ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ 2017 – УСТОЙЧИВОСТ И ИНВЕСТИЦИИ

Бю­дже­тът на об­щи­на Тър­го­ви­ще за 2017 г. бе­ше при­ет на се­си­я­та на Об­щин­с­кия съ­вет от 26.01.2017г. Той по­лу­чи по­д­к­ре­па­та на  28 об­щин­с­ки съ­ве­т­ни­ци,  с един въз­дър­жал се от вси­ч­ки 29 уча­с­т­ва­ли в гла­су­ва­не­то. Та­ка фи­нан­со­ви­ят план на об­щи­на Тър­го­ви­ще за 2017г. ста­на факт.

Валентин Велчев, зам.-кмет

Ма­к­ро­рам­ка­та на бю­дже­та на об­щи­на Тър­го­ви­ще за 2017 г. е  44,8 млн. лв. Уве­ли­че­ни­е­то, спря­мо 2016 г., е с 6,8 млн. лв., ко­е­то е с 17,7% по­ве­че. В тях са вклю­че­ни и сре­д­с­т­ва по опе­ра­ти­в­ни про­г­ра­ми, ко­и­то ще бъ­дат ин­ве­с­ти­ра­ни в обе­к­ти от ка­пи­та­ло­ва­та про­г­ра­ма.    Ка­к­во съ­дър­жа при­хо­д­на­та част на бю­дже­та?

При­хо­ди­те по бю­дже­та са на стой­ност 41,6 млн. лв. и вклю­ч­ват со­б­с­т­ве­ни­те при­хо­ди, бю­дже­т­ни­те вза­и­мо­о­т­но­ше­ния с цен­т­рал­ния бю­джет и опе­ра­ци­и­те с фи­нан­со­ви ак­ти­ви и па­си­ви. По-про­с­то ка­за­но, бю­дже­тът се съ­с­тои от три гру­пи при­хо­ди.

Пър­ва­та гру­па са ме­с­т­ни­те при­хо­ди. То­ва са вси­ч­ки ме­с­т­ни да­нъ­ци и та­к­си, це­ни на ус­лу­ги и дру­ги про­да­ж­би, ко­и­то вли­зат в при­ход на ме­с­т­ния, а не на дър­жа­в­ния бю­джет от гра­ж­да­ни­те и фир­ми­те.        За 2017 г. в бю­дже­та на об­щи­на Тър­го­ви­ще са за­ло­же­ни 10,3 млн. лв. со­б­с­т­ве­ни при­хо­ди.         Тук е ва­ж­но да от­бе­ле­жим, че об­щи­на Тър­го­ви­ще не е про­ме­ня­ла раз­ме­ра на ме­с­т­ни­те да­нъ­ци от по­ч­ти 10 го­ди­ни, до­ка­то ре­ди­ца об­щи­ни на­п­ра­ви­ха то­ва ня­кол­ко пъ­ти през то­зи пе­ри­од. Съ­що­то се от­на­ся и за та­к­са­та за би­то­ви от­па­дъ­ци.

С въ­ве­де­ния нов да­нък вър­ху та­к­си­ме­т­ро­ви­те пре­во­зи от 2017 г. се при­е ми­ни­мал­на­та ста­в­ка от 300 ле­ва, с цел да не се на­то­вар­ват фир­ми­те, пре­д­ла­га­щи та­к­си­ме­т­ро­ви ус­лу­ги. В то­зи пе­ри­од оба­че се уве­ли­чи­ха дър­жа­в­но ре­гу­ли­ра­ни­те це­ни на ел. енер­гия, го­ри­ва и дру­ги енер­го­но­си­те­ли, на ко­и­то об­щи­на Тър­го­ви­ще е по­т­ре­би­тел.

Уве­ли­чи се и ми­ни­мал­на­та ра­бо­т­на за­п­ла­та. То­ва оз­на­ча­ва, че об­щи­на­та все още ус­пя­ва да по­д­дър­жа ос­но­в­ни­те фун­к­ции при не­про­ме­не­ни да­нъ­ч­ни ста­в­ки и през 2017г.

Вто­ра­та гру­па при­хо­ди в бю­дже­та са при­хо­ди­те от цен­т­рал­ния бю­джет. В ос­но­в­на­та си част те са пре­д­на­з­на­че­ни да по­д­дър­жат фун­к­ци­и­те на дър­жа­ва­та на ме­с­т­но ни­во, на­ре­че­ни де­ле­ги­ра­ни от дър­жа­ва­та дей­но­с­ти. В сра­в­не­ние с пър­ва­та гру­па при­хо­ди, ко­и­то се фор­ми­рат  ос­но­в­но от да­нъ­ци­те и та­к­си­те, ко­и­то пла­ща­ме в об­щи­на­та, в та­зи гру­па из­то­ч­ник са да­нъ­ци­те и та­к­си­те, ко­и­то гра­ж­да­ни­те и фир­ми­те пла­щат към дър­жа­ва­та. Чрез раз­пре­де­ли­тел­ни­те фун­к­ции на дър­жа­в­ния бю­джет, ед­на част от тях се връ­щат в об­щи­ни­те.

През 2017 г. са раз­че­те­ни при­хо­ди от цен­т­рал­ния бю­джет на стой­ност мал­ко над 25 млн. лв. Те са 8,15% по­ве­че, спря­мо 2016г., ко­е­то оз­на­ча­ва, че бю­дже­тът на об­щи­на Тър­го­ви­ще ще раз­по­ла­га с 1,9 млн. лв. по­ве­че от ми­на­ла­та го­ди­на.

Ето тя­х­но­то раз­пре­де­ле­ние: 20,4 млн. лв. за де­ле­ги­ра­ни­те от дър­жа­ва­та дей­но­с­ти; об­ща из­ра­в­ни­тел­на су­б­си­дия – 2,7 млн. лв.; тран­с­фер за зим­но по­д­дър­жа­не – 332 хил. лв. и тран­с­фер за ка­пи­та­ло­ви раз­хо­ди – 1,5 млн. лв. Де­ле­ги­ра­ни­те от дър­жа­ва­та дей­но­с­ти са: учи­ли­ща­та, де­т­с­ки­те гра­ди­ни и яс­ли, со­ци­ал­ни до­мо­ве за де­ца и хо­ра с ув­ре­ж­да­ния, чи­та­ли­ща, би­б­ли­о­те­ка и др. Ед­на част от тях, ка­к­то де­т­с­ки­те гра­ди­ни на­при­мер, се до­фи­нан­си­рат и със сре­д­с­т­ва от ме­с­т­ни при­хо­ди.

Тре­та­та гру­па при­хо­ди са опе­ра­ци­и­те с фи­нан­со­ви ак­ти­ви и па­си­ви. Тук се вклю­ч­ва, ка­то ос­но­вен при­ход, пре­хо­д­ни­ят ос­та­тък от 2016 г., кой­то е ре­кор­ден – 7,5 млн. ле­ва. Спря­мо бю­дже­та от 2016 г. уве­ли­че­ни­е­то е 45,6%. На­ли­чи­е­то на пре­хо­ден ос­та­тък оз­на­ча­ва, че об­щи­на­та не е по­хар­чи­ла вси­ч­ко, за­ло­же­но в пре­д­хо­д­ния бю­джет, а е оси­гу­ри­ла бю­дже­тен из­ли­шък, кой­то се за­пи­с­ва ка­то пре­хо­ден ос­та­тък. Той е един от ос­но­в­ни­те при­з­на­ци, кой­то по­ка­з­ва да­ли об­щи­на­та е в здра­во­с­ло­в­но съ­с­то­я­ние. Об­щи­на Тър­го­ви­ще е сред об­щи­ни­те, ко­и­то по­ка­з­ват до­б­ро фи­нан­со­во съ­с­то­я­ние.

Го­ле­ми­ят пре­хо­ден ос­та­тък се дъл­жи не са­мо на до­б­ра­та бю­дже­т­на ди­с­ци­п­ли­на, а и на оси­гу­ре­ни­те це­ле­ви сре­д­с­т­ва от цен­т­рал­ния бю­джет за ре­кон­с­т­ру­к­ция на “про­би­ва Ка­т­ра­фи­лов” – 1,5 млн. лв., ка­к­то и 850 хил. лв. за ос­но­вен ре­монт на спор­т­на­та за­ла.  Раз­хо­д­на­та част на бю­дже­та е ба­лан­си­ра­на в рам­ки­те на пре­д­ви­де­ни­те при­хо­ди.

Раз­пре­де­ле­ни­е­то на раз­хо­ди­те е из­вър­ше­но та­ка, че да оси­гу­ри нор­мал­но­то фун­к­ци­о­ни­ра­не на вси­ч­ки стру­к­ту­ри ка­то съ­з­да­ва ус­той­чи­вост, а ка­пи­та­ло­ва­та про­г­ра­ма за­да­ва по­со­ка­та на ин­ве­с­ти­ции и раз­ви­тие на об­щи­на Тър­го­ви­ще.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *