МОЕТО ХОБИ E И МОЯ ПРОФЕСИЯ

29 жи­во­пи­с­ни пла­т­на пре­д­с­та­ви ху­до­ж­ни­кът Ру­мен Рай­нов пред тър­го­ви­щ­ка пу­б­ли­ка. Из­ло­ж­ба­та „Есен & Зи­ма” съ­б­ра на ед­но мя­с­то лю­би­те­ли­те на изо­б­ра­зи­тел­но­то из­ку­с­т­во в Арт – га­ле­ри­я­та на Ре­ги­о­нал­на би­б­ли­о­те­ка „Пе­тър Стъ­пов”.

Из­ло­ж­ба­та ува­жи­ха кме­тът на Тър­го­ви­ще Да­рин Ди­ми­т­ров, за­ме­с­т­ни­ци­те му Еми­не Яку­бо­ва, Рая Ма­те­ва, инж. Ми­т­ко Па­на­йо­тов, се­к­ре­та­рят на об­щин­с­ка ад­ми­ни­с­т­ра­ция Хри­с­та­ли­на Ха­ла­че­ва, ху­до­ж­ни­ци, об­ще­с­т­ве­ни­ци, гра­ж­да­ни и жур­на­ли­с­ти.  „Ру­мен усе­ща цве­то­ве­те, вси­ч­ки­те си твор­би той пре­жи­вя­ва със сър­це­то и ду­ша­та. С твор­че­с­т­во­то си Ру­мен е гор­дост за все­ки град, осо­бе­но за Тър­го­ви­ще”, спо­де­ли по вре­ме на из­ло­ж­ба­та проф. Ди­ми­тър Чо­ла­ков, кой­то е пре­по­да­вал на ху­до­ж­ни­ка по вре­ме на ма­ги­с­т­ра­ту­ра­та му в Шу­мен­с­кия уни­вер­си­тет. Проф. Чо­ла­ков по­же­ла на Ру­мен Рай­нов за­на­пред мно­го вдъ­х­но­ве­ние и но­ви из­ло­ж­би. С ду­ми­те: „Ти не спи­раш да тво­риш! Ра­д­вам се на та­зи твоя не­из­чер­па­е­ма енер­гия, ко­я­то не­пре­къ­с­на­то из­лъ­ч­ваш” и из­тън­чен бу­кет с цве­тя ди­ре­к­то­рът на ОДК Ва­ля Ра­де­ва за­с­ви­де­тел­с­т­ва ува­же­ни­е­то и сим­па­ти­я­та си към твор­би­те на ху­до­ж­ни­ка Ру­мен Рай­нов. А са­ми­ят той спо­де­ли с го­с­ти­те, че сле­д­ва­ща­та си из­не­на­да за Тър­го­ви­ще  ще по­да­ри през про­лет­та.  Ето ка­к­во спо­де­ли Ру­мен Рай­нов, спе­ци­ал­но за чи­та­те­ли­те на „Зна­ме”.

 

-Зи­ма­та и сне­гът ли се ока­за­ха най-го­ле­ми­ят Ви вдъ­х­но­ви­тел за на­с­то­я­ща­та из­ло­ж­ба?

-Да! Ис­ках да по­ка­жа зи­ма­та и есен­та през моя по­г­лед. Вси­ч­ки пла­т­на, из­ло­же­ни в мо­мен­та в Арт-га­ле­ри­я­та на би­б­ли­о­те­ка­та, са на­п­ра­ве­ни за ме­сец, из­ця­ло но­ви са. Вяр­но е, че зи­ма­та за ня­кой е на­ка­за­ние, но по­г­ле­д­на­то от дру­га стра­на, е пра­з­ник за очи­те и из­ку­с­т­во­то. А есен­та с не­й­ни­те пре­к­ра­с­ни и то­п­ли ба­г­ри най-то­ч­но кон­т­ра­с­ти­ра на зим­ни­те дни. Се­зо­ни­те мно­го ме вдъ­х­но­вя­ват.

-Ка­к­ви есен­но-зим­ни пей­за­жи по­д­б­ра­х­те за из­ло­ж­ба­та?

– Го­ля­ма част от пла­т­на­та са ин­с­пи­ри­ра­ни от обе­к­ти, на­ми­ра­щи се в гра­да. Пре­т­во­рих вър­ху бя­ло­то пла­т­но Ка­съ­ро­ва­та къ­ща през но­щ­та, ве­ли­че­с­т­ве­ни­те и кра­си­ви сгра­ди от ста­ра­та част на гра­да в кв. „Ва­рош”, зим­на­та и есен­на гле­д­ка на Храм „Ус­пе­ние Бо­го­ро­ди­ч­но” и дру­ги къ­т­че­та от Тър­го­ви­ще, ко­и­то са ме до­ко­с­на­ли със сво­я­та ис­то­рия, ху­бост и сим­во­ли­ка.

-От се­п­тем­в­ри ми­на­ла­та го­ди­на сте част от еки­па на Обе­ди­нен де­т­с­ки ком­п­лекс, кое е по-тру­д­но – ри­су­ва­не­то на кар­ти­ни или пре­по­да­ва­не­то на де­ца и мла­де­жи?

-В Шко­ла­та по изо­б­ра­зи­тел­но из­ку­с­т­во към ОДК – Тър­го­ви­ще пре­по­да­вам на де­ца от 5 до 15- го­ди­ш­на въз­раст. Пре­ди то­ва съм бил учи­тел в Пър­во СУ „Св.Се­д­мо­чи­с­ле­ни­ци”. При­е­мам ра­бо­та­та си в Шко­ла­та ка­то един сле­д­ващ етап от мо­е­то про­фе­си­о­нал­но раз­ви­тие. Имам въз­мо­ж­но­ст­та с на­у­че­но­то от мен до то­зи мо­мент и с опи­та, зна­ни­е­то и уме­ни­я­та, ко­и­то имам, да пре­дам на де­ца­та.

-Ка­к­ви съ­ве­ти да­ва­те на мал­ки­те ху­до­ж­ни­ци от Шко­ла­та – да се ста­ра­ят по­ве­че, ко­га­то тво­рят, или да се от­да­ват на въ­о­б­ра­же­ни­е­то и фан­та­зи­я­та си?

-Пре­ди вси­ч­ко им ка­з­вам да са мно­го сме­ли, ко­га­то тво­рят, да имат фан­та­зия и да не се ог­ра­ни­ча­ват. Из­ку­с­т­во­то не тър­пи ог­ра­ни­че­ния. По­ма­гам им и с те­х­ни­че­с­ки съ­ве­ти. А кое е по-тру­д­но – ри­су­ва­не­то или пре­по­да­ва­не­то?! Бих ка­зал, че съм про­фе­си­о­на­лист в та­зи об­ласт, за­що­то мо­е­то хо­би и про­фе­сия са ед­но ця­ло, ед­но­в­ре­мен­но ри­су­вам и пре­по­да­вам ри­су­ва­не, за­то­ва ми е ле­с­но и пра­вя не­ща­та с же­ла­ние.

-Ка­к­во е Ва­ше­то по­же­ла­ние към де­ца­та и на­ши­те чи­та­те­ли?

-Ус­пе­ш­на го­ди­на, да бъ­дат здра­ви и да се сре­ща­ме по-че­с­то по та­ки­ва по­во­ди!

Ин­тер­вю на Си­мо­на Але­к­си­е­ва

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *