ИНДИЙСКИЯТ УЧИТЕЛ СВАМИ ВАЙШАМПАЯН ГОСТУВА В ГРАДА НИ

На 5, 6 и 7 юни ин­дий­с­ки­ят учи­тел Сва­ми Вай­шам­па­ян про­ве­де три­д­не­вен Курс за ща­с­тие в Тър­го­ви­ще.  По вре­ме на обу­че­ни­е­то уча­с­т­ни­ци­те ус­во­и­ха ди­ха­тел­на­та те­х­ни­ка „сур­да­шан крия”, про­ме­ни­ла жи­во­та на ми­ли­о­ни хо­ра по све­та, ос­во­бо­ж­да­вай­ки ги от стре­са и то­к­си­ни­те на кле­тъ­ч­но ни­во. Ин­дий­с­ки­ят ду­хо­в­ник по­ка­за по­д­б­ра­ни йо­га по­зи­ции за тя­ло­то и обу­чи над 120 чо­ве­ка как да из­по­л­з­ват и ка­та­ли­зи­рат енер­ги­я­та си и по то­зи на­чин да хар­мо­ни­зи­рат ума, емо­ци­и­те и тя­ло­то си. Сва­ми Вай­шам­па­ян е в гра­да по по­ка­на на ме­с­т­на­та стру­к­ту­ра на Фон­да­ция „Из­ку­с­т­во­то да жи­ве­еш”.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *