И В ТЪРГОВИЩЕ СМЕНИХА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ

На сво­е­то пър­во за­се­да­ние но­во­то пра­ви­тел­с­т­во ос­во­бо­ди 22-ма об­ла­с­т­ни уп­ра­ви­те­ли и на­з­на­чи но­ви. Но­ви­ят гу­бер­на­тор на Об­ласт Тър­го­ви­ще ве­че е Ми­т­ко Стай­ков.

Ще при­по­м­ним, че той бе­ше на съ­ща­та та­зи по­зи­ция и ме­ж­ду 2009 и 2013 г., по вре­ме­то на ка­би­не­та „Бо­ри­сов” 1.

„Ще про­дъл­жа да ра­бо­тя и за­на­пред за ав­то­ри­те­та и до­б­ру­ва­не­то  на Тър­го­ви­щ­ка об­ласт” -бя­ха пър­ви­те ду­ми на г-н Стай­ков пред пре­д­с­та­ви­тел на в.”Зна­ме”. Днес но­ви­ят об­ла­с­тен уп­ра­ви­тел встъ­пи в длъ­ж­ност.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *