ХАЙДЕ НА ВЕСЕЛИЯ ПАНАИР!

Интервю с ГЮРСЕЛ ХАСАНОВ, управител на “Общински пазари” ЕООД

-Ка­к­ви ат­ра­к­ции ще по­с­ре­щ­нат тър­го­ви­щен­ци и го­с­ти­те на гра­да по вре­ме на „Ве­се­лия па­на­ир” та­зи го­ди­на?

-Ка­к­то вся­ка го­ди­на, та­ка и та­зи за по­се­ти­те­ли­те на „Ве­се­лия па­на­ир” ще ни за­ба­в­ля­ват тра­ди­ци­он­ни­те ат­ра­к­ции ка­то ви­ен­с­ко ко­ле­ло, ав­то­с­ку­тер /блъ­с­ка­щи се ко­ли­ч­ки/, люл­ки, стрел­би­ща, ба­ту­ти и дру­ги. Ор­га­ни­зи­ра­ли сме на­с­та­ня­ва­не на тър­го­в­ци­те с уве­се­ли­тел­ни съ­о­ръ­же­ния ка­то оча­к­ва­ме и ин­те­рес от но­ви уча­с­т­ни­ци.

-Ка­к­во е но­во­то то­зи път?

-Има за­я­ве­но уча­с­тие от ани­ма­ци­о­нен ге­рой, но не­ка ос­та­не из­не­на­да за най-мал­ки­те по­се­ти­те­ли кой ще бъ­де той!

– До мо­мен­та кол­ко са уча­с­т­ни­ци­те във ве­се­ла­та част на па­на­и­ра?

-За на­с­то­я­що­то из­да­ние на Тър­го­ви­щ­кия про­ле­тен па­на­ир, в де­ло­во­д­с­т­во­то на „Об­щин­с­ки па­за­ри” ЕО­ОД има де­по­зи­ра­ни над 70 за­я­в­ле­ния от тър­го­в­ци от ця­ла­та стра­на. В сра­в­не­ние с пре­д­хо­д­на­та го­ди­на, ин­те­ре­сът на тър­го­в­ци­те, пре­д­ла­га­щи уве­се­ли­тел­ни съ­о­ръ­же­ния и сто­ки е по-го­лям, ко­е­то е ос­но­ва­ние да си пи­шем ед­на мно­го до­б­ра оцен­ка за свър­ше­на­та ра­бо­та.

-От кол­ко до кол­ко ча­са ще бъ­де вре­ме­то за за­ба­в­ле­ние?

-Ра­бо­т­ното вре­ме на тър­го­в­с­ки­те обе­к­ти и за­ве­де­ния за об­ще­с­т­ве­но хра­не­не и обе­к­ти за ат­ра­к­ции на па­на­ир­на­та пло­ща­д­ка е от 09:00 до 24:00 ча­са.

-Ка­к­во би­х­те по­же­ла­ли на го­с­ти­те и ка­к­во би­х­те ги по­съ­ве­т­ва­ли, тъй ка­то бе­зо­па­с­но­ст­та съ­що е от из­к­лю­чи­тел­но ва­ж­но зна­че­ние?

-На по­се­ти­те­ли­те на „Ве­се­лия па­на­ир” по­же­ла­ва­ме не­за­б­ра­ви­ми мо­мен­ти, из­пъл­не­ни с мно­го по­ло­жи­тел­ни емо­ции. За бе­зо­па­с­но­ст­та на го­с­ти­те сме пре­д­ви­ди­ли обо­ру­д­ва­не с про­ти­во­по­жар­ни уре­ди от вси­ч­ки уча­с­т­ни­ци, по­с­то­я­нен об­ход и де­жур­с­т­ва на ор­га­ни­те на ре­да, сво­бо­ден до­с­тъп на по­жа­рен ав­то­мо­бил и ли­ней­ка до вся­ка ед­на то­ч­ка. Же­ла­ни­е­то ни е да про­ве­дем един без­про­б­ле­мен тра­ди­ци­о­нен про­ле­тен па­на­ир, а уча­с­т­ни­ци­те и по­се­ти­те­ли­те да ос­та­нат до­вол­ни.

Интервю на СИМОНА АЛЕКСИЕВА

Снимка: Сава Димитров

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *