ПРИЕМАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА БЕЗПЛАТНИ ВИНЕТКИ

В ди­ре­к­ции „Со­ци­ал­но по­д­по­ма­га­не” в об­ласт Тър­го­ви­ще от м. де­кем­в­ри 2016 г. се при­е­мат и об­ра­бо­т­ват за­я­в­ле­ния за по­лу­ча­ва­не на без­п­ла­т­ни ви­не­т­ни сти­ке­ри ва­ли­д­ни за 2017 г.

Към мо­мен­та кан­ди­да­т­с­т­ва­ли­те за то­зи вид по­д­по­ма­га­не в об­ла­ст­та са ка­к­то сле­д­ва: В ДСП Тър­го­ви­ще по­да­де­ни­те за­я­в­ле­ния са 871 броя, от ко­и­то 868 от­пу­с­на­ти и 3 броя от­ка­зи; В ДСП По­по­во /за об­щи­ни­те По­по­во и Опа­ка/, кан­ди­да­т­с­т­ва­ли­те са 430, ка­то вси­ч­ки са одо­б­ре­ни и от­пу­с­на­ти; В ДСП Омур­таг /за об­щи­ни­те Омур­таг и Ан­то­но­во/, по­да­де­ни­те за­я­в­ле­ния са 325, от ко­и­то 324 от­пу­с­на­ти и 1 брой от­каз. Пра­во на без­п­ла­т­на ви­не­т­ка имат ли­ца с 50 и над 50 на сто на­ма­ле­на ра­бо­то­с­по­со­б­ност или вид и сте­пен на ув­ре­ж­да­не, ка­к­то и ли­ца­та или се­мей­с­т­ва­та, от­г­ле­ж­да­щи де­ца с трай­ни ув­ре­ж­да­ния до 18-го­ди­ш­на въз­раст и до за­вър­ш­ва­не на сре­д­но об­ра­зо­ва­ние, но не по-къ­с­но от 20-го­ди­ш­на въз­раст, ка­то по­лу­ча­ват без­п­ла­т­но ед­на ед­но­го­ди­ш­на ви­не­т­ка за един со­б­с­т­вен или съ­п­ру­же­с­ка иму­ще­с­т­ве­на об­щ­ност лек ав­то­мо­бил. Го­ди­ш­на­та ви­не­т­ка е с ва­ли­д­ност от 1 яну­а­ри на те­ку­ща­та го­ди­на, за ко­я­то е из­да­де­на, до 31 яну­а­ри на сле­д­ва­ща­та го­ди­на.

Ре­да, по кой­то ли­ца­та кан­ди­да­т­с­т­ват: Ли­це­то с 50 и над 50 на сто на­ма­ле­на ра­бо­то­с­по­со­б­ност или вид и сте­пен на ув­ре­ж­да­не, ка­к­то и ро­ди­те­ли, от­г­ле­ж­да­щи де­те с трай­но ув­ре­ж­да­не, по­да­ват за­я­в­ле­ние-де­к­ла­ра­ция по об­ра­зец за по­лу­ча­ва­не на без­п­ла­т­на ви­не­т­ка за со­б­с­т­ве­ния си или съ­п­ру­же­с­ка иму­ще­с­т­ве­на об­щ­ност лек ав­то­мо­бил в ди­ре­к­ция “Со­ци­ал­но по­д­по­ма­га­не” по по­с­то­ян­ния си ад­рес.

За­я­в­ле­ние-де­к­ла­ра­ци­я­та мо­же да бъ­де по­да­де­на и чрез упъл­но­мо­ще­но ли­це въз ос­но­ва на пъл­но­мо­щ­но с но­та­ри­ал­но за­ве­рен по­д­пис по по­с­то­я­нен ад­рес на пра­во­и­ма­що­то ли­це.  Към за­я­в­ле­ние-де­к­ла­ра­ци­я­та се при­ла­гат сле­д­ни­те до­ку­мен­ти:

  1. ко­пие от ек­с­пер­т­но ре­ше­ние на ТЕЛК/НЕЛК;
  2. ко­пие на пъл­но­мо­щ­но­то по ал. 3, на ко­е­то при по­да­ва­не на до­ку­мен­ти­те упъл­но­мо­ще­но­то ли­це впи­с­ва “Вяр­но с ори­ги­на­ла” и се по­д­пи­с­ва;
  3. ко­пие от сви­де­тел­с­т­во за ре­ги­с­т­ра­ция на ле­кия ав­то­мо­бил и ко­пие от за­с­т­ра­хо­ва­тел­на по­ли­ца за склю­че­на за­с­т­ра­хо­в­ка “Гра­ж­дан­с­ка от­го­вор­ност” с ед­но­го­ди­шен срок, с ко­и­то се удо­с­то­ве­ря­ва, че ле­ки­ят ав­то­мо­бил от­го­ва­ря на изи­с­к­ва­ни­я­та на чл. 10в от За­ко­на за пъ­ти­ща­та;
  4. ли­ч­на кар­та или ли­чен па­с­порт на пра­во­и­ма­що­то ли­це, ко­га­то до­ку­мен­ти­те се по­да­ват от не­го (за спра­в­ка), или ли­ч­на кар­та или ли­чен па­с­порт на упъл­но­мо­ще­ни­те ли­ца (за спра­в­ка);

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *