СЛУЖИТЕЛИ ОТ ГЛАСКО В ТВОРИХА ЗАЕДНО В АРТ-РАБОТИЛНИЦА

Слу­жи­те­ли и при­я­те­ли на фир­ма ГЛА­С­КО на­ри­су­ва­ха и сгло­би­ха за­е­д­но мно­го­п­ла­с­то­во про­из­ве­де­ние на из­ку­с­т­во­то.

То­ва се слу­чи по вре­ме на тийм­бил­динг уър­к­шоп под ръ­ко­во­д­с­т­во­то на мла­ди­те и та­лан­т­ли­ви ху­до­ж­ни­ч­ки Ми­ха­е­ла Ми­хай­ло­ва и Ма­йа Сто­и­ло­ва. То­ва е вто­ро пар­т­ньор­с­т­во за мо­ми­че­та от Шко­ла за изя­щ­ни и при­ло­ж­ни из­ку­с­т­ва „Ар­ти­но” с фир­ма ГЛА­С­КО.

Пър­ви­ят уър­к­шоп с ри­сун­ки вър­ху стъ­к­ло бе през ля­то­то на ми­на­ла­та го­ди­на, ка­то той бе по­с­ве­тен из­ця­ло за де­ца­та на слу­жи­те­ли­те на фир­ма­та.

Се­га в сближаването на екипа уча­с­ти­е­то бе пре­д­на­з­на­че­но за въз­ра­с­т­ни­те.

Еки­п­на­та ра­бо­та бе най-ва­ж­на в ри­су­ва­не­то, тъй ка­то вся­ка гру­па тво­ре­ше вър­ху от­де­лен еле­мент, но от ед­но об­що ця­ло. Край­но­то па­но, ко­е­то вси­ч­ки уча­с­т­ни­ци сгло­би­ха, ще кра­си ка­то де­кор ед­на от сте­ни­те в но­ва­та сгра­да на ГЛА­С­КО. Пе­тя Ко­ле­ва, ди­ре­к­тор в от­дел „Чо­ве­ш­ки ре­сур­си” във фир­ма­та, ли­ч­но по­же­ла твор­че­с­ко вдъ­х­но­ве­ние на слу­жи­те­ли­те и при­я­те­ли­те на ГЛА­С­КО.

За „Зна­ме” тя спо­де­ли, че най-цен­но­то от те­зи арт-работилници са иде­и­те, ко­и­то уча­с­т­ни­ци­те спо­де­лят по­ме­ж­ду си, то­ва, че се опо­з­на­ват, ста­ват при­я­те­ли, че се раз­то­вар­ват от еже­д­не­ви­е­то с твор­че­с­ки по­д­ход и съ­з­да­ват не­що кра­си­во, ка­то все­ки ос­та­вя своя сле­да и по­г­лед в на­п­ра­ве­но­то.

„За нас ка­то фир­ма и ка­то хо­ра, то­ва е мно­го ва­ж­но. За­то­ва сме ре­ши­ли да го пре­вър­нем в тра­ди­ция, а през ля­то­то пла­ни­ра­ме да за­ра­д­ва­ме от­но­во с та­ко­ва ме­ро­п­ри­я­тие де­ца­та на на­ши­те слу­жи­те­ли”, раз­ка­за Пе­тя Ко­ле­ва.

В края на фирмената проява уча­с­т­ни­ци­те бя­ха по­ве­че от емо­ци­о­нал­но за­ре­де­ни.

Те спо­де­ли­ха кол­ко оду­хо­т­во­ре­ни са се чу­в­с­т­ва­ли, до­ка­то ри­су­ват вър­ху стъ­к­ла­та, кол­ко ба­ланс и хар­мо­ния са на­ме­ри­ли в из­ку­с­т­во­то и не на по­с­ле­д­но мя­с­то – как са съ­т­во­ри­ли не­що кра­си­во и не­по­в­то­ри­мо.

Си­мо­на Але­к­си­е­ва

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *