро­ди­те­ли­те,ко­и­то по­д­по­ма­га­ха съ­в­ме­с­т­ни­те ни уси­лия! По­з­д­ра­в­ле­ния за  учи­те­ли­те,ра­бо­ти­ли с тях в гим­на­зи­я­та и в раз­ли­ч­ни­те шко­ли”, ка­за Ата­нас Ца­нев по вре­ме на офи­ци­ал­но­то връ­ч­ва­не на ди­п­ло­ми­те.

Си­мо­на Але­к­си­е­ва

Сн. Иван КОЛЕВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *