Б. Борисов временно преназначен за началник на РУ-Омуртаг

Със за­по­вед на ми­ни­с­тъ­ра на въ­т­ре­ш­ни­те ра­бо­ти от 13.01.2017 г. инсп. Бо­ри­с­лав Бо­ри­сов, ра­зу­з­на­вач в гру­па „Кри­ми­нал­на по­ли­ция” към РУ-Омур­таг, е вре­мен­но пре­на­з­на­чен за срок от ед­на го­ди­на на длъ­ж­ност”На­чал­ник на РУ-Омур­таг” при ОД МВР-Тър­го­ви­ще.

Със за­по­ве­д­та бе за­по­з­нат съ­с­та­ва на уп­ра­в­ле­ни­е­то. Гл. инсп. Бо­ри­с­лав Бо­ри­сов бе пре­д­с­та­вен на слу­жи­те­ли­те ка­то на­чал­ник на РУ-Омур­таг от ди­ре­к­то­ра на ОД МВР-Тър­го­ви­ще ст. ко­ми­сар Ни­ко­лай Не­н­ков.  Бо­ри­с­лав Бо­ри­сов е 34-го­ди­шен, за­вър­шил е Ака­де­ми­я­та на МВР. В си­с­те­ма­та на МВР ра­бо­ти от 1.11.2004 г.

За­по­ч­нал е ра­бо­та ка­то опе­ра­ти­вен ра­бо­т­ник в гру­па „Кри­ми­нал­на по­ли­ция”, а от 13.03.2008 г. ра­бо­ти в съ­ща­та гру­па по на­п­ра­в­ле­ние „Ико­но­ми­че­с­ка по­ли­ция”.

За по­с­ти­г­на­ти зна­чи­ми про­фе­си­о­нал­ни ре­зул­та­ти Б. Бо­ри­сов е на­г­ра­ж­да­ван 7 пъ­ти от ди­ре­к­то­ри на ОД МВР-Тър­го­ви­ще. Той е от­ли­ча­ван с „Обя­вя­ва­не на бла­го­дар­ност” и „Пи­с­ме­на по­х­ва­ла”.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *