СТАРТИРА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА КАМПАНИЯ 2017

Стар­тът на да­нъ­ч­но-оси­гу­ри­тел­на­та кам­па­ния за 2017 г. бе по­вод за тра­ди­ци­он­на­та пре­с­кон­фе­рен­ция на офи­са на НАП – Тър­го­ви­ще.Пред ме­ди­и­те ди­ре­к­то­рът на офи­са на да­нъ­ч­на­та аген­ция в Тър­го­ви­ще Ан­то­ния Стой­че­ва и То­дор Ко­джа­ма­нов, на­чал­ник от­дел „Об­с­лу­ж­ва­не на кли­ен­ти” пре­д­с­та­ви­ха но­во­с­ти­те в та­з­го­ди­ш­на­та кам­па­ния, ос­но­в­ни­те сро­ко­ве за пла­ща­не на да­нъ­ци и оси­гу­ри­тел­ни вно­с­ки и по­с­ти­г­на­тия ре­зул­тат от из­ми­на­ла­та го­дина.

„Сро­кът за по­да­ва­не на де­к­ла­ра­ци­и­те за об­ла­га­не на до­хо­ди­те та­зи го­ди­на из­ти­ча на 2 май, тъй ка­то 30 ап­рил е не­де­ля, а 1 май – по­чи­вен ден. По­да­ва­не­то на де­к­ла­ра­ции е въз­мо­ж­но още от пър­вия ден на яну­а­ри 2017 г., а през из­ми­на­ла­та 2016 г. по еле­к­т­ро­нен път при нас са по­да­де­ни 116 де­к­ла­ра­ции за об­ла­га­не на до­хо­ди­те на фи­зи­че­с­ки­те ли­ца, от ко­и­то 55 с пер­со­на­лен иден­ти­фи­ка­ци­о­нен код
/ПИК/; 273  де­к­ла­ра­ции за об­ла­га­не на до­хо­ди­те на фи­зи­че­с­ки­те ли­ца об­що и 329  де­к­ла­ра­ции за об­ла­га­не с кор­по­ра­ти­в­ни да­нъ­ци, от ко­и­то 266 по еле­к­т­ро­нен път”, от­бе­ля­за Ан­то­ния Стой­че­ва по вре­ме на пре­с­кон­фе­рен­ци­я­та.
Тя пре­по­ръ­ча на кли­ен­ти­те на НАП да по­да­ват по­ве­че де­к­ла­ра­ции по еле­к­т­ро­нен път, тъй ка­то то­зи на­чин е по-ле­сен и без­про­б­ле­мен. Дру­га­та при­ви­ле­гия на еле­к­т­рон­но­то по­да­ва­не е, че мо­же да бъ­де из­по­л­з­ва­на от­с­тъ­п­ка от 5% от да­нъ­ка за до­в­на­ся­не (но не по­ве­че от 1000 лв.) до 31 март и ня­мат пу­б­ли­ч­ни за­дъл­же­ния, по­д­ле­жа­щи на при­ну­ди­тел­но из­пъл­не­ние.

„С пер­со­нал­ния иден­ти­фи­ка­ци­о­нен код /ПИК/ пък кли­ен­ти­те мо­гат да по­л­з­ват още 50 дру­ги ус­лу­ги – спра­в­ки за за­дъл­же­ни­я­та си към НАП, за да­нък за ко­ла­та, та­к­са смет и да­нък сгра­ди, да по­да­ват оси­гу­ри­тел­ни де­к­ла­ра­ции, по­да­ва­не на да­нъ­ч­ни и оси­гу­ри­тел­ни де­к­ла­ра­ции и т. н. Към мо­мен­та в офи­са ни в Тър­го­ви­ще има из­да­де­ни 4888 ПИК, ка­то са­мо за пър­вия ме­сец на 2017 г. са из­да­де­ни  84 ПИК”, по­д­чер­та ди­ре­к­то­рът на НАП – Тър­го­ви­ще Ан­то­ния Стой­че­ва. Тя ак­цен­ти­ра още на то­ва, че от та­зи го­ди­на гра­ж­да­ни­те и фир­ми­те имат още ед­на въз­мо­ж­ност ве­д­нъж го­ди­ш­но са­ми да ко­ри­ги­рат дъл­жи­мия да­нък, де­к­ла­ри­ран пред НАП с го­ди­ш­на­та да­нъ­ч­на де­к­ла­ра­ция.

То­ва мо­же да ста­не с по­да­ва­не­то на ед­но­к­ра­т­на ко­ри­ги­ра­ща де­к­ла­ра­ция след из­ти­ча­не на сро­ка за по­да­ва­не на го­ди­ш­на­та да­нъ­ч­на де­к­ла­ра­ция. Ко­ри­ги­ра­ща­та де­к­ла­ра­ция се по­да­ва до 30 се­п­тем­в­ри на те­ку­ща­та го­ди­на за про­ме­ни, свър­за­ни с де­к­ла­ри­ра­ни­те да­нъ­ци от пре­д­хо­д­на­та го­ди­на. За­па­з­ва се и до­се­га съ­ще­с­т­ву­ва­ща­та въз­мо­ж­ност за ко­ре­к­ции до из­ти­ча­не на сро­ка за по­да­ва­не на де­к­ла­ра­ци­и­те, за до­хо­ди­те – 30 ап­рил и на де­к­ла­ра­ци­и­те за кор­по­ра­ти­вен да­нък – 31 март, ка­к­то и въз­мо­ж­но­ст­та да се из­вър­ш­ват ко­ре­к­ции на да­нъ­ч­ния фи­нан­сов ре­зул­тат и дъл­жи­мия да­нък от фир­ми­те след уве­до­мя­ва­не на ор­ган по при­хо­ди­те. От та­зи го­ди­на да­нък вър­ху до­хо­ди­те ня­ма да се съ­би­ра вър­ху на­г­ра­ди­те, пре­до­с­та­ве­ни на уче­ни­ци с изя­ве­ни дар­би за уча­с­тие в на­ци­о­нал­ни и ме­ж­ду­на­ро­д­ни олим­пи­а­ди, съ­с­те­за­ния и кон­кур­си. Не­об­ла­га­е­ми са и на­г­ра­ди­те, ко­и­то се да­ват във вид на до­пъл­ни­тел­на иг­ра или пре­д­ме­т­на пе­чал­ба, ко­и­то са с не­з­на­чи­тел­на стой­ност – до 30 лв.

Въ­ве­ж­да се въз­мо­ж­ност да се по­л­з­ва да­нъ­ч­но об­ле­к­че­ние в раз­мер на 1 % от дъл­жи­мия за го­ди­на­та да­нък вър­ху об­ща­та го­ди­ш­на да­нъ­ч­на ос­но­ва, но не по­ве­че от 500 лв. Ус­ло­ви­е­то е 100% от па­ри­ч­ни­те до­хо­ди да са по­лу­че­ни по бан­ков път и из­вър­ше­ни­те без­ка­со­ви пла­ща­ния от ли­це­то да са в раз­мер на 80 или над 80% от до­хо­ди­те, по­д­ле­жа­щи на об­ла­га­не с да­нък вър­ху го­ди­ш­на­та да­нъ­ч­на ос­но­ва. Ва­ж­но­то при то­ва об­ле­к­че­ние е, че то ще се по­л­з­ва с по­да­ва­не на да­нъ­ч­на­та де­к­ла­ра­ция до­го­ди­на – през 2018 г.

„На­по­м­ня­ме на хо­ра­та да не про­пу­с­кат да пла­щат здра­в­ни­те си вно­с­ки, за­що­то ако про­пу­с­нат и из­па­д­нат от оси­гу­ря­ва­не, тря­б­ва да пла­щат вно­с­ки за пет го­ди­ни на­зад”, апе­ли­ра­ха от НАП – Тър­го­ви­ще. От 1 яну­а­ри на на­с­то­я­ща­та го­ди­на ми­ни­мал­ния ме­се­чен раз­мер на оси­гу­ри­тел­ния до­ход е 460 лв., а то­зи за ре­ги­с­т­ри­ра­ни­те зе­ме­дел­с­ки про­из­во­ди­те­ли и тю­тю­но­п­ро­и­з­во­ди­те­ли за 2017 – 300 лв. Ма­к­си­мал­ни­ят и за 2017г. ос­та­ва 2600 лв. Кли­ен­ти­те на НАП, ко­и­то са­ми вна­сят за­дъл­жи­тел­ни­те си здра­в­ни вно­с­ки (трай­но без­ра­бо­т­ни, ко­и­то не по­лу­ча­ват обе­з­ще­те­ние за без­ра­бо­ти­ца и не се оси­гу­ря­ват от дър­жа­ва­та и др.) и не са ре­ги­с­т­ри­ра­ни ка­то са­мо­о­си­гу­ря­ва­щи се, дъл­жат ме­се­ч­но по 18,40 ле­ва. По­ра­ди но­вия раз­мер на ми­ни­мал­ния оси­гу­ри­те­лен до­ход – 460 лв. се про­ме­ня и вно­с­ка­та от без­ра­бо­т­ни­те. Сро­кът за вна­ся­не­то им е до 25-то чи­с­ло на ме­се­ца. От да­нъ­ч­на­та аген­ция в Тър­го­ви­ще на­по­м­ни­ха и за въз­мо­ж­но­ст­та за по­л­з­ва­не на да­нъ­ч­ни­те об­ле­к­че­ния – за де­ца и за де­ца с ув­ре­ж­да­ния. Ако хо­ра­та не са ги по­л­з­ва­ли през ра­бо­то­да­тел, мо­гат да го на­п­ра­вят с по­да­ва­не на да­нъ­ч­на де­к­ла­ра­ция до 2 май.

До мо­мен­та  23 ро­ди­те­ли са де­к­ла­ри­ра­ли пред офи­са на НАП в Тър­го­ви­ще по­л­з­ва­не на да­нъ­ч­но­то об­ле­к­че­ние за де­ца и 11 за де­ца с ув­ре­ж­да­ния.

„Във вси­ч­ки офи­си на НАП до края на да­нъ­ч­на­та кам­па­ния на 2 май ще се ра­бо­ти с т.нар. пла­ва­що ра­бо­т­но вре­ме, то­ест без обе­д­на по­чи­в­ка. Ка­то в дни­те, в ко­и­то из­ти­чат сро­ко­ве, офи­си­те ще ра­бо­тят до то­го­ва, до­ка­то има кли­ен­ти в са­ло­на за об­с­лу­ж­ва­не. Въ­п­ре­ки то­ва, на­сър­ча­ва­ме сво­и­те кли­ен­ти да не ча­кат по­с­ле­д­ни­те сро­ко­ве”, ка­за пред ме­ди­и­те Ан­то­ния Стой­че­ва. Тя до­ба­ви още, че хар­ти­е­ни об­раз­ци на де­к­ла­ра­ци­и­те има в офи­са на НАП, а в еле­к­т­рон­ния сайт на Аген­ци­я­та съ­що мо­гат да се из­по­л­з­ват пу­б­ли­ку­ва­ни­те об­раз­ци. За­п­ла­ща­не­то на да­нъ­ци­те и оси­гу­ри­тел­ни­те вно­с­ки ста­ва са­мо по бан­ков път, с по­щен­с­ки за­пис за пла­ща­не към бю­дже­та или по Ин­тер­нет. За уле­с­не­ние на кли­ен­ти­те в по­ве­че­то офи­си на НАП са раз­к­ри­ти бан­ко­ви ги­ше­та, ко­и­то об­с­лу­ж­ват кли­ен­ти­те на ад­ми­ни­с­т­ра­ци­я­та, ка­к­во­то има и в Тър­го­ви­ще.

За­п­ла­ща­не­то на да­нък вър­ху до­хо­ди­те от фи­зи­че­с­ко ли­це на бан­ко­во ги­ше в офис на НАП е без­п­ла­т­но.

„При­хо­ди­те от да­нъ­ци и оси­гу­ри­тел­ни вно­с­ки, съ­б­ра­ни от ТД на НАП-офис Тър­го­ви­ще  за 2016 г. са 108 389 000 лв., ко­е­то е с 12 949 000 лв. по­ве­че от съ­б­ра­ни­те при­хо­ди през 2015 г. и с 10 724 000 лв. по­ве­че в сра­в­не­ние с пла­но­ва­та за­да­ча за 2016 г., с ко­е­то  из­пъл­не­ни­е­то на пла­на за при­хо­ди­те е 110,98%”, от­бе­ля­за Ан­то­ния Стой­че­ва. Най-го­лям при­нос за пре­из­пъл­не­ни­е­то има да­нъ­кът вър­ху до­ба­ве­на­та стой­ност, от кой­то по­с­тъ­п­ле­ни­я­та за го­ди­на­та са  15 817 000 лв. или с 5 844 000 лв. по­ве­че спря­мо 2015 г. По­с­тъ­п­ле­ни­я­та от кор­по­ра­ти­вен  да­нък съ­що са пре­из­пъл­не­ни ка­то су­ма­та от 7 427 000 лв. е  с  519 000 лв. /107,50%/ по­ве­че от пла­ни­ра­но­то.  При по­с­тъ­п­ле­ни­я­та за со­ци­ал­ни и здра­в­ни вно­с­ки се на­б­лю­да­ва ръст от 7,72% спря­мо ми­на­ла­та го­ди­на, ка­то при­хо­ди­те за 2016 г. са  62 934 000 лв. По­с­тъ­п­ле­ни­я­та от да­нъ­ка вър­ху до­хо­ди­те на фи­зи­че­с­ки­те ли­ца за  2016 г. са  в раз­мер на 19 542 000 лв. Ръ­ко­во­д­с­т­во­то на НАП-Тър­го­ви­ще бла­го­да­ри и на сво­и­те слу­жи­те­ли за по­ло­же­ния труд, до­вел до до­б­ри­те ре­зул­та­ти на Аген­ци­я­та.

Си­мо­на Але­к­си­е­ва

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *