МАЛКИ ГРАДИНАРИ

Ден пре­ди та­з­го­ди­ш­ни­ят сняг да за­ва­ли, мал­ки­те гра­ди­на­ри от Де­т­с­ка гра­ди­на „Ве­се­лу­ш­ко” за­са­ди­ха лук, че­сън и жи­т­ни зрън­ца. В дво­ра на де­т­с­ко­то за­ве­де­ние мал­чу­га­ни­те и те­х­ни­те го­с­по­жи от гру­пи­те „Па­ла­в­ни­че” и „Звън­че” на­п­ра­ви­ха ле­хи­ч­ки, в ко­и­то при­ле­ж­но и с го­ля­мо же­ла­ние за­са­ди­ха кул­ту­ри­те.

Продължете да четете МАЛКИ ГРАДИНАРИ

ДУХЪТ НА АКВАРЕЛА

Ху­до­же­с­т­ве­на га­ле­рия „Ни­ко­ла Ма­ри­нов” – Тър­го­ви­ще бе до­ма­кин на пъ­ту­ва­ща­та из­ло­ж­ба „Ду­хът на ак­ва­ре­ла”. Ор­га­ни­за­то­ри на фо­ру­ма са Фон­да­ция „МЕ­Ж­ДУ­НА­РО­Д­НО АК­ВА­РЕЛ­НО ОБ­ЩЕ­С­Т­ВО – БЪЛ­ГА­РИЯ” (IWS Bulgaria), Ху­до­же­с­т­ве­на га­ле­рия „Бо­рис Ге­ор­ги­ев” – Вар­на и Арт га­ле­рия „Па­пи­йон”- Вар­на.

Продължете да четете ДУХЪТ НА АКВАРЕЛА

НАЗДРАВЕ!

Иван­ка Бо­те­ва

Бо­же, Бо­же, ка­к­ви ми ти ра­бо­ти! Мал­ка­та бул­ка, уж бул­ка, пък иг­рае на то­п­че­та. Е, тръ­г­на на учи­ли­ще, ама не­що не й се учи, и Кон­дан е уче­ник, три го­ди­ни по­в­та­ря в един и съ­щи клас, но ще ста­ва та­т­ко от вто­ра­та си бул­ка. То и Ма­ну я свър­ши ед­на… За­туй ин­дий­ци­те са тол­коз мно­го­ми­ли­о­нен на­род. Да ос­та­вим тъм­на­та Ин­дия.

Продължете да четете НАЗДРАВЕ!

ЗА БЪДЕЩЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ БИБЛИОТЕКИ В ИНФОРМАЦИОННАТА ЕРА

На­ци­о­на­лен фо­рум „Би­б­ли­о­те­ки­те днес” бе­ше про­ве­ден в НДК на 29 и 30 но­ем­в­ри. Дву­д­не­в­но­то съ­би­тие с ме­ж­ду­на­ро­д­но уча­с­тие е пър­во­то по своя ха­ра­к­тер, на ко­е­то бя­ха пре­д­с­та­ве­ни но­ви­те въз­мо­ж­но­с­ти на би­б­ли­о­те­ки­те в ин­фор­ма­ци­он­но­то об­ще­с­т­во на XXI век.

Продължете да четете ЗА БЪДЕЩЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ БИБЛИОТЕКИ В ИНФОРМАЦИОННАТА ЕРА

СВЕТОВЕН ДЕН НА ХОРОВОТО ИЗКУСТВО

10.12.  2016 Г. Е ОБЯ­ВЕН ОТ ЮНЕ­С­КО ЗА СВЕ­ТО­ВЕН ДЕН НА ХО­РО­ВО­ТО ИЗ­КУ­С­Т­ВО. ДЕ­НЯТ ЩЕ БЪ­ДЕ ОТ­БЕ­ЛЯ­ЗАН НА МНО­ГО МЕ­С­ТА И В БЪЛ­ГА­РИЯ , А ЗА НА­ШИЯ РА­ЙОН КОН­ЦЕР­ТЪТ ЩЕ БЪ­ДЕ В ТЪР­ГО­ВИ­ЩЕ .

Продължете да четете СВЕТОВЕН ДЕН НА ХОРОВОТО ИЗКУСТВО

ЦЕНТЪР ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ФИРМИТЕ ОТ РЕГИОНА

20 го­ди­ни Тър­го­в­с­ко-про­ми­ш­ле­на па­ла­та-Тър­го­ви­ще

Тър­го­в­с­ко-про­ми­ш­ле­на па­ла­та – Тър­го­ви­ще е про­дъл­жи­тел на ис­то­ри­че­с­ка тра­ди­ция на дей­но­ст­та на  Тър­го­в­с­ки­те па­ла­ти в Бъл­га­рия   в об­ласт Тър­го­ви­ще.

Продължете да четете ЦЕНТЪР ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ФИРМИТЕ ОТ РЕГИОНА

ЧИТАЛИЩЕТО ВЪВ ВЪБЕЛ СРЕД НАЙ-УСПЕШНИТЕ

Чи­та­ли­ще”Раз­ви­тие 1904″, кв.Въ­бел  бе от­к­ро­е­но на пър­во мя­с­то за ця­ло­с­т­на­та си дей­ност на Го­ди­ш­ни­те на­г­ра­ди за най-ус­пе­ш­ни чи­та­ли­ща в Об­щи­на Тър­го­ви­ще. То­ва е за­с­лу­же­но при­з­на­ние за „го­ди­ни на въз­ра­ж­да­не,на все­о­т­дай­на, сър­ца­та дей­ност на по­ко­ле­ния чи­та­ли­щ­ни дей­ци -бу­ди­те­ли  и пре­да­ни спо­д­ви­ж­ни­ци, за да бъ­де съ­х­ра­не­на бъл­гар­с­ка­та ду­хо­в­ност и тра­ди­ция”. За вси­ч­ко то­ва си го­во­рим със се­к­ре­та­ря на Чи­та­ли­ще­то Све­т­ла Ма­но­ло­ва.

Продължете да четете ЧИТАЛИЩЕТО ВЪВ ВЪБЕЛ СРЕД НАЙ-УСПЕШНИТЕ