ОТ ТЪРГОВИЩЕ ДО ИТАЛИЯ И ОБРАТНО

Ис­ка се мно­го ку­раж, за да за­ми­неш за Ита­лия ед­ва след за­вър­ш­ва­не­то си. И мно­го во­ля и уче­не, за да ста­неш част от пре­с­ти­жен ме­ди­цин­с­ки екип там. Про­че­те­те как го е по­с­ти­г­на­ла Йор­дан­ка Ива­но­ва от Тър­го­ви­ще.

– Мо­ля да се пре­д­с­та­ви­те – къ­де сте ро­де­на, учи­ла, за­вър­ши­ла или про­с­то ед­на кра­т­ка ви­зи­т­ка.

Ка­з­вам се Йор­дан­ка Йор­да­но­ва Ива­но­ва, ро­де­на съм през 1972 г. в Тър­го­ви­ще. За­вър­ших сре­д­но­то си об­ра­зо­ва­ние в III-та гим­на­зия, след то­ва за­минах за Ита­лия. Ог­ром­на­та част от вре­ме­то си пре­кар­вам в уче­не и от­к­ри­ва­не на но­ви те­х­но­ло­гии за ле­че­ние на щи­то­ви­д­на­та жле­за. Ра­бо­тя в ме­ж­ду­на­ро­ден екип от ме­ди­цин­с­ки спе­ци­а­ли­с­ти, пре­дим­но ен­до­к­ри­но­ло­зи. В мал­ко­то си сво­бо­д­но вре­ме се за­ни­ма­вам с ре­с­та­в­ри­ра­не на ан­ти­ч­ни ме­бе­ли.

-От ко­га жи­ве­е­те в Ита­лия?

-За­ми­нах за Ита­лия мал­ко пре­ди аби­ту­ри­ен­т­с­кия си бал. През 1992 г. се омъ­жих за Але­сан­д­ро Ви­зен­тин. Има­ме 19-го­ди­шен син, кой­то учи био­хи­мия.

-От кол­ко го­ди­ни се за­ни­ма­ва­те с ал­тер­на­ти­в­на ме­ди­ци­на?

-Пре­ди го­ди­ни из­ка­рах кур­са по пси­хо не­в­ро­лин­г­ви­с­ти­ка на Ри­чард Бан­д­лър, след ко­е­то за­вър­ших спе­ци­ал­ност “На­ту­ро­па­тия” в уни­вер­си­те­та в То­ри­но. На­ту­ро­па­ти­я­та е на­у­ка, ко­я­то на­со­ч­ва към здра­во­с­ло­вен на­чин на жи­вот.

-В коя об­ласт са из­с­ле­д­ва­ни­я­та Ви и за­що то­ч­но там?

-Вси­ч­ки уси­лия на еки­па ни са на­со­че­ни към ле­че­ние на за­бо­ля­ва­ни­я­та на щи­то­ви­д­на­та жле­за. Хи­по­ти­ре­о­и­ди­з­мът е ко­вар­на бо­лест, ко­я­то е на път да се пре­вър­не в пан­де­мия на съ­в­ре­мен­ния на­чин на жи­вот. Аз са­ма­та имам то­зи про­б­лем. За съ­жа­ле­ние на­у­чих твър­де къ­с­но и ня­мах друг из­бор, ос­вен опе­ра­ти­в­но от­с­т­ра­ня­ва­не на жле­за­та. Съ­що­то се слу­чи и с май­ка ми и със си­на ми. Факт е, че мно­го от хо­ра­та до­ри не зна­ят, че са бол­ни.

-Как по­па­д­на­х­те в еки­па на про­фе­сор Ан­то­нио Ста­ме­на и ка­к­во е по­с­ле­д­но­то ви от­к­ри­тие?

-Ан­то­нио Ста­ме­на е ита­ли­ан­с­ки про­фе­сор, кой­то ле­ку­ва раз­ли­ч­ни ен­до­к­рин­ни за­бо­ля­ва­ния, вклю­чи­тел­но на щи­то­ви­д­на­та жле­за. За­по­з­на­х­ме се по вре­ме на на­у­чен се­ми­нар в Рим. Ве­д­на­га ме впе­ча­т­ли­ха ме­то­ди­те, ко­и­то из­по­л­з­ва – про­фе­со­рът ле­ку­ва с ком­би­ни­ран хор­мон, в за­ви­си­мост от не­до­с­ти­га на все­ки един па­ци­ент, ка­то по­от­дел­но из­чи­с­ля­ва съ­о­т­но­ше­ни­е­то пре­хор­мон/хор­мон. По то­зи на­чин се из­к­лю­ч­ва въз­мо­ж­но­ст­та кръ­в­ни­те ре­зул­та­ти да бъ­дат „за­ма­с­ки­ра­ни” и из­с­ле­д­ва­ни­я­та на за­бо­ле­ли­те да по­ка­жат нор­мал­ни стой­но­с­ти. По­с­ле­ди­ци­те от та­ка­ва гре­ш­ка мо­гат да са те­ж­ки – с те­че­ние на вре­ме­то съ­ще­с­т­ву­ва­щи­те сим­п­то­ми се вло­ша­ват и про­я­вя­ват в сър­де­ч­но-съ­до­ва­та и лим­ф­на­та си­с­те­ми, в чер­ния дроб и т.н. Ита­ли­ан­с­ки­те ме­дии ве­че пи­са­ха за но­вия ме­тод на ле­че­ние.

-Ка­к­во е най-ха­ра­к­тер­но­то за не­го?

-Ос­вен хор­мо­нал­на­та те­ра­пия, чо­ве­ш­ки­ят ор­га­ни­зъм се ну­ж­дае и от оп­ре­де­ле­ни хра­ни­тел­ни до­ба­в­ки, за да пре­о­до­лее не­до­с­ти­га, кой­то се по­лу­ча­ва, всле­д­с­т­вие на за­бо­ля­ва­не­то. То­ва е ин­ди­ви­ду­ал­но за все­ки па­ци­ент. Ня­кои се ну­ж­да­ят от до­пъл­ни­тел­ни до­зи се­лен, кой­то по­ни­жа­ва ан­ти­те­ла­та, при дру­ги се до­ба­вя же­ля­зо или ви­та­мин В12 и т.н. От го­ля­мо зна­че­ние е еже­д­не­в­но­то при­е­ма­не на  ви­та­мин Д3, ви­та­мин К, ма­г­не­зий.

-Смя­та­те ли, че ско­ро и бъл­га­ри­те ще имат въз­мо­ж­ност да се ле­ку­ват с ино­ва­ти­в­ния ме­тод?

-Ка­к­то в Бъл­га­рия, та­ка и в Ита­лия, го­ля­ма част от ле­ка­ри­те не са за­по­з­на­ти с кал­ку­ли­ра­не­то на та­зи ком­би­ни­ра­на хор­мо­нал­но­за­ме­с­ти­тел­на те­ра­пия. То­ва е при­чи­на­та бро­ят на па­ци­ен­ти­те на проф. Ста­ме­на да се уве­ли­чи зна­чи­тел­но. За­па­з­ва­не­то на час за пре­г­лед изи­с­к­ва вре­ме и по­ня­ко­га се ча­ка с ме­се­ци. Об­ми­с­ля­ме иде­я­та за ор­га­ни­зи­ра­не на по­ре­ди­ца от ме­ди­цин­с­ки кон­фе­рен­ции в ця­ла Ита­лия, за да мо­гат ме­с­т­ни­те ен­до­к­ри­но­ло­зи и се­мей­ни­те ле­ка­ри да се за­по­з­на­ят с дей­с­т­ви­е­то на ком­би­ни­ра­на­та, за­ме­с­ти­тел­на, хор­мо­нал­на те­ра­пия на проф. Ста­ме­на. Сле­д­ва­ща­та и стъ­п­ка е да на­п­ра­вим то­ва и в Бъл­га­рия.

Разговор на

АНЕТА МИЛЕВА и

ЕВТИМ ПЕТКОВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *