Зимната обстановка в Търговище е тежка

 

В Община Търговище се състоя пресконференция по повод тежката зимна обстановка в града. В брифинга взеха участие кметът д-р Дарин Димитров и членовете на Щаба по бедствия и аварии – секретарят Христалина Халачева, директорът на РУ гл. инсп. Станислав Станков, Кирил Керев, гл. експерт в общинска администрация и Лазар Иванов от „БКС”.

Продължете да четете Зимната обстановка в Търговище е тежка

Продължава чистеното в града и към селата на община Търговище

В 8 часа сутринта в събота, 7.01.2017г., ще започне почистването на пътищата към Росина, Кошничари, Миладиновци, Твърдинци, Черковна и района на Божурка, където има преспи и ситуацията е изключително тежка. Това планираха на заседание в късния следобед днес  кметът на община Търговище д-р Дарин Димитров и секретарят Христалина Халачева с представители на БКС, Районното управление на полицията и „Пътна полиция”.

Продължете да четете Продължава чистеното в града и към селата на община Търговище

Ангел Христов извади богоявленския кръст в Търговище

Ангел Христов извади Богоявленския кръст от водите на градския фонтан в Търговище. 33-годишният Ангел е от Велики Преслав, но живее и работи в Търговище.

Продължете да четете Ангел Христов извади богоявленския кръст в Търговище

ЧЕСТИТ ДА БЪДЕ ТОЗИ ДЕН!

Днес от­бе­ля­з­ва­ме го­ле­мия хри­с­ти­ян­с­ки пра­з­ник
Бо­го­я­в­ле­ние.Че­с­ти­то на вси­ч­ки имен­ни­ци.

Ут­ре, 7 яну­а­ри  пра­з­ну­ват своя имен ден вси­ч­ки
с ху­ба­ви­те име­на  Иван и Иван­ка.

Продължете да четете ЧЕСТИТ ДА БЪДЕ ТОЗИ ДЕН!

Проектобюджетът на община Търговище ще се обсъжда днес 6 януари

На 06.01.2017 г. от 17.00 часа в зала 74 на общинска администрация ще се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Търговище за 2017 г.

Продължете да четете Проектобюджетът на община Търговище ще се обсъжда днес 6 януари

ЛЕСНО СЕ РАБОТИ, КОГАТО Е ПО ЗАКОН И С ЧИСТА СЪВЕСТ

По тра­ди­ция, в пър­вия брой на “Зна­ме” ви­на­ги по­ме­с­т­ва­ме ин­тер­вю с гра­до­на­чал­ни­ка на Тър­го­ви­ще. И то­зи път не пра­вим из­к­лю­че­ние и Ви пре­д­ла­га­ме раз­го­вор с
кме­та 
д-р Да­рин ДИМИТРОВ

– Как пре­ка­ра­х­те пра­з­ни­ци­те, д-р Ди­ми­т­ров, ка­къв къ­с­мет Ви се па­д­на по вре­ме на пра­з­ни­ч­ни­те тра­пе­зи?

– Оби­чам ко­ле­д­ни­те и но­во­го­ди­ш­ни­те пра­з­ни­ци, за­що­то но­сят се­ме­ен уют и то­п­ло­та. За­вър­на­ха се си­но­ве­те ни и по тра­ди­ция, на Бъ­д­ни ве­чер, пра­з­ну­ва­х­ме с мо­и­те ро­ди­те­ли, а на Но­ва го­ди­на те пък до­й­до­ха у нас. И то­зи път май­ка ми при­го­т­ви пи­т­ка­та за Бъ­д­ни ве­чер и за моя го­ля­ма ра­дост па­ра­та се па­д­на на мен. При­е­мам, че то­зи мой къ­с­мет е зна­ков за об­щи­на­та ни през но­ва­та го­ди­на.

Продължете да четете ЛЕСНО СЕ РАБОТИ, КОГАТО Е ПО ЗАКОН И С ЧИСТА СЪВЕСТ

ПРОДЪЛЖАВАМЕ НАПРЕД!

От­ми­на ед­на не­ле­ка го­ди­на за „Зна­ме”. Още оте­к­ват  в мен ду­ми­те на вси­ч­ки, ко­и­то на 25 март /Бла­го­ве­ще­ние/ по­д­к­ре­пи­ха из­да­ни­е­то с ду­ми­те „Да го бъ­де!” И ето, 8 ме­се­ца след то­ва в.”Зна­ме” за­по­ч­ва но­ва­та 2017 г.  с уве­ли­чен брой або­на­ти и с го­ди­ш­на пе­чал­ба. 

Продължете да четете ПРОДЪЛЖАВАМЕ НАПРЕД!

ДА ПОМНИМ ГЛАСА НА СТОЙНЕ

Ста­нах съ­п­ри­ча­с­тен с те­ма­та за Яс­т­ре­би­но пре­ди 2 го­ди­ни, от­ко­га­то кон­та­к­ту­вам със се­мей­с­т­ва­та на Ди­мо Ни­ко­лов от с.Хал­ва­джий­с­ко и на инж. Ма­ри­на Го­че­ва от гр. Тър­го­ви­ще. Два­ма­та са из­ве­с­т­ни в об­ла­ст­та ка­то би­в­ши ръ­ко­во­ди­те­ли на Тър­го­ви­щ­ки ок­ръг пре­ди про­мя­на­та.

Продължете да четете ДА ПОМНИМ ГЛАСА НА СТОЙНЕ

СЪБОТА И НЕДЕЛЯ-ЛЕДЕНИ ДНИ!

Та­ка­ва е си­но­п­ти­ч­на­та про­г­но­за за пре­д­с­то­я­щи­те съ­бо­та и не­де­ля. Оча­к­ва­ни­я­та за Тър­го­ви­щ­ка об­ласт са за про­мен­ли­ва об­ла­ч­ност, със сне­го­ва­леж. Пре­д­ви­ж­да се ми­ни­мал­ни­те тем­пе­ра­ту­ри за об­ла­ст­та да уда­рят най-ни­с­ки­те си стой­но­с­ти /-15,-17 гра­ду­са/.