МАЕСТРО КАМДЖАЛОВ АКАДЕМИК НА БАН

“Знаме” научи, че диригентът Йордан Камджалов е удостоен с диплом за академик на Българската академия на науките и изкуствата. Честито!

Ще припомним, че на 25 и 26 март, съ­о­т­ве­т­но в за­ла „Бъл­га­рия” в Со­фия, и в за­ла „Ко­ло­д­ру­ма” в Пло­в­див, се съ­с­то­я­ха два кон­цер­та на  Genesis Orchestra с Ре­к­ви­е­ма на Мо­царт.

На ди­ри­ген­т­с­кия пулт бе све­то­в­но­и­з­ве­с­т­ни­ят ди­ри­гент, яв­ле­ни­е­то в му­зи­ка­та- тър­го­ви­ще­не­цът Йор­дан Кам­джа­лов, за ко­го­то из­ли­за­не­то на сце­на­та е све­ще­но­дей­с­т­вие.”Ре­к­ви­е­мът на Мо­царт-го­ля­мо­то от­к­ро­ве­ние на ма­е­с­т­ро Кам­джа­лов, е един смел про­чит на та­зи твор­ба, пре­д­с­та­ве­на по един не­ми­с­лим на­чин и в ма­щаб, не­по­з­нат за бъл­гар­с­ка­та кла­си­че­с­ка сце­на”, че­тем сред от­зи­ви­те за два­та кон­цер­та. На­с­ко­ро, в свое ин­тер­вю, Йор­дан Кам­джа­лов  ка­за, че Ре­к­ви­е­мът /„ле­бе­до­ва­та пе­сен”на Мо­царт/ е ед­на мно­го сло­ж­на твор­ба.

И до­пъл­ни:” По­д­го­т­вям се­бе си от­пре­ди 25 г. за та­зи твор­ба, още от­ка­к­то бях уче­ник в Тър­го­ви­ще”… „На­и­с­ти­на, то про­с­то не мо­же да се из­ка­же с ду­ми, бе­ше изу­ми­тел­но, за­ли­те бя­ха пре­пъл­не­ни, вси­ч­ки бя­ха на кра­ка -то­ва са са­мо част от въз­тор­же­ни­те впе­ча­т­ле­ния, спо­де­ле­ни пред „Зна­ме” от пре­д­с­та­ви­те­ли на тър­го­ви­щ­ка­та гру­па, по­се­ти­ла два­та кон­цер­та.

Сред це­ни­те­ли­те на Ре­к­ви­е­ма в Со­фия  бя­ха Йор­дан­ка Фан­дъ­ко­ва, Не­ш­ка Ро­бе­ва, Явор Ки­ри­лов и др.

ДЕЯНА ВЪЛЧЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *