ЗА ДА БЪДАТ ДНИТЕ НИ ПО-МАЛКО ЗАВИСИМИ!

В последните месеци ак­ти­в­но се раз­про­с­т­ра­ня­ват дан­ни, ко­и­то про­ти­во­ре­чат ка­к­то на ев­ро­пей­с­ка­та, та­ка и на бъл­гар­с­ка­та ста­ти­с­ти­ка, в то­ва чи­с­ло и на дан­ни­те от НОИ. На­в­ся­къ­де по све­та хо­ра­та с ув­ре­ж­да­ния пре­д­с­та­в­ля­ват най-бе­д­на­та гру­па от на­се­ле­ни­е­то. Съ­ще­в­ре­мен­но у нас ко­а­ли­ци­он­ни­те пар­т­ньо­ри афи­ши­рат, че ще се взе­ме от ин­ва­ли­д­ни­те пен­сии, за да се уве­ли­чат най-ни­с­ки­те пен­сии.

Сти­г­на се и до там да се об­съ­ж­да в пу­б­ли­ч­но­то про­с­т­ран­с­т­во, че ще се спи­рат ин­ва­ли­д­ни пен­сии, за­що­то „по­ло­ви­на­та би­ли фал­ши­ви” и ще се да­ват за уве­ли­че­ние на най-ни­с­ки­те пен­сии на ос­та­на­ли­те пен­си­о­не­ри.

То­ва во­ди до два те­ж­ки об­ще­с­т­ве­ни про­б­ле­ма. Пър­во – из­ку­с­т­ве­но про­ти­во­по­с­та­вя­не на хо­ра­та с ув­ре­ж­да­ния, ко­и­то по­лу­ча­ват ин­ва­ли­д­ни пен­сии и хо­ра­та, ко­и­то по­лу­ча­ват пен­сии за оси­гу­ри­те­лен стаж и въз­раст. Вто­ро – об­ще­с­т­во­то се на­с­т­рой­ва сре­щу хо­ра­та с ув­ре­ж­да­ния.

На­ли­це е ос­тър де­фи­цит на сре­д­с­т­ва­та в НОИ, кой­то ед­ва ли ще се ре­ши със спи­ра­не на част от ин­ва­ли­д­ни­те пен­сии.

Спо­ред пу­б­ли­ка­ци­я­та Ста­ти­с­ти­че­с­ки бю­ле­тин пен­сии към 31.12.2016 г. на ин­тер­нет стра­ни­ца­та на НОИ, хо­ра­та с ув­ре­ж­да­ния у нас, по­лу­ча­ва­щи ин­ва­ли­д­ни пен­сии, са 507 569. Ка­к­во стои зад та­зи ци­ф­ра? По­лу­ча­ва­щи пен­сии за об­що за­бо­ля­ва­не – 455 124 + 2 652 во­ен­но­ин­ва­ли­д­ни пен­сии + 49 793 ин­ва­ли­д­ни пен­сии, за хо­ра, ко­и­то ня­мат тру­дов стаж.    Съ­ще­в­ре­мен­но от­съ­с­т­ват дан­ни кол­ко са хо­ра­та с ув­ре­ж­да­ния с 50 и 71% за­гу­бе­на ра­бо­то­с­по­б­ност, ко­и­то по­лу­ча­ват пен­сия за оси­гу­ри­те­лен стаж и въз­раст. По на­ша оцен­ка то­ва са при­б­ли­зи­тел­но 120 000 чо­ве­ка. Та­ка на­ре­че­на­та вто­ра пен­сия всъ­щ­ност е до­ба­в­ка за ин­ва­ли­д­ност към ос­но­в­на­та пен­сия, из­ра­зя­ва­ща се в раз­мер ме­ж­ду 31 и 35 лв. ме­се­ч­но. Та­ка­ва „вто­ра пен­сия” по­лу­ча­ват 337 776 ду­ши.

През сле­д­ва­ща­та го­ди­на бро­ят на по­лу­ча­ва­щи­те я ще на­ма­лее, за­що­то спо­ред за­ло­же­ни­те нор­ма­ти­в­ни про­ме­ни те­зи, ко­и­то ня­мат по­жи­з­нен ТЕЛК, а са със сро­ч­на ме­ди­цин­с­ка ек­с­пер­ти­за за вре­ме ме­ж­ду 1 и 3 го­ди­ни, ня­ма да я по­лу­ча­ват.

Ра­бо­те­ща­та мяр­ка в та­зи по­со­ка е съ­з­да­ва­не­то на ме­ха­ни­зъм за ин­ди­ви­ду­ал­на оцен­ка и по­д­к­ре­па за все­ки чо­век с удо­с­то­ве­ре­но трай­но ув­ре­ж­да­не.

Не­ви­ди­ми­те за ста­ти­с­ти­ка­та хо­ра с ув­ре­ж­да­ния са вси­ч­ки, ко­и­то пре­д­по­чи­тат да не се явя­ват пред ТЕЛК и да не по­лу­ча­ват до­ку­мент за ча­с­ти­ч­но за­гу­бе­на ра­бо­то­с­по­со­б­ност, по­ра­ди опа­се­ния за по-тру­д­но на­ми­ра­не на ра­бо­та и сти­г­ми от стра­на на ра­бо­то­да­те­ли­те.

По­со­че­ни­те ци­ф­ри не об­х­ва­щат и ли­ца­та до 16-го­ди­ш­на въз­раст, ко­и­то имат до­ка­за­ни ув­ре­ж­да­ния. В мо­мен­та ця­ло­то об­ще­с­т­ве­но вни­ма­ние е фо­ку­си­ра­но вър­ху пен­си­и­те на хо­ра­та с ув­ре­ж­да­ния, ко­и­то ре­ал­но са в та­ки­ва раз­ме­ри, че до­хо­ди­те им, до­ри с по­мо­щ­та на ра­бо­те­щи бли­з­ки, ос­та­ват под ек­зи­с­тен­ц­ми­ни­му­ма. Из­на­ся­не­то на не­вер­ни или по­д­ве­ж­да­щи дан­ни в пу­б­ли­ч­но­то про­с­т­ран­с­т­во е не­до­пу­с­ти­мо.

Спе­с­тя­ва се раз­ли­ка­та ме­ж­ду броя на хо­ра­та с ув­ре­ж­да­ния, ко­и­то по­лу­ча­ват пен­сия и броя на ин­ва­ли­д­ни­те пен­сии.        На 27.04.2017 г. Ев­ро­пей­с­ка­та ко­ми­сия стар­ти­ра со­ци­а­лен па­кет, в кой­то се пре­д­ла­га на­пре­дък в со­ци­ал­ни­те по­ли­ти­ки в Ев­ро­пей­с­кия съ­юз! Те­зи на­ши ис­ка­ния са в пра­во­мо­щи­я­та на Ми­ни­с­тер­с­кия съ­вет и тя­х­но­то из­пъл­не­ние или не­из­пъл­не­ние кра­с­но­ре­чи­во ще до­ка­же от­но­ше­ни­е­то на пра­ви­тел­с­т­во­то към гра­ж­да­ни­те с ув­ре­ж­да­ния в Бъл­га­рия.

Не­по­ко­ле­би­ма е на­ша­та го­то­в­ност да пре­д­п­ри­е­мем съ­о­т­ве­т­ни­те за­ко­но­ви про­те­с­т­ни дей­с­т­вия в ця­ла­та стра­на, ако от­но­во не бъ­де за­че­те­на на­ша­та ар­гу­мен­ти­ра­на гра­ж­дан­с­ка по­зи­ция.

13 не­от­ло­ж­ни мер­ки в со­ци­ал­на­та по­ли­ти­ка, за ко­и­то

на­с­то­я­ва­ме

 1. Оп­ти­ми­зи­ра­не на ме­ди­цин­с­ка­та ек­с­пер­ти­за ка­то по­д­к­ре­пя­ме пре­д­ло­же­ни­е­то да се пре­ми­не към пре­с­т­ру­к­ту­ри­ра­не на ор­га­ни­те на ме­ди­цин­с­ка­та ек­с­пер­ти­за – в един­на ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­на стру­к­ту­ра, по­д­чи­не­на на МЗ, вклю­ч­ва­ща НЕЛК, ТЕЛК, РКМЕ.
 2. Да стар­ти­ра из­г­ра­де­на­та еле­к­т­рон­на ин­фор­ма­ци­он­на си­с­те­ма на ме­ди­цин­с­ка­та ек­с­пер­ти­за, ка­то НЕЛК за­по­ч­не да пре­до­с­та­вя ин­фор­ма­ция на Аген­ци­я­та за хо­ра­та с ув­ре­ж­да­ния.
 3. Да се из­к­лю­чат бъ­де­щи дей­с­т­вия от стра­на на пра­ви­тел­с­т­во­то (ка­то, на­при­мер, ли­ша­ва­не от ин­ва­ли­д­на пен­сия на ра­бо­те­щи­те с ув­ре­ж­да­ния), ко­и­то мо­гат да до­ве­дат до со­ци­ал­но на­пре­же­ние и са стъ­п­ка на­зад от за­во­ю­ва­ни в го­ди­ни­те по­зи­ции, от­но­с­но со­ци­ал­на­та по­ли­ти­ка за хо­ра­та със спе­ци­фи­ч­ни въз­мо­ж­но­с­ти.
 4. Да се раз­ра­бо­ти ком­пен­са­то­рен ме­ха­ни­зъм, за да се по­лу­ча­ват от­не­ти­те 25% со­ци­ал­на пен­сия от хо­ра­та с трай­ни ув­ре­ж­да­ния, на­при­мер под фор­ма­та на ме­се­ч­на со­ци­ал­на по­мощ за ли­це с трай­но ув­ре­ж­да­не.
 5. Раз­ме­рът на еле­мен­ти­те, фор­ми­ра­щи ин­те­г­ра­ци­он­на­та до­ба­в­ка по За­ко­на за ин­те­г­ра­ция на хо­ра­та с ув­ре­ж­да­ния, да се оп­ре­де­лят ка­то про­цент от ми­ни­мал­на­та ра­бо­т­на за­п­ла­та за стра­на­та.
 6. Да се уве­ли­чи раз­ме­рът на ин­те­г­ра­ци­он­на­та до­ба­в­ка за бал­не­о­ле­че­ние и ре­ха­би­ли­та­ци­он­ни ус­лу­ги, съ­о­б­ра­з­но дей­с­т­ви­тел­на­та им стой­ност.
 7. 7. Да се вклю­чат в спи­съ­ка на по­мо­щ­ни­те сре­д­с­т­ва, ме­ди­цин­с­ки из­де­лия и при­с­по­со­б­ле­ния за хо­ра с ув­ре­ж­да­ния към ППЗИ­ХУ но­ви по­зи­ции, от­го­ва­ря­щи на съ­в­ре­мен­ни­те те­х­но­ло­гии и про­из­во­д­с­т­во и на но­ви­те за­бо­ля­ва­ния.
 8. Да се оси­гу­ри дър­жа­в­на и со­ци­ал­но-ико­но­ми­че­с­ка за­щи­та на спе­ци­а­ли­зи­ра­ни­те пре­д­п­ри­я­тия и ко­о­пе­ра­ции на хо­ра с ув­ре­ж­да­ния, в то­ва чи­с­ло да се ак­ту­а­ли­зи­ра Спи­съ­кът по ЗОП с но­мен­к­ла­ту­ри­те, ко­и­то при­съ­с­т­ва­ха пре­ди дра­с­ти­ч­но­то ре­ду­ци­ра­не на съ­ще­с­т­ву­ва­щия спи­сък.
 9. Да се ре­шат про­б­лем­ни­те сфе­ри за ефе­к­ти­в­но уча­с­тие на на­ци­о­нал­но пре­д­с­та­ви­тел­ни­те ор­га­ни­за­ции на и за хо­ра с ув­ре­ж­да­ния ка­то за­ко­нен со­ци­а­лен пар­т­ньор на пра­ви­тел­с­т­во­то в со­ци­ал­на­та по­ли­ти­ка в сфе­ра­та на хо­ра­та с ув­ре­ж­да­ния.
 10. Да се съ­з­да­дат ус­ло­вия, га­ран­ти­ра­щи до­с­тъ­п­но об­ра­зо­ва­ние на вси­ч­ки ли­ца и де­ца с ув­ре­ж­да­не.
 11. Да се га­ран­ти­ра до­с­тъ­п­на­та ар­хи­те­к­тур­на сре­да.
 12. Да се пре­д­п­ри­е­мат ак­ти­в­ни дей­с­т­вия, за да се спрат ата­ки­те от стра­на на ко­а­ли­ци­он­ни пар­т­ньо­ри сре­щу хо­ра­та с ув­ре­ж­да­ния ка­то се пре­у­с­та­но­ви про­ти­во­по­с­та­вя­не­то на та­зи гру­па спря­мо пен­си­о­не­ри­те с най-ни­с­ки пен­сии.
 13. Да се из­ле­зе с офи­ци­ал­ни ак­ту­ал­ни дан­ни на НОИ пред бъл­гар­с­ка­та об­ще­с­т­ве­ност за броя на хо­ра­та с ув­ре­ж­да­ния, за броя на по­лу­ча­ва­щи­те ин­ва­ли­д­ни пен­сии и др.дан­ни.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *