“ПОД ЗНАМЕТО НА БУНТА”

В хра­ма на ду­хо­в­но­ст­та РБ „Пе­тър Стъ­пов” пи­са­те­лят Сте­фан Ни­ко­ла­ев пре­д­с­та­ви пред тър­го­ви­щ­ка пу­б­ли­ка кни­га­та си „Под зна­ме­то на бун­та”. Сре­ща­та пре­ми­на под мо­то­то „141 го­ди­ни без­с­мър­тие на Ни­ко­ла Си­мов – Ку­ру­то”, а про­я­ва­та ува­жи­ха зам.-кме­тът Рая Ма­те­ва, ди­ре­к­то­ри на ин­с­ти­ту­ции, об­ще­с­т­ве­ни­ци и гра­ж­да­ни.

В на­ча­ло­то на ве­чер­та во­де­ща­та на съ­би­ти­е­то По­ли Ки­чю­ко­ва пре­д­с­та­ви био­г­ра­фи­я­та на ав­то­ра – Сте­фан Ни­ко­ла­ев, ня­кои ос­но­в­ни ли­нии, ко­и­то сле­д­ва кни­га­та му „Под зна­ме­то на бун­та”, ка­к­то и кра­т­ки от­къ­си от съ­дър­жа­ни­е­то. В до­ку­мен­тал­но-по­е­ти­ч­ни­я ро­ман „Под зна­ме­то на бун­та” е по­ме­с­те­на ця­ла­та жи­тей­с­ка и бун­то­в­ни­че­с­ка дей­ност на Бо­те­вия зна­ме­но­сец.

Ав­то­рът Сте­фан Ни­ко­ла­ев спо­де­ли още, че е на­пи­сал романа в стихове, ба­зи­рай­ки се на до­ку­мен­тал­на­та по­вест „Там бу­ря кър­ши кло­но­ве. Пъ­тят на Бо­те­ва­та че­та” на Ди­ми­тър Оси­нин и на „Зна­ме­но­се­цът” от Пе­тър Стъ­пов. Сте­фан Ни­ко­ла­ев спо­де­ли с при­съ­с­т­ва­щи­те иде­я­та за на­пи­с­ва­не­то на кни­га­та, а го­с­ти­те в РБ „Пе­тър Стъ­пов” от­че­то­ха ку­ра­жа, не ле­ка­та за­да­ча и го­ле­мия труд по съ­з­да­ва­не­то на „Под зна­ме­то на бун­та”.

„Хо­ра­та, ко­и­то имат ду­хо­в­но сло­во и мощ са локoмо­ти­ви­те на бъ­де­ще­то”, спо­де­ли Ра­до­с­лав Чер­ке­зов. В края на ве­чер­та той по­же­ла на ав­то­ра Сте­фан Ни­ко­ла­ев „На до­бър час” в ро­до­лю­би­во­то де­ло.

Симона Алексиева

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *