В Здравец ще чакат своите земляци

Ка­к­то ве­че „Зна­ме” пи­са, на връх Ве­ли­к­ден чи­та­ли­ще­то в тър­го­ви­щ­ко­то се­ло Здра­вец „въз­к­ръ­с­на” за нов жи­вот. От го­ди­ни  ре­монт тук не е пра­вен и по­ме­ще­ни­я­та на то­зи ду­хо­вен цен­тър бя­ха в ока­я­но съ­с­то­я­ние, ка­к­во­то впро­чем е съ­с­то­я­ни­е­то и на де­се­т­ки не­го­ви съ­б­ра­тя по стра­на­та.

На­ме­ри­ха се оба­че хо­ра, ко­и­то не са­мо ре­ши­ха, но и на де­ло ре­а­ли­зи­ра­ха иде­я­та: сгра­да­та на чи­та­ли­ще „Иван Ва­зов-1963 г.” в Здра­вец да бъ­де об­но­ве­на и от­но­во да ста­не дей­с­т­ва­ща.

То­ч­но за 70 дни тук бя­ха из­вър­ше­ни ре­ди­ца ре­мон­т­ни ра­бо­ти: по­ме­ще­ни­я­та бя­ха из­ця­ло бо­я­ди­са­ни, на­п­ра­ви се шпа­к­ло­в­ка в ста­и­те, сме­не­на бе­ше лам­пе­ри­я­та, изцяло бе сменена дограмата с нова,възстановено бе водоподаването, както и електрическото осветление.

Вси­ч­ко то­ва ста­на с об­щи­те уси­лия на гру­па ра­бо­т­ли­ви мъ­же-па­т­ри­о­ти, ко­и­то не скъ­пи­ха  тру­да си, ра­бо­ти­ха до­ри и при ми­ну­со­ви тем­пе­ра­ту­ри, но на­п­ра­ви­ха вси­ч­ко, ко­е­то е по си­ли­те им, за да ста­не чи­та­ли­ще­то в Здра­вец  дей­с­т­ващ, при­те­га­те­лен цен­тър за мла­ди и ста­ри.

В ос­но­в­ния ре­монт се вклю­чи­ха:Ди­ян Кра­си­ми­ров Ди­мов, Ста­ню Ва­си­лев Ра­дев, Ди­ми­тър Ан­ге­лов, Ми­ро­с­лав Ста­нев Го­ра­нов, Па­на­йот Ва­си­лев Па­на­йо­тов, Жо­ри Те­не­ке­джи­ев. По­ве­че от 2 ме­се­ца те­зи мъ­же ра­бо­ти­ха усър­д­но и бла­го­да­ре­ние на те­х­ния труд , се­га жи­те­ли­те на  Здра­вец имат ед­на об­но­ве­на сгра­да.

От ф.АВИ­ТА ООД предоставили без­въз­ме­з­д­но 6-ме­т­ро­во ске­ле, която услуга се ползва през целия период на ре­мон­та. Клу­бът на пен­си­о­не­ри­те, на­че­ло с отзивчивата На­дя Ге­ор­ги­е­ва съ­що се вклю­чи­ли при по­чи­с­т­ва­не­то, Ве­ли­ч­ка Славева съ­що, и още мно­го дру­ги ро­до­лю­б­ци, ко­и­то ми­ле­ят за въз­ра­ж­да­не на чи­та­ли­ще­то в ро­д­но­то им се­ло Здра­вец. От­зо­ва­ли се и от Не­дел­но­то учи­ли­ще с ръ­ко­во­ди­тел Сте­ф­ка Пе­т­ро­ва при тър­го­ви­щ­кия храм „Ус­пе­ние Бо­го­ро­ди­ч­но”, от­къ­де­то при­с­ти­г­на­ли ри­сун­ки­те за спе­ци­ал­на­та из­ло­ж­ба-ед­но от пър­ви­те ме­ро­п­ри­я­тия в об­но­ве­ния чи­та­ли­щен дом. Го­ля­ма бе­ше ра­до­ст­та на хо­ра­та, ко­и­то до­й­до­ха на 16 ап­рил, за да из­пи­тат удо­в­ле­т­во­ре­ни­е­то, че в се­ло Здра­вец от­но­во е въз­с­та­но­ве­но  ду­хо­в­но­то ог­ни­ще, чи­та­ли­ще­то „Иван Ва­зов”, ко­е­то е кре­пя­ло ду­ха на жи­те­ли­те на се­ло­то през го­ди­ни­те.

Сред го­с­ти­те от бли­зо и да­леч бе­ше и Въ­лю Ата­на­сов Въл­чев, ро­дом от Здра­вец,  кой­то е ху­до­ж­ник от Шу­мен с на­ци­о­нал­на и све­то­в­на сла­ва, с де­се­т­ки из­ло­ж­би у нас и в чу­ж­би­на. Той по­да­ри спе­ци­а­лен по­р­т­рет на чи­та­ли­щ­ния па­т­рон  Иван Ва­зов и направи филм за срещата.

Се­га на ве­че та­ка об­но­ве­но­то чи­та­ли­ще му е ну­ж­но ед­но енер­ги­ч­но ръ­ко­во­д­с­т­во, ко­е­то да съ­дей­с­т­ва те­зи до­б­ри ус­ло­вия  да ста­нат при­те­га­те­лен цен­тър за со­ци­ал­ни кон­та­к­ти, за раз­но­с­т­ран­на дей­ност- в та­зи ба­за спо­кой­но би­ха мо­г­ли да се про­ве­ж­дат сва­т­би, кръ­щен­ки, юби­лей­ни сре­щи, дей­но­с­ти със съ­с­те­за­те­лен ха­ра­к­тер. Мо­же да се на­п­ра­ви и ком­пю­тър­на за­ла, да се ра­бо­ти по про­е­к­ти.

А ор­га­ни­за­то­ри­те осо­бе­но дър­жа­ха да ка­жем и то­ва,  че вся­ка го­ди­на, по Ве­ли­к­ден ни­кой да не ча­ка спе­ци­ал­на по­ка­на, а да си ос­во­бо­ди вре­ме­то и да до­й­де тук, в Здра­вец, на по­ре­д­на­та зем­ля­че­с­ка сре­ща-Чи­та­ли­ще­то го­с­то­п­ри­ем­но ще ча­ка, с от­во­ре­ни вра­ти сво­и­те зем­ля­ци  от  бли­зо и да­леч…

А редакцията се ангажира след 1 година да проследи как се стопанисва новата сграда, до колко се развива духовният живот в с.Здравец на база на стореното с толкова много усилия.

ДЕ­Я­НА ВЪЛ­ЧЕ­ВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *