ФЕСТИВАЛ НА ОСМАРСКИЯ ПЕЛИН

За пър­ви път в Тър­го­ви­ще бе про­ве­ден фе­с­ти­вал на Ос­мар­с­кия пе­лин и ви­но. До­ма­кин на про­я­ва­та бе Дра­ма­ти­ч­ни­ят те­а­тър.

Дни­те на Ос­мар­с­кия пе­лин и ви­но бя­ха от­к­ри­ти тър­же­с­т­ве­но с ат­ра­к­ци­он­но шоу и тан­ци с ку­ке­ри от гр.Пер­ник.

А в дни­те на фе­с­ти­ва­ла, пред Дра­ма­ти­ч­ния те­а­тър се из­ви и най-дъл­го­то хо­ро. На из­ло­же­ни­е­то взе­ха уча­с­тие фир­ми от ви­нар­с­ка из­ба „Ос­мар” се­ло Ос­мар с осмар­с­ко ви­но и на­ло­жен  пе­лин от 15 бил­ки, фир­ми от ме­с­т­ни и де­ли­ка­те­с­ни из­де­лия, мле­ч­ни про­ду­к­ти от Ман­д­ра „Мла­дост” – град Тър­го­ви­ще, хляб „Ре­сен”- Ве­ли­ко Тър­но­во, по­д­п­ра­в­ки  „Пи­кан­ти­на” и още мно­го дру­ги от на­ци­о­нал­но и ме­с­т­но ни­во, свър­за­ни с кон­су­ма­ци­я­та на ви­но. Сред на­г­ра­ди­те за по­бе­ди­те­ли­те има­ше ме­ла­ч­ка за ме­ле­не на гро­з­де, би­дон за ви­но, пръ­с­ка­ч­ка за пръ­с­ка­не на ло­зе и др.

За пра­з­ни­ч­на­та ат­мо­с­фе­ра се по­г­ри­жи­ха гру­па за из­во­рен фол­к­лор и тан­цо­ва гру­па „Ис­ма­рус” от се­ло Ос­мар при НЧ „Съ­г­ла­сие – 1882″.

Те пре­д­с­та­ви­ха пред съ­б­ра­ли­те се го­с­ти и оби­чая гро­з­до­бер. 23 про­из­во­ди­те­ли на до­ма­ш­но ви­но се вклю­чи­ха в Дни­те на Ос­мар­с­кия пе­лин и ви­но, а пър­ва на­г­ра­да и ти­т­ла­та „Цар на ви­но­то” за­во­ю­ва Ве­ли­ч­ка Сал­ти­ро­ва.

Вто­ра на­г­ра­да жу­ри­то при­съ­ди на Пла­мен Пе­т­ков, а тре­то мя­с­то спе­че­ли Ане­та Йор­да­но­ва от с.Ос­мар. Ор­га­ни­за­то­ри­те на про­я­ва­та из­ра­зи­ха на­де­ж­да Дни­те на Ос­мар­с­кия пе­лин и ви­но да се пре­вър­нат в тра­ди­ция за Тър­го­ви­ще, по­же­ла­вай­ки на­с­т­ро­е­ние на вси­ч­ки и ве­се­ло по­с­ре­ща­не на Но­во­го­ди­ш­ния пра­з­ник.

Ця­ла­та ор­га­ни­за­ция око­ло про­я­ва­та бе де­ло на не­у­мо­ри­ма­та ен­ту­си­а­с­т­ка Сне­жа­на Тру­ф­че­ва.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *