ПРАВИМ ПАНАИРА, ЧУВАЙКИ МНЕНИЕТО НА СЪГРАЖДАНИТЕ НИ

-Из­ве­с­т­но е, че Об­щи­на Тър­го­ви­ще още от пър­вия ден след 239-я Тра­ди­ци­о­нен про­ле­тен па­на­ир за­по­ч­на по­д­го­то­в­ка­та за юби­лей­но­то му из­да­ние, ко­е­то се от­к­ри­ва днес.Про­ве­де се и спе­ци­ал­но про­у­ч­ва­не сред гра­ж­дан­с­т­во­то – ка­к­ви са на­г­ла­си­те за бъ­де­ща­та ви­зия на то­зи дъл­го­го­ди­шен фо­рум, за­ле­г­нал в би­та му от го­ди­ни. Дъл­го­о­ча­к­ва­ни­ят ден на от­к­ри­ва­не­то до­й­де, той е днес – ка­к­во да оча­к­ва­ме, кое е по-раз­ли­ч­но­то от вси­ч­ки­те пре­ди­ш­ни из­да­ния на тър­го­ви­щ­кия про­ле­тен па­на­ир?

-Па­на­и­рът е ве­ко­в­на тра­ди­ция, свър­за­на с раз­ви­ти­е­то на гра­да ни, ко­я­то изи­с­к­ва от­го­вор­ност за съ­х­ра­не­ни­е­то, про­дъл­же­ни­е­то и въз­ра­ж­да­не­то му. Ня­ко­га е бил про­чут зад пре­де­ли­те на стра­на­та ни. Да­леч съм от ми­съл­та, че мо­жем да по­с­ти­г­нем ня­ко­га­ш­ния раз­мах на про­я­ва­та, по­не не ве­д­на­га. Вре­ме­на­та са дру­ги, но пък тря­б­ва да по­ло­жим и по­ве­че уси­лия за ус­пе­ш­на­та му ре­а­ли­за­ция. Зна­е­те, че еки­път ми по­с­та­вя вся­ка зна­чи­ма те­ма пред об­ще­с­т­ве­но­ст­та. Тър­сим мне­ни­е­то на гра­ж­да­ни­те, за­що­то дър­жим на от­к­ри­то­ст­та и ди­а­ло­га.

Ис­ка­ме но­ва кон­це­п­ция за па­на­и­ра, но ще я из­го­т­вим по­е­та­п­но за­е­д­но с на­ши­те съ­г­ра­ж­да­ни. В до­пи­т­ва­не­то чу­х­ме раз­ли­ч­ни пре­д­ло­же­ния: из­ло­же­ни­е­то да бъ­де спе­ци­а­ли­зи­ра­но за те­х­ни­ка, ту­ри­зъм, био­про­ду­к­ти. По­ве­че­то уча­с­т­ни­ци ис­ка­ха да се при­в­ле­кат и мно­го но­ви фир­ми, да има раз­но­о­б­ра­з­ни ат­ра­к­ции.

Раз­г­ле­да­х­ме вся­ко от пре­д­ло­же­ни­я­та, про­ве­до­х­ме мно­го сре­щи и раз­го­во­ри, за да по­д­го­т­вим ед­на по-раз­ли­ч­на и на­и­с­ти­на бо­га­та про­г­ра­ма от съ­би­тия. Сред тях са ет­но ат­ра­к­ция с ку­ке­ри, из­ло­ж­ба-де­гу­с­та­ция на хле­б­ни про­из­ве­де­ния и мед, из­ло­же­ние и де­гу­с­та­ция на ви­на, би­рен фест, ки­но­ло­ж­ка из­ло­ж­ба, алея на за­на­я­ти­те и още мно­го. Вся­ка от ве­че­ри­те на па­на­и­ра ще бъ­де съ­пъ­т­с­т­ва­на с му­зи­ка­лен кон­церт на из­ве­с­т­ни бъл­гар­с­ки из­пъл­ни­те­ли и гру­пи, ка­к­то и на ме­с­т­ни­те съ­с­та­ви.  За­по­ч­на­х­ме с раз­но­о­б­ра­зя­ва­не и раз­ши­ря­ва­не на съ­пъ­т­с­т­ва­ща­та про­г­ра­ма, ин­ве­с­ти­рай­ки и по­ве­че сре­д­с­т­ва от ми­на­ли го­ди­ни. По­е­та­п­но ще тър­сим нов об­лик и на тър­го­в­с­ка­та част, но за то­ва е ну­ж­но по­ве­че вре­ме.

-Ка­то се има предвид, че па­на­и­рът е пре­ди вси­ч­ко тър­жи­ще и зре­ли­ще, на ка­к­во ще се раз­чи­та – ка­к­ви тър­го­в­с­ки фир­ми за­я­ви­ха уча­с­тие /кол­ко са на брой, кои са по-ин­те­ре­с­ни­те тър­го­в­с­ки фир­ми, има ли чу­ж­де­с­т­ран­ни сред тях/?

-Ре­ги­с­т­ри­ра­ни­те уча­с­т­ни­ци в из­ло­же­ни­е­то са над 90. Го­ля­ма част от тях тра­ди­ци­он­но по­се­ща­ват гра­да ни. След но­ви­те из­ло­жи­те­ли са ав­то­мо­бил­ни пре­д­с­та­ви­те­ли, раз­са­д­ни­ци за цве­тя, про­из­во­ди­те­ли на три­ко­таж и дре­хи. Та­зи го­ди­на за­по­ч­на­х­ме и с про­мя­на на ви­зи­я­та на от­к­ри­тия ба­зар око­ло из­ло­ж­бе­ни­те пло­щи. За пър­ви път ще бъ­дат по­с­та­ве­ни 10 па­ви­ли­о­на за про­да­ж­ба на от­к­ри­то на раз­ли­ч­ни сто­ки. В сле­д­ва­щи­те го­ди­ни ще се по­с­та­ра­ем да уве­ли­чим броя им и пре­вър­нем пло­щи­те пред из­ло­ж­бе­ни­те за­ли в ед­но по-при­в­ле­ка­тел­но мя­с­то.  Про­б­лем ос­та­ва  ли­п­са­та на до­с­та­тъ­ч­но про­с­т­ран­с­т­во за раз­по­ла­га­не на уча­с­т­ни­ци­те в „Из­ло­же­ние Тър­го­ви­ще”, тъй ка­то ед­на­та за­ла от га­ле­ри­я­та е не­из­по­л­з­ва­е­ма. След по­жа­ра, кой­то ста­на пре­ди го­ди­ни, тя е със се­ри­о­з­ни по­в­ре­ди и за ре­мон­та й са ну­ж­ни над 1 млн. лв.  Един­с­т­ве­ни­ят на­чин да оси­гу­рим те­зи сре­д­с­т­ва е чрез цен­т­рал­ния бю­джет. Ам­би­ци­я­та ни е да тър­сим но­ва ви­зия за тър­го­в­с­ка­та част на па­на­и­ра, но то­ва ще ста­не по-ба­в­но. Пър­ва­та ни стъ­п­ка бе­ше да вло­жим уси­лия в обо­га­тя­ва­не на съ­пъ­т­с­т­ва­ща­та про­г­ра­ма.

-Ос­вен да си ку­пят пръ­ч­ка за­ха­рен па­мук и да се по­чер­пят по­не с ед­но ке­ба­п­че, за­що не­пре­мен­но на­ши­те съ­г­ра­ж­да­ни не тря­б­ва да из­пу­с­нат и не­пре­мен­но тря­б­ва да по­се­тят та­з­го­ди­ш­ния про­ле­тен па­на­ир?

-Убе­ден съм, че кон­цер­ти­те, ко­и­то сме вклю­чи­ли в па­на­ир­на­та се­д­ми­ца, те­ма­ти­ч­ни­те дни с де­гу­с­та­ции, ат­ра­к­ци­и­те, ще пре­ди­з­ви­кат ин­те­ре­са не са­мо на съ­г­ра­ж­да­ни­те ни. Пъ­с­т­ра, ша­ре­на, бо­га­та е про­г­ра­ма­та. По­ка­ни­ли сме из­пъл­ни­те­ли, ко­и­то не са би­ли ско­ро в Тър­го­ви­ще, а тур­не­та­та им не ми­на­ват през на­шия град. По­ло­жи­х­ме мно­го уси­лия. Ам­би­ци­и­те ни са го­ле­ми, но и те са ог­ра­ни­че­ни от фи­нан­со­ви­те сре­д­с­т­ва.  Ис­ка­х­ме да има за все­ки по не­що и се на­дя­вам, че го­с­ти­те на па­на­и­ра ще се за­ба­в­ля­ват мно­го. Из­вън вси­ч­ко то­ва си ми­с­ля, че все­ки от нас оби­ча па­на­и­ра. Но­сим спо­ме­ни от не­го, но­сим и на­с­т­ро­е­ни­е­то на ху­ба­вия ме­сец май, кой­то ни из­пъл­ва с на­де­ж­ди.  Бих ка­зал, че по­ла­га­ме на­ча­ло­то на об­но­вя­ва­не­то на па­на­и­ра. Пра­вим го, чу­вай­ки мне­ни­е­то на съ­г­ра­ж­да­ни­те ни,  за­що­то дър­жим на ди­а­ло­га за Тър­го­ви­ще. Ще се слу­ч­ват не­ща­та. Ху­ба­во е и да си по­з­во­лим да ви­ж­да­ме про­мя­на­та. Тя тря­б­ва да за­по­ч­ва от нас са­ми­те, от въз­при­я­ти­я­та ни и на­г­ла­си­те ни.

Че­с­тит па­на­ир на вси­ч­ки!

Въпросите зададе Деяна Вълчева

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *