НЕ СТАНА ДУМА ЗА КАРДИНАЛНИ РЕФОРМИ

Ма­кар че до офи­ци­ал­на­та пре­ди­з­бор­на кам­па­ния за пре­д­с­то­я­щи­те пар­ла­мен­тар­ни из­бо­ри ос­та­ва бли­зо ме­сец, но­во­съ­з­да­де­но­то дви­же­ние „Во­ля” на Ве­се­лин Ма­ре­ш­ки ве­че „дрън­ка оръ­жие”. Са­ми­ят ли­дер Ве­се­лин Ма­ре­ш­ки през от­ми­на­лия уи­кенд по­се­ти Тър­го­ви­ще за пре­ди­з­бор­на сре­ща с ме­с­т­но­то гра­ж­дан­с­т­во. Тя се съ­с­тоя в кон­фе­рен­т­на­та за­ла на хо­тел – ре­с­то­рант „Те­ра Ев­ро­па”.

Ин­те­ре­сът към сре­ща­та бе го­лям. За­ла­та бе­ше пре­пъл­не­на от пре­д­с­та­ви­те­ли на вси­ч­ки по­ко­ле­ния. Хо­ра­та ис­ка­ха да ви­дят и чу­ят ка­к­ви це­ли си е по­с­та­вил Ве­се­лин Ма­ре­ш­ки и на ко­го ще раз­чи­та в пре­д­с­то­я­щи­те из­бо­ри. В край­на сме­т­ка, след бли­зо час и по­ло­ви­на, при­съ­с­т­ва­щи­те ед­ва ли ос­та­на­ха на­пъл­но до­вол­ни от чу­то­то и ко­мен­ти­ра­но­то в за­ла­та.

Про­чее, във встъ­пи­тел­но­то си по­ло­вин­ча­со­во сло­во, Ве­се­лин Ма­ре­ш­ки от­де­ли над 20 ми­ну­ти, за да ка­же и до­ка­же, че до­се­га­ш­ни­те 27 го­ди­ни де­мо­к­ра­ция са на­пъл­но про­пи­ле­ни от уп­ра­в­ля­ва­щи­те чер­ве­ни, си­ни, жъл­ти и про­чее пар­тии и ко­а­ли­ции, че ос­но­в­на­та цел на вси­ч­ки уп­ра­в­ля­ва­щи пра­ви­тел­с­т­ва е би­ла да из­по­л­з­ват вла­ст­та за ли­ч­ни и пар­тий­ни це­ли, би­ли са не ба­ри­е­ра, а ка­та­ли­за­то­ри за про­цъ­ф­тя­ва­не­то на ко­ру­п­ци­я­та и по­тъ­п­к­ва­не­то на за­ко­ни­те.

Че то­ва в ос­но­в­ни ли­нии е вяр­но, ед­ва ли ня­кой е из­не­на­дан, но хо­ра­та бя­ха до­ш­ли да чу­ят от са­мия ли­дер на „Во­ля” как не­го­ва­та фор­ма­ция ще се пре­бо­ри с бе­д­но­ст­та,с ло­шо­то здра­ве­о­па­з­ва­не, с ба­в­ни­те тем­по­ве на раз­ви­тие в по­ч­ти вси­ч­ки сфе­ри на на­ци­о­нал­на­та ико­но­ми­ка, с на­бъ­б­на­лия до пръ­с­ва­не ад­ми­ни­с­т­ра­ти­вен апа­рат с го­ле­ми за­п­ла­ти, до­хо­ди, дру­ги при­ви­ле­гии, а над 1,5 млн. пен­си­о­не­ри бу­к­вал­но ми­зер­с­т­ват и ня­мат ща­с­т­лив ден в сво­я­та чо­ве­ш­ка есен.

Ма­ре­ш­ки по­ч­ти не от­го­во­ри на те­зи ще­ко­т­ли­ви въ­п­ро­си. Той по­д­чер­та, че не­го­ви ек­с­пер­т­ни гру­пи го­т­вят про­г­ра­ми в раз­ли­ч­ни­те на­п­ра­в­ле­ния и те ще бъ­дат го­то­ви след двай­се­ти­на дни.

Мно­го­б­рой­ни­те въ­п­ро­си на при­съ­с­т­ва­щи­те гра­ж­да­ни не по­лу­чи­ха за­до­во­ли­тел­ни от­го­во­ри. Та­ка и не раз­б­ра­ха как „Во­ля” ще по­мо­г­не на мла­ди­те хо­ра да не на­пу­с­кат Бъл­га­рия и тър­сят по­при­ще в чу­ж­би­на. Въ­о­б­ще не ста­на ду­ма за кар­ди­нал­ни ре­фор­ми в здра­ве­о­па­з­ва­не­то и съ­де­б­на­та си­с­те­ма, за сто­пи­ра­не на ко­ру­п­ци­я­та, за стро­ги на­ка­за­ния на вла­с­т­ни­ци­те, ко­и­то 27 го­ди­ни „га­зят лу­ка” и око­то им не ми­г­ва.

Ве­се­лин Ма­ре­ш­ки с по­д­чер­та­но са­мо­чу­в­с­т­вие обя­ви, че не­го­ва­та „Во­ля” ще спе­че­ли из­бо­ри­те и ще по­ме­те до­се­га­ш­ни­те не­по­к­ла­ти­ми ГЕРБ и БСП, че до ко­а­ли­ции ед­ва ли ще се сти­г­не. А ако се на­ло­жи, са­ми­ят той не по­д­чер­та с ко­го. С ед­на реч: пър­ва­та пре­ди­з­бор­на сре­ща на Ве­се­лин Ма­ре­ш­ки в Тър­го­ви­ще не впе­ча­т­ли с не­що но­во, ра­ци­о­нал­но, ефе­к­ти­в­но за Бъл­га­рия и не­й­ни­те гра­ж­да­ни. Да­но пък до вре­ме­то на из­бо­ри­те – 26 март –  це­ли­те на „Во­ля” и не­й­ни­ят ли­дер Ве­се­лин Ма­ре­ш­ки по­лу­чат все пак ре­ал­ни и ра­ци­о­нал­ни па­ра­ме­т­ри, ко­и­то да на­ка­рат из­би­ра­те­ли­те да му да­дат сво­е­то до­ве­рие.

Ра­до­с­лав Чер­ке­зов

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *