Всичко тук е точно, като по швейцарски часовник

Д-р Ми­ро­с­лав РУ­СЕВ, зав.ор­то­пе­ди­ч­но­то от­де­ле­ние в

Тър­го­ви­щ­ка­та бол­ни­ца

Свои впе­ча­т­ле­ния пред пре­д­с­та­ви­тел на „Зна­ме” спо­де­ли д-р Ми­ро­с­лав РУ­СЕВ, за­ве­ж­дащ тър­го­ви­щ­ко­то ор­то­пе­ди­ч­но от­де­ле­ние. На­с­ко­ро той се за­вър­на от обу­чи­те­лен курс по про­те­зи­ра­не на та­зо­бе­д­ре­на и ко­лян­на ста­ва  в швей­цар­с­кия град Ба­зел. Ето ка­к­во раз­ка­за той спе­ци­ал­но за чи­та­те­ли­те на „Зна­ме”.

– Д-р Ру­сев, все още сте под впе­ча­т­ле­ни­е­то от сре­ща­та с ф.МА­ТИС-ед­на от го­ле­ми­те ком­па­нии в об­ла­ст­та на ор­то­пе­ди­я­та и тра­в­ма­то­ло­ги­я­та в Швей­ца­рия, но­ва­то­ри­те в Ев­ро­па. Раз­ка­же­те по­ве­че за то­ва…

– За­е­д­но с ко­ле­га от со­фий­с­ка кли­ни­ка, има­х­ме слу­чая да се до­ко­с­нем до ед­на от най-го­ле­ми­те ком­па­нии в све­та „МА­ТИС”, ос­но­ва­на от Ро­бърт Ма­тис-ин­же­нер по об­ра­зо­ва­ние, кой­то сред сре­ща­та си с про­фе­сор Мю­лер, /ор­то­пед/ за­по­ч­ват про­из­во­д­с­т­во­то на им­п­лан­ти в тра­в­ма­то­ло­ги­я­та и ор­то­пе­ди­я­та и ста­ват ро­до­на­чал­ни­ци в та­зи сфе­ра. 200 млн. Швей­цар­с­ки фран­ка е го­ди­ш­ни­ят обо­рот на та­зи ком­па­ния, ко­я­то има де­се­т­ки за­во­ди за про­из­во­д­с­т­во за ин­п­лан­ти за та­зо­бе­д­ре­ни, ко­лен­ни и ра­мен­ни ста­ви. Тря­б­ва да ка­жа, че аз и ко­ле­га­та от Со­фия бя­х­ме из­к­лю­чи­тел­но ра­ду­ш­но по­с­ре­щ­на­ти от Хю­го Ма­тис /тре­то по­ко­ле­ние от фа­ми­ли­я­та Ма­тис/ и вси­ч­ко по про­г­ра­ма­та в те­зи 5 дни бе­ше мно­го то­ч­но, ка­то по швей­цар­с­ки ча­со­в­ник.

– Как про­те­че са­мо­то обу­че­ние, ка­к­во „ку­пи­х­те” с очи­те и ръ­це­те си, ко­е­то ще Ви е от по­л­за в бъ­де­ща­та Ви пра­к­ти­ка на ор­то­пед?

– Вси­ч­ко про­те­че мно­го то­ч­но, при из­к­лю­чи­тел­на ор­га­ни­за­ция от стра­на на до­ма­ки­ни­те. На пра­к­ти­ка ние опе­ри­ра­х­ме в спе­ци­а­лен ин­с­ти­тут за обу­че­ние в Ба­зел, под ръ­ко­во­д­с­т­во­то на про­фе­со­ри от Швей­ца­рия и Гер­ма­ния. Не­съм­не­но, има­х­ме въз­мо­ж­но­ст­та да си све­рим ча­со­в­ни­ци­те, да се за­по­з­на­ем с най-но­ви­те ви­до­ве ин­п­лан­ти на ев­ро­пей­с­ко ни­во, да по­с­ти­г­нем по-го­ля­ма пре­ци­з­ност и да уз­на­ем тън­ко­с­ти­те, тай­ни­те на за­на­я­та в та­зи не­о­бя­т­на ма­те­рия, на­ре­че­на ор­то­пе­дия.

-Вие сте ор­то­пед с 26-го­ди­шен стаж, с мно­го­б­рой­ни спе­ци­а­ли­за­ции,  а от 10 г.  ак­ти­в­но и ка­к­то твър­ди­те, с удо­вол­с­т­вие, опе­ри­ра­те в сфе­ра­та на та­зо­бе­д­ре­ни­те и ко­лен­ни ста­ви. Твър­ди­те още, че в све­то­вен ма­щаб ен­до­п­ро­те­зи­ра­не­то на та­зо­бе­д­ре­ни и ко­лен­ни ста­ви все по-мо­щ­но се на­ла­га ка­то вид опе­ра­ция, ко­я­то за­ся­га все по­ве­че и все по-мла­ди па­ци­ен­ти. Ко­га тря­б­ва да се при­бе­г­не към то­зи вид ме­ди­цин­с­ка ин­тер­вен­ция?

– Ко­га­то ве­че ни­ка­к­ви ме­ди­ка­мен­то­з­ни  сре­д­с­т­ва не по­ма­гат и ко­га­то бол­ка­та ста­не не­тър­пи­ма, то­га­ва се при­с­тъ­п­ва към опе­ра­ция. Впро­чем, има и дру­га съ­в­ре­мен­на тен­ден­ция, по си­ла­та на ко­я­то, част от па­ци­ен­ти­те пре­д­по­чи­тат ен­до­п­ро­те­зи­ра­не­то в по-мла­да въз­раст, още при пър­ви­те оп­ла­к­ва­ния. То­ва се пра­ви с цел те  за да за­па­зят своя пъл­но­це­нен на­чин на­жи­вот, жи­вот без бол­ка, без дви­га­тел­ни не­у­до­б­с­т­ва и ог­ра­ни­че­ния. Въ­п­рос на гле­д­на то­ч­ка. Но ко­га­то бол­ка­та ста­не не­тър­пи­ма, един­с­т­ве­ни­ят из­ход е ен­до­п­ро­те­зи­ра­не­то.

-И от­но­во да се вър­нем на обу­че­ни­е­то в Швей­ца­рия. Из­вън ог­ром­на­та по­л­за в ор­то­пе­ди­ч­на­та сфе­ра, с ка­к­ви впе­ча­т­ле­ния още си тръ­г­на­х­те от Ба­зел?

– По­ра­зен съм от то­ч­но­ст­та в та­зи стра­на във вся­ко ед­но от­но­ше­ние. Ор­га­ни­за­ци­я­та на на­шия се­ми­нар по бро­шу­ра­та, ко­я­то ни бе раз­да­де­на пре­д­ва­ри­тел­но, бе­ше спа­зе­на до се­кун­да. Ор­га­ни­за­ци­я­та в ра­бо­та­та, във вза­и­мо­о­т­но­ше­ни­я­та ме­ж­ду ко­ле­ги­те, съ­що бе­ше из­пи­па­на до най-мал­кия де­тайл. Ка­к­то впро­чем, то­ч­ност и във вси­ч­ко ос­та­на­ло…На­при­мер, уди­ве­ни сме от те­х­ния же­ле­зо­пъ­тен тран­с­порт-из­к­лю­чи­тел­но уре­ден, вла­ко­ве­те-то­ч­ни до се­кун­да­та. А здра­ве­о­па­з­ва­не­то там / имат ня­кол­ко стъл­ба/ е ед­на дру­га го­ля­ма те­ма, по ко­я­то мно­го мо­же да се го­во­ри- из­к­лю­чи­тел­но ус­пе­ш­но, уре­де­но във вся­ко ед­но от­но­ше­ние…Изо­б­що, мно­го още мо­же да се го­во­ри за по­ря­д­ки­те в Швей­ца­рия, ко­и­то са в ос­но­ва­та на ус­пе­ш­ния би­з­нес, на ус­пе­ш­но­то здра­ве­о­па­з­ва­не, а из­во­дът е са­мо един-  има­ме ка­к­во да „ку­пим” от­вън и да се про­ме­ня­ме, за да бъ­дем и ние по-ус­пе­ш­ни и по-про­с­пе­ри­ра­щи във вся­ко ед­но от­но­ше­ние.

Ин­тер­вю на

ДЕ­Я­НА ВЪЛ­ЧЕ­ВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *