РОТАРИ ОБНОВЯВА ПАМЕТНИКА НА КУРУТО

С да­ри­тел­с­ка­та по­д­к­ре­па на Ро­та­ри клуб – Тър­го­ви­ще се връ­ща бля­съ­кът на па­ме­т­ни­ка на Ни­ко­ла Си­мов-Ку­ру­то, зна­ме­но­се­цът на Бо­те­ва­та че­та. Те­зи дни мо­ну­мен­тът бе­ше из­мит с во­до­с­т­руй­ка от ра­бо­т­ни­ци на стро­и­тел­ния пре­д­п­ри­е­мач и ро­та­ри­а­нец То­ш­ко Рай­чев. С те­че­ние на вре­ме­то, па­ме­т­ни­кът бе­ше по­си­вял и мръ­сен за­ра­ди на­с­ло­е­ни прах и кал.

За да се въз­с­та­но­ви пър­во­на­чал­на­та кра­со­та на вра­чан­с­кия ва­ро­ви­ков ка­мък, той бе­ше тре­ти­ран със спе­ци­а­лен пре­па­рат, след ко­е­то из­мит. Пре­ма­х­на­ти са ста­ри то­по­ли и са­мо­ра­с­ла ра­с­ти­тел­ност от дво­ра на бли­з­ко­то Сла­вей­ко­во учи­ли­ще, ко­и­то за­сен­ч­ва­ха об­ра­за на ре­во­лю­ци­о­не­ра. Въз­с­та­но­ве­на е и част от ог­ра­да­та и на­с­тил­ка­та на стъ­па­ла­та. Пре­д­с­тои да са по­д­но­вят из­по­чу­пе­ни мра­мор­ни пло­чи на­о­ко­ло, да се по­с­та­ви ху­до­же­с­т­ве­но ос­ве­т­ле­ние и ин­фор­ма­ци­он­на та­бе­ла, ка­к­то и да се об­ла­го­ро­ди при­ле­жа­що­то про­с­т­ран­с­т­во.

Иде­я­та за ця­ло­с­т­но­то об­но­вя­ване на па­ме­т­ни­ка на Ни­ко­ла Си­мов-Ку­ру­то е на ме­с­т­ни­те ро­та­ри­ан­ци, а па­ри­те за ре­а­ли­за­ци­я­та й бя­ха съ­б­ра­ни на бла­го­т­во­ри­те­лен бал.

Па­ме­т­ни­кът на Ни­ко­ла Си­мов – Ку­ру­то е ед­ни от сим­во­ли­те на Тър­го­ви­ще и вся­ка го­ди­на на 2 юни с вен­ци, цве­тя и све­ж­да­не на гла­ви в знак на при­з­на­тел­ност там се от­бе­ля­з­ва Де­ня на Хри­с­то Бо­тев. Ре­ше­ние за не­го­во­то по­с­т­ро­я­ва­не е взе­то на 23 юни 1960.  От­к­рит е на 1 юни 1963 г.

К. КОЛЕВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *