ОТЛИЧИЯ ОТ ЯПОНИЯ, МАКЕДОНИЯ, БЕЛАРУС … ЗА ДЕЦАТА ОТ АТЕЛИЕ “ШАРЕНИ ПРЪСТИ”

Де­ца­та от ате­лие за изо­б­ра­зи­тел­но из­ку­с­т­во “Ша­ре­ни пръ­с­ти”към ОНЧ “На­пре­дък- 1864” в Тър­го­ви­ще по­д­ре­ди­ха сво­я­та IX – та го­ди­ш­на из­ло­ж­ба. Тя се превърна в пра­з­ник за де­цата и ро­ди­те­лите.

В ри­ту­ал­на­та за­ла на гра­д­с­ко­то чи­та­ли­ще при­съ­с­т­ва­ха би­в­ши уче­ни­ци, ро­ди­те­ли и при­я­те­ли на мал­ки­те ху­до­ж­ни­ци. В из­ло­ж­ба­та бяха по­ка­за­ни над  100 кон­кур­с­ни те­ма­ти­ч­ни твор­би  и уче­ни­че­с­ки етю­ди на де­ца и мла­де­жи от 3 до 18 го­ди­ни,  обу­ча­ва­щи се в ате­ли­е­то  – пей­за­жи , по­р­т­ре­ти, фи­гу­рал­ни ком­по­зи­ции…

Връчени бяха около 100 от­ли­чия,при­с­ти­г­на­ли от раз­ли­ч­ни  ме­ж­ду­на­ро­д­ни и на­ци­о­нал­ни арт фо­ру­ми за де­т­с­ко из­ку­с­т­во / Япо­ния, Ин­дия, Бе­ла­рус, Ма­ке­до­ния /  – ди­п­ло­ми , сер­ти­фи­ка­ти, зла­т­ни , сре­бър­ни и брон­зо­ви ме­да­ли, пла­ке­ти и ста­ту­е­т­ки.

Вси­ч­ки де­ца бя­ха по­з­д­ра­ве­ни за ста­ра­ни­е­то и усър­ди­е­то, ко­е­то по­ла­гат в ате­ли­е­то от тяхната ръководителка Магдалена Стоянова и секретаря на Читалището Галина Кръстева.

Ра­до­с­т­ни де­ца, тре­пе­т­ни по­г­ле­ди и до­вол­ни от по­с­ти­же­ни­я­та на сво­и­те ро­ж­би ро­ди­те­ли, мо­же­ха да се ви­дят във вси­ч­ки по­со­ки на залата. Цве­тя, ла­ком­с­т­ва и мно­го сним­ки до­при­не­со­ха за до­б­ро­то на­с­т­ро­е­ние и ху­ба­ви­те спо­ме­ни.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *