ЖИВОТ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО – КАК ?

От 26 до 28 май в ку­рор­та Ал­бе­на се съ­с­тоя 16-та тра­ди­ци­он­на на­ци­о­нал­на сре­ща – се­ми­нар на Фон­да­ция МОСТ – ме­дии, об­ще­с­т­во, се­мей­с­т­во, тра­ди­ции.

Те­ма­та на сре­ща­та та­зи го­ди­на бе­ше „Жи­вот за здра­ве­о­па­з­ва­не­то – как? Сти­лът на ди­а­ло­га или тра­ди­ци­я­та – орел, рак и щу­ка”. Фо­ру­мът бе от­к­рит с об­ръ­ще­ние от име­то на Пре­зи­ден­та на Ре­пу­б­ли­ка Бъл­га­рия ген.Ру­мен­Ра­дев, под чи­и­то па­т­ро­наж бе сре­ща­та. Цел­та на гра­ж­дан­с­ко об­ра­зо­ва­ние МОСТ е чрез те­зи еже­го­д­ни на­ци­о­нал­ни сре­щи да хвър­ли мост ме­ж­ду по­с­ти­же­ни­я­та в ме­ди­ци­на­та и про­б­ле­ми­те в здра­ве­о­па­з­ва­не­то ни към об­ще­с­т­во­то, чрез  по­с­ре­д­ни­че­с­т­во­то на ме­ди­и­те.

По­ка­не­ни­те 20 ле­к­то­ри – ви­д­ни спе­ци­а­ли­с­ти от на­ци­о­нал­но ни­во – все­ки в сво­я­та об­ласт, тря­б­ва­ше в рам­ки­те на 10 ми­ну­ти да из­ло­жат най-но­ви­те си по­с­ти­же­ния и про­б­ле­ми, ка­к­то и как ви­ж­дат ре­ше­ние за тях. Най-ат­ра­к­ти­вен и тър­сен от жур­на­ли­с­ти­те за ин­тер­вю­та бе­ше проф. То­дор Кан­тар­джи­ев – ди­ре­к­тор на На­ци­о­нал­ния цен­тър по за­раз­ни и па­ра­зи­т­ни за­бо­ля­ва­ния, по по­ли­ти­ка­та на ва­к­си­на­ци­и­те. „Па­д­не ли до­ве­ри­е­то във ва­к­си­ни­те – ча­кай­те епи­де­мия”, то­ва бе­ше те­за­та му. Той спо­де­ли пре­дим­но за ор­га­ни­за­ци­он­ни не­у­ре­ди­ци ка­то от­чи­та­не на не ва­к­си­ни­ра­ни де­ца за ва­к­си­ни­ра­ни, ли­п­са на кон­т­рол при ва­к­си­на­ци­и­те, хар­че­не на ог­ром­ни сре­д­с­т­ва – ми­ли­о­ни за ва­к­си­ни, ко­и­то по­с­ле по­да­ря­ва­ме на бра­т­с­ки стра­ни, за за­гу­ба­та на тра­ди­ци­и­те в про­из­во­д­с­т­во­то и ек­с­пор­та на ва­к­си­ни­те от Бъл­га­рия.

Мно­го ин­те­ре­с­но и кри­ти­ч­но по от­но­ше­ние на по­ли­ти­ки­те в на­ше­то здра­ве­о­па­з­ва­не бе и из­ло­же­ни­е­то на проф. Иво Кре­мен­с­ки – за не­из­по­л­з­ва­ни­те въз­мо­ж­но­с­ти в об­ла­ст­та на ге­но­ми­ка­та, за раз­пи­ле­ни­те ог­ром­ни дър­жа­в­ни сре­д­с­т­ва в ла­бо­ра­то­рии, ко­и­то ра­бо­тят са­ми за се­бе си при пъл­на де­зин­фор­ма­ция, де­зин­те­г­ра­ция и де­цен­т­ра­ли­за­ция. За ну­ж­да­та от из­г­ра­ж­да­не на еди­нен на­ци­о­на­лен ек­с­пер­тен кон­сул­та­ти­вен цен­тър по ге­но­ми­ка по све­то­в­ни стан­дар­ти, с во­де­щи ге­не­ти­ци, кон­т­рол и до­с­тъп до еле­к­т­рон­на ин­фор­ма­ция.

Без­с­пор­но, с най-го­лям ин­те­рес слу­шах на­шия съ­г­ра­ж­да­нин оф­тал­мо­ло­га д-р Ди­ми­тър Та­с­ков, кой­то го­во­ри за но­ви­те те­х­но­ло­гии в оч­на­та хи­рур­гия. Той на­п­ра­ви ед­на ис­то­ри­че­с­ка ре­т­ро­с­пе­к­ция на опе­ра­ти­в­ни­те ме­то­ди при от­с­т­ра­ня­ва­не на т.н. „пер­де” на очи­те – ка­та­ра­к­та. За­по­ч­на от най-пър­ви­те опи­ти до по­с­ле­д­ни­те ла­зер­ни те­х­но­ло­гии с фем­п­то­се­кун­ден ла­зер – из­к­лю­чи­тел­но пре­ци­зен ме­тод. Спо­де­ли и за дру­га но­вост – чрез ин­же­к­ти­ра­не на но­во­ра­з­ре­шен стент се оси­гу­ря­ва про­хо­ди­мост на оч­на­та те­ч­ност и се на­ма­ля­ва въ­т­ре­о­ч­но­то на­ля­га­не при хо­ра с гла­у­ко­ма – про­б­лем при мно­го хо­ра. При­к­лю­чи с про­б­ле­ма, че но­ви­те те­х­но­ло­гии си имат це­на, а тря­б­ва да са до­с­тъ­п­ни за все­ки. Пред мен д-р Та­ков спо­де­ли, че за пръв път при­съ­с­т­ва на то­зи тип сре­щи, но е ре­с­пе­к­ти­ран от ор­га­ни­за­ци­я­та и ни­во­то. Той бе и един от спон­со­ри­те, с чи­я­то по­мощ се ор­га­ни­зи­ра сре­ща­та. Най-ин­те­ре­с­на бе­ше ди­с­ку­си­я­та на­к­рая, ко­га­то от три­бу­на­та на въ­п­ро­си­те от за­ла­та тря­б­ва­ше да от­го­ва­рят д-р Ни­гяр Джа­фер – зам.-пре­д­се­да­тел на На­ро­д­но­то съ­б­ра­ние, де­пу­та­ти­те Ан­тон Ку­тев и д-р Ми­хай­лов. За моя ог­ром­на ра­дост, най-ожи­ве­на­та ди­с­ку­сия бе по ле­кар­с­т­ве­на­та по­ли­ти­ка или по-ско­ро за ли­п­са­та на та­ка­ва. Ка­то фар­ма­цевт се убе­дих, че за се­га по то­зи въ­п­рос ли­п­с­ва ди­а­лог, а се дей­с­т­ва по ме­то­да – орел, рак и щу­ка. Стра­с­ти­те се на­го­ре­щи­ха, но бя­ха ус­по­ко­е­ни от при­съ­с­т­ви­е­то на Та­тя­на Ло­ло­ва, ко­я­то ус­пя по свой на­чин да раз­с­мее за­ла­та взе­май­ки стра­на по въ­п­ро­са.

И тук е вре­ме­то да ка­жа, че та­зи сре­ща мо­жа да се слу­чи един­с­т­ве­но и са­мо бла­го­да­ре­ние на ед­на дре­б­на на ръст, но жи­ва, енер­ги­ч­на, не­у­мо­ли­ма и не­при­ми­ри­ма же­на – ос­но­ва­тел и ръ­ко­во­ди­тел на Фон­да­ция МОСТ – дъл­го­го­ди­ш­на­та жур­на­ли­с­т­ка Юлия Пи­с­ку­лий­с­ка. По­к­лон! По­к­лон пред уси­ли­я­та и ра­бо­та­та й. А ина­че ди­а­ло­гът тря­б­ва да про­дъл­жи и то­ва тря­б­ва да е един­с­т­ве­ни­ят на­чин за ре­ша­ва­не­то на про­б­ле­ми­те в здра­ве­о­па­з­ва­не­то.

А спонсори на проявата бяха:Гла­к­со­С­ми­т­К­лайн, Ба­йер, Са­но­фи, ТП Ево­фар­ма, Мерк Бъл­га­рия, LKB, Ел­та – 90, Бан­ка ДСК, СБА­ЛОБ Зо­ра, Oчни бол­ни­ци д-р Та­с­ков,  МЦО Ан­д­ре­ев и Ко, БФС, Ро­за Им­пекс.

Нина Андреева

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *