ЧЕСТИТ ДА БЪДЕ ТОЗИ ДЕН!

Днес от­бе­ля­з­ва­ме го­ле­мия хри­с­ти­ян­с­ки пра­з­ник
Бо­го­я­в­ле­ние.Че­с­ти­то на вси­ч­ки имен­ни­ци.

Ут­ре, 7 яну­а­ри  пра­з­ну­ват своя имен ден вси­ч­ки
с ху­ба­ви­те име­на  Иван и Иван­ка.

Че­с­ти­то на вси­ч­ки име­ня­ци, че­с­ти­то и на на­ши­те ува­жа­ва­ни би­в­ши ко­ле­ги Иван­ка Бо­те­ва и Иван Ко­ва­чев!

Ока­за се, че в тър­го­ви­щ­ка­та бол­ни­ца об­що 7 ду­ши са имен­ни­ци на то­зи ден:д-р Иван Све­тул­ков, уп­ра­ви­тел на бол­ни­ца­та, д-р Иван Стой­чев, хи­рург, д-р Иван Мо­цов, хи­рург, д-р Иван Сла­в­чев, хи­рург, д-р Иван Тя­нев, пси­хи­а­тър,

инж.Иван Ива­нов, Иван Ва­лен­ти­нов, шо­фьор и до­с­та­в­чик.

На вси­ч­ки тях, на хо­ра­та, ко­и­то да­ря­ват здра­ве, че­с­тит имен ден! Да са жи­ви и здра­ви, ра­дост, ща­с­тие, къ­с­мет през

но­ва­та 2017 г. им по­же­ла­ват те­х­ни­те ко­ле­ги.

Че­с­ти­то и на­з­д­ра­ве!

На 7 яну­а­ри на­ша­та дъ­ще­ря Лю­бо­ми­ла има РО­Ж­ДЕН ДЕН!

Ро­ди­те­ли­те й и вси­ч­ки бли­з­ки й по­же­ла­ва­ме здра­ве, ли­ч­но ща­с­тие и ус­пе­хи в ра­бо­та­та й ка­то ико­но­мист. Да бъ­де все та­ка чу­де­с­на май­ка на вну­ч­ка­та Ло­рен­ка!

ЧЕ­С­ТИТ РО­Ж­ДЕН ДЕН! Вси­ч­ко най-до­б­ро ти же­ла­ем от сър­це!

                                                                              От Пе­тър и Ви­о­ле­т­ка Ма­те­ви

Че­с­тит 80-го­ди­шен юби­лей и Че­с­тит Имен Ден

на Иван Ан­до­нов!

Бъ­ди здрав, оби­чан и удо­в­ле­т­во­рен, за да се ра­д­ваш пъл­но­цен­но на по­с­ти­же­ни­я­та на се­мей­с­т­во­то ти!

От Учи­тел­с­ки клуб „Пе­т­ко Ра­чев Сла­вей­ков” – Тър­го­ви­ще

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *