Спектакъл на много високо ниво представи “Шарено герданче”

Прекрасен празничен спектакъл – атрактивен, цветен, пъстър и динамичен, представи Детски фолклорен ансамбъл “Шарено герданче” към Младежки дом-Търговище, с ръководители Светла Стаменова и Анжела Георгиева, по повод 15 години от създаването на състава. Концертът бе под надслов  “Шарени усуканици”.

Продължете да четете Спектакъл на много високо ниво представи “Шарено герданче”

Завеждането на активи на „ВиК Асоциация „Водоснабдяване-Дунав“ обсъдиха областните управители на Разград, Русе и Търговище

Областният управител на Търговище Митко Стайков участва в работна среща на тема „Завеждането на ВиК системи и съоръжения“ в Областна администрация-Разград във връзка с дейността на „ВиК Асоциация „Водоснабдяване-Дунав“.
Продължете да четете Завеждането на активи на „ВиК Асоциация „Водоснабдяване-Дунав“ обсъдиха областните управители на Разград, Русе и Търговище

Започват летните концерти на открито на Духовия оркестър – Търговище

От утре започват летните концерти на открито на Духовия оркестър – Търговище. Продължете да четете Започват летните концерти на открито на Духовия оркестър – Търговище

ОТЛИЧИЯ ОТ ЯПОНИЯ, МАКЕДОНИЯ, БЕЛАРУС … ЗА ДЕЦАТА ОТ АТЕЛИЕ “ШАРЕНИ ПРЪСТИ”

Де­ца­та от ате­лие за изо­б­ра­зи­тел­но из­ку­с­т­во “Ша­ре­ни пръ­с­ти”към ОНЧ “На­пре­дък- 1864” в Тър­го­ви­ще по­д­ре­ди­ха сво­я­та IX – та го­ди­ш­на из­ло­ж­ба. Тя се превърна в пра­з­ник за де­цата и ро­ди­те­лите. Продължете да четете ОТЛИЧИЯ ОТ ЯПОНИЯ, МАКЕДОНИЯ, БЕЛАРУС … ЗА ДЕЦАТА ОТ АТЕЛИЕ “ШАРЕНИ ПРЪСТИ”

ИНДИЙСКИЯТ УЧИТЕЛ СВАМИ ВАЙШАМПАЯН ГОСТУВА В ГРАДА НИ

На 5, 6 и 7 юни ин­дий­с­ки­ят учи­тел Сва­ми Вай­шам­па­ян про­ве­де три­д­не­вен Курс за ща­с­тие в Тър­го­ви­ще.  По вре­ме на обу­че­ни­е­то уча­с­т­ни­ци­те ус­во­и­ха ди­ха­тел­на­та те­х­ни­ка „сур­да­шан крия”, про­ме­ни­ла жи­во­та на ми­ли­о­ни хо­ра по све­та, ос­во­бо­ж­да­вай­ки ги от стре­са и то­к­си­ни­те на кле­тъ­ч­но ни­во. Ин­дий­с­ки­ят ду­хо­в­ник по­ка­за по­д­б­ра­ни йо­га по­зи­ции за тя­ло­то и обу­чи над 120 чо­ве­ка как да из­по­л­з­ват и ка­та­ли­зи­рат енер­ги­я­та си и по то­зи на­чин да хар­мо­ни­зи­рат ума, емо­ци­и­те и тя­ло­то си. Сва­ми Вай­шам­па­ян е в гра­да по по­ка­на на ме­с­т­на­та стру­к­ту­ра на Фон­да­ция „Из­ку­с­т­во­то да жи­ве­еш”.

КАМАТА НА КУРУТО В НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА

На 2 юни, в Де­ня на Бо­тев и на за­ги­на­ли­те за сво­бо­да­та и не­за­ви­си­мо­ст­та на Бъл­га­рия, в Му­зей „Въз­ра­ж­да­не и Уч­ре­ди­тел­но съ­б­ра­ние” бе пре­д­с­та­ве­на На­ци­о­нал­на­та из­ло­ж­ба „Са­би­те на вой­во­ди­те”. Ес­по­зи­ци­я­та е де­ло на Ре­ги­о­на­лен ис­то­ри­че­с­ки му­зей – Ве­ли­ко Тър­но­во. Тя е по­с­ве­те­на на 180-го­ди­ш­ни­на от ро­ж­де­ни­е­то на Ва­сил Ле­в­с­ки и 150-го­ди­ш­ни­на­та от би­т­ка­та на че­та­та на Фи­лип То­тю край с.Вър­бо­в­ка.   Продължете да четете КАМАТА НА КУРУТО В НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА