Качеството при нас е константна величина

„РО­СА” АД е ед­на от ем­б­ле­ма­ти­ч­ни­те фир­ми на град По­по­во. Фир­ма­та, ко­я­то про­из­ве­ж­да чи­с­то и фи­но 100% слън­чо­г­ле­до­во олио, е же­лан и ко­ре­к­тен тър­го­в­с­ки пар­т­ньор, с ав­то­ри­тет и до­ве­рие сред сво­и­те до­с­та­в­чи­ци и кли­ен­ти. Ме­се­ци де­лят пре­д­п­ри­я­ти­е­то от един зна­ме­на­те­лен  юби­лей – 100 г. от съ­з­да­ва­не­то му.

Дъл­го­го­ди­ш­на­та тра­ди­ция ни от­ве­ж­да към да­ле­ч­на­та 1918 г., ко­га­то е ос­но­ва­на фа­б­ри­ка­та, из­ве­с­т­на ка­то „Олио До­не­ви”. От­то­га­ва до се­га -„РО­СА” АД, Дру­же­с­т­во от ИГ „Хол­динг” е из­ми­на­ло дъ­лъг път и се е про­ме­ни­ло до не­у­з­на­ва­е­мост. За вси­ч­ко то­ва раз­го­ва­ря­ме с инж. Ни­ко­лай ЧЕР­КЕ­ЗОВ – ръ­ко­во­ди­тел от­дел по­из­во­д­с­т­вен и те­х­но­ло­ги­чен.

– Г-н Чер­ке­зов, пре­ди 100 г. се е за­по­ч­на­ло с ед­на ла­ма­ри­не­на та­ва за из­пи­ча­не на се­ме­то и ръ­ч­на, дър­ве­на пре­са за из­це­ж­да­не на ма­с­ло­то. Се­га „РО­СА” АД е мар­ка, с ко­я­то се съ­о­б­ра­зя­ват по све­та…Не­ка в ня­кол­ко из­ре­че­ния очер­та­ем про­фи­ла на дру­же­с­т­во­то.

-Ка­к­во­то и да го­во­рим, ка­к­то и да го ка­жем, ог­ро­мен е на­пре­дъ­кът през го­ди­ни­те. Дру­же­с­т­во­то е за  пре­ра­бо­т­ка на слън­чо­г­лед, про­из­во­д­с­т­во на и тър­го­вия с ра­фи­ни­ра­но слън­чо­г­ле­до­во олио, ра­с­ти­тел­ни ма­с­ла, кю­с­пе, слън­чо­г­ле­до­во бла­ш­но и др. Се­га, при най-съ­в­ре­мен­ни те­х­но­ло­ги­ч­ни ус­ло­вия, ме­се­ч­но се про­из­ве­ж­да до 1 000 то­на ма­с­ло. Ци­къ­лът е за­т­во­рен-от из­ку­пу­ва­не­то на су­ро­ви­на­та до бу­ти­ли­ра­но­то олио, те­х­но­ло­ги­я­та за ра­фи­ни­ра­не е кла­си­че­с­ка, ви­со­ко­то ка­че­с­т­во при нас е кон­с­тан­т­на ве­ли­чи­на…В на­ша­та фир­ма ра­бо­тят 160 ви­со­ко­к­ва­ли­фи­ци­ра­ни ръ­ко­во­д­ни ка­д­ри, спе­ци­а­ли­с­ти, ра­бо­т­ни­ци.

-Не­ка ка­жем и за по­с­ле­д­ни­те но­во­с­ти във фир­ма­та.

-През по­с­ле­д­ни­те ня­кол­ко го­ди­ни стро­им си­ло­з­на ба­за за по-ефе­к­ти­вен на­чин на съ­х­ра­не­ние на слън­чо­г­ле­да. Тран­с­пор­тът съ­що е осо­бен ва­ж­но зве­но  при про­из­во­д­с­т­ве­ния про­цес- през по­с­ле­д­ни­те ме­се­ци за­ку­пи­х­ме 70 но­ви ка­ми­о­на за тран­с­пор­ти­ра­не на про­ду­к­ци­я­та.

-Да при­по­м­ним тър­го­в­с­ка­та ли­с­та на пре­д­п­ри­я­ти­е­то.

-Тя вклю­ч­ва су­ро­ви и ра­фи­ни­ра­ни слън­чо­г­ле­до­ви ма­с­ла , бри­ке­ти от слън­чо­г­ле­до­ва лю­с­па, кю­с­пе, шар­лан и др.

-Твър­ди­те, че ка­че­с­т­во­то на олио „РО­СА” е кон­с­тан­т­на ве­ли­чи­на. Ка­к­ви са не­го­ви­те пре­дим­с­т­ва пред зе­х­ти­на, на­при­мер?

-Те са в то­ва, че тем­пе­ра­ту­ра­та на ки­пе­не при на­ше­то олио е по-ви­со­ка от та­зи на зе­х­ти­на. „Ро­са” , оли­о­то е с ни­сък гли­ке­ми­чен то­вар, по­ра­ди ко­е­то е из­к­лю­чи­тел­но пре­д­по­чи­та­но от хо­ра спор­ту­ва­щи, по­д­хо­дя­що е за хо­ра с на­д­нор­ме­но те­г­ло, ка­к­то и при дру­ги бо­ле­с­ти. Ще ка­жа и то­ва, че съ­х­ра­не­ни­е­то му изи­с­к­ва не­п­ря­ка слън­че­ва све­т­ли­на/ най-до­б­ре се съ­х­ра­ня­ва на тъм­но/, с до­б­ре за­т­во­ре­на ка­па­ч­ка.

– Пра­ви впе­ча­т­ле­ние, че ни­що при об­ра­бо­т­ка­та на слън­чо­г­ле­до­во­то се­ме не се из­х­вър­ля, а  слън­чо­г­ле­до­ва­та лю­с­па  се пре­в­ръ­ща във  ви­со­ко­те­х­но­ло­ги­ч­ни­те бри­ке­ти-  та­зи ле­с­на и удо­б­на то­п­ли­на, ко­я­то се пре­вър­на в хит на па­за­ра.

-Да, то­ва е те­х­но­ло­ги­чен от­па­дък при про­из­во­д­с­т­во­то на олио. Еко­б­ри­ке­ти­те се про­из­ве­ж­дат са­мо и един­с­т­ве­но от слън­чо­г­ле­до­ва­та лю­с­па. Те са чи­с­то, еко­ло­ги­ч­но го­ри­во и са от­ли­ч­но сре­д­с­т­во за ото­п­ле­ние, ко­е­то за­ме­ня го­ри­ва ка­то въ­г­ли­ща, бри­ке­ти от въ­г­ли­щен прах и от го­ри­в­на на­ф­та. По­лу­ча­ват се чрез пре­со­ва­не на су­ро­ви­на­та при ви­со­ко на­ля­га­не и тем­пе­ра­ту­ра, без до­пъл­ни­тел­но при­ба­вя­не на спой­ва­щи ве­ще­с­т­ва.

Са­мо за све­де­ние ще ка­жа, че един тон бри­ке­ти от слън­чо­г­ле­до­ва лю­с­па по ка­ло­ри­ч­ност се ра­в­ня­ват на 1,90 то­на дър­ва за ог­рев, 1,4 то­на ка­фя­ви въ­г­ли­ща, 2,5 т.бри­ке­ти от въ­г­ли­щен прах или 500 ли­т­ра го­ри­в­на на­ф­та.

-В за­к­лю­че­ние, ако тря­б­ва с ед­на ду­ма да оп­ре­де­ли­те при­о­ри­те­т­на­та цел,  оп­ре­де­ля­ща сми­съ­ла на Ва­ше­то про­из­во­д­с­т­во, за да е ус­пе­ш­на фир­ма­та Ви през вси­ч­ки­те те­зи 100 го­ди­ни, ка­к­ва ще е тя?

-Ка­че­с­т­во! Ка­че­с­т­во­то на про­ду­к­ци­я­та ни за нас е кон­с­тан­т­на ве­ли­чи­на. Та­ка ще бъ­де и за­на­пред…

Раз­го­вор на

ДЕ­Я­НА ВЪЛ­ЧЕ­ВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *