КАКВОТО СМЕ ОБЕЩАЛИ, ГО ИЗПЪЛНЯВАМЕ…

-Г-н Али, от кол­ко го­ди­ни ве­че Об­щи­на Ан­то­но­во от­бе­ля­з­ва Де­ня на гра­да и Де­ня на ре­ли­ги­о­з­на­та то­ле­ран­т­ност? Сбли­жа­ва ли то­ва Ва­ши­те съ­г­ра­ж­да­ни с ин­с­ти­ту­ци­я­та, че­с­т­вай­ки раз­ли­ч­ни­те пра­з­ни­ци за­е­д­но?

-Да, сбли­жа­ва ги оп­ре­де­ле­но. Ща­с­т­лив съм, че в Де­ня на на­шия па­т­ро­нен за­к­рил­ник Ан­то­но­во по­с­ре­щ­на и та­зи го­ди­на при­я­те­ли от бли­зо и да­леч. През 2004 г. за пър­ви път, с ре­ше­ние на Об­щин­с­кия съ­вет, от­бе­ля­за­х­ме двой­ния пра­з­ник. Ве­че 13 го­ди­ни съ­х­ра­ня­ва­ме и раз­ви­ва­ме та­зи тра­ди­ция. На­ша­та цел е пра­з­ни­ч­ни­ят ден да пре­да­де на мла­ди­те хо­ра в Ан­то­но­во иде­я­та за то­ле­ран­т­ност на жи­ве­е­щи­те тук ет­но­си и зна­че­ни­е­то и сми­съ­ла на об­що­чо­ве­ш­ки­те цен­но­с­ти – при­я­тел­с­т­во, вза­и­мо­по­мощ, съ­чу­в­с­т­вие и ува­же­ние към раз­ли­ч­ни­те ве­ро­и­з­по­ве­да­ния. Вяр­вам, че с та­зи ини­ци­а­ти­ва в тър­се­не на об­що­то, спо­де­ле­но­то, по­зи­ти­в­но­то, в съ­з­на­ни­е­то на все­ки един от нас про­ни­к­ва све­т­ли­ят лъч на чо­ве­щи­на­та и то­ле­ран­т­но­ст­та. Ми­с­ля, че хо­ра­та са до­вол­ни не са­мо от пра­з­ни­ка, за­що­то, ка­к­во­то сме им обе­ща­ли, го из­пъл­ня­ва­ме и ра­бо­тим в те­хен ин­те­рес. Ис­ка­ме хо­ра­та да се чу­в­с­т­ват об­г­ри­ж­ва­ни с вси­ч­ко, ко­е­то пра­вим. За­то­ва сме бли­зо до тях и в еже­д­не­ви­е­то, и в пра­з­ни­ци­те.

-На­ча­ло­то на го­ди­на­та, ос­вен с пра­з­ни­ци­те, ид­ва и със се­ри­о­з­на­та фи­нан­со­ва за­я­в­ка за пре­д­с­то­я­щи­те 12 ме­се­ца. На ка­к­ва стой­ност въз­ли­за про­е­к­то­бю­дже­тът, кой­то сте за­ло­жи­ли за Об­щи­на Ан­то­но­во?

 -Ма­к­ро­рам­ка­та на про­е­к­то­бю­дже­та, кой­то сме по­д­го­т­ви­ли, е за око­ло 9,5 млн. лв. Об­ще­с­т­ве­но­то об­съ­ж­да­не, ко­е­то про­ве­до­х­ме, пре­ми­на до­с­та по­л­зо­т­вор­но, тъй ка­то ня­кои на­г­лед дре­б­ни за ад­ми­ни­с­т­ра­ци­я­та не­ща бя­ха пре­ци­зи­ра­ни. Кме­то­ве­те по се­ла­та съ­що ни да­до­ха ня­кои ва­ж­ни на­со­ки и пре­д­с­тои про­е­к­то­бю­дже­тът да бъ­де гла­су­ван от об­щин­с­ки­те съ­ве­т­ни­ци.

-А ка­к­ва е ра­в­но­с­ме­т­ка­та за по­с­ти­г­на­то­то през 2016 г. и ка­к­во ус­пя­х­те да свър­ши­те до то­зи мо­мент ка­то гра­до­на­чал­ник на Ан­то­но­во?

-В ус­ло­ви­я­та на на­ма­лен бю­джет при­к­лю­чи­х­ме ус­пе­ш­но и без ни­ка­к­ви за­дъл­же­ния и кре­ди­ти фи­нан­со­ва­та 2016 го­ди­на. То­ва е го­лям ус­пех за на­ша­та об­щи­на, имай­ки пре­д­вид кри­зи­с­но­то по­ло­же­ние, в ка­к­во­то се на­ми­ра Ев­ро­па до­ри, не са­мо Бъл­га­рия. Ко­га­то ста­нах кмет на Ан­то­но­во за пър­ви ман­дат, има­ше мно­го ва­ж­ни и ос­но­в­ни про­б­ле­ми, ко­и­то да бъ­дат ре­ше­ни – во­до­с­на­б­дя­ва­не, ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра, ос­ве­т­ле­ние. И до ден-дне­шен аз и мо­ят екип зна­ем вси­ч­ки про­б­ле­ми в на­се­ле­ни­те ме­с­та, ста­ра­ем се и по­с­ти­г­на­х­ме не мал­ко от то­га­ва до то­зи мо­мент. През 2016 г. про­дъл­жи­х­ме да из­пъл­ня­ва­ме спе­че­ле­ни­те про­е­к­ти и да пе­че­лим но­ви, ко­е­то е един­с­т­ве­на­та глъ­т­ка свеж въз­дух в те­ж­ка­та ико­но­ми­че­с­ка кри­за. В со­ци­ал­на­та сфе­ра, с гри­жа­та за мла­ди­те и въз­ра­с­т­ни­те ан­то­но­в­ча­ни, по­с­ти­г­на­х­ме съ­що ре­зул­та­ти. С ог­ром­ни уси­лия ус­пя­х­ме да за­па­зим уче­б­ни­те за­ве­де­ния и кул­тур­ни ин­с­ти­ту­ции. В ед­на мал­ка об­щи­на е тру­д­но, но пък хо­ра­та са мно­го спло­те­ни. Ви­на­ги се вслу­ш­ва­ме и в кри­ти­ки­те, ко­га­то има та­ки­ва. Опо­зи­ци­он­но­то мне­ние съ­що е ва­ж­но, за да да­ва сти­мул и да се тър­си най-до­б­ро­то ре­ше­ние по да­ден про­б­лем, да да­ва­ме най-до­б­ро­то от се­бе си. Тря­б­ва да се съ­о­б­ра­зя­ва­ме с вся­ко мне­ние, до­ри ко­га­то не ни ха­ре­с­ва. Ко­га­то е не­об­хо­ди­мо, да­ва­ме от съ­ня си, от вре­ме­то си, от бли­з­ки­те си, пре­не­б­ре­г­ва­ме со­б­с­т­ве­ни­те си ин­те­ре­си и упо­ри­то ще про­дъл­жа­ва­ме да ра­бо­тим за та­зи на­ша ка­у­за, на­ре­че­на Об­щи­на Ан­то­но­во.

-Ка­к­ви ще бъ­дат при­о­ри­те­ти­те Ви през но­ва­та 2017 г.?

-Об­щи­на Ан­то­но­во про­дъл­жа­ва и ще про­дъл­жа­ва да се раз­ви­ва. Най-ва­ж­но­то за нас е да има ус­той­чи­вост на вси­ч­ко на­п­ра­ве­но до се­га, за да про­дъл­жа­ва­ме на­пред и да на­д­г­ра­ж­да­ме. Вни­ма­ни­е­то ни от­но­во ще е на­со­че­но към из­г­ра­ж­да­не и по­д­дър­жа­не на ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра­та. Ин­ве­с­ти­ра­ме ве­че и в мал­ки­те ули­ци, не са­мо в пъ­ти­ща­та, до все­ки един дом да има ху­ба­ва ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра. Кан­ди­да­т­с­т­ва­ме за фо­то­вол­та­и­ч­на си­с­те­ма. На­дя­ва­ме се връ­з­ка­та ме­ж­ду По­по­во и Ан­то­но­во съ­що да бъ­де из­г­ра­де­на, ко­е­то ще ни по­з­во­ли до­б­ри връ­з­ки до вси­ч­ки на­се­ле­ни ме­с­та на­о­ко­ло. То­ва пък е до­б­ра сре­да за ин­ве­с­ти­то­ри. За­ло­жи­ли сме и ре­с­та­в­ра­ция на чи­та­ли­щ­на­та сгра­да, ко­е­то да бъ­де на­п­ра­ве­но по­е­та­п­но. Раз­ви­ти­е­то на Ту­ри­с­ти­че­с­кия ин­фор­ма­ци­о­нен цен­тър съ­що е сред при­о­ри­те­ти ни, тъй ка­то Ста­ра ре­ч­ка и Мал­ка чер­ко­в­на се обо­со­би­ха ка­то пре­д­по­чи­та­ни ту­ри­с­ти­че­с­ки де­с­ти­на­ции. Има­ме и го­тов про­ект за нов об­лик на ця­ла­та гра­д­с­ка част.

-Ва­ше­то по­же­ла­ние към ан­то­но­в­ча­ни за пра­з­ни­ка?

– Спо­ред тра­ди­ци­я­та Св.Ан­то­ний е ле­чи­тел и чу­до­т­во­рец, про­по­вя­д­ващ обич към бли­ж­ния. Не­ка не­го­ва­та бла­го­дат вле­зе във все­ки дом, да ни до­не­се здра­ве, си­ли, бла­го­ден­с­т­вие и къ­с­мет, за да по­с­ре­щ­нем пре­ди­з­ви­ка­тел­с­т­ва­та с оп­ти­ми­зъм и вя­ра! Не­ка вси­ч­ки вяр­ват в ус­пе­ха на Ан­то­но­во!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *