НОВИ МОМЕНТИ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ

В Дър­жа­вен ве­с­т­ник бр. 98 от 09.12.2016 г, е об­на­ро­д­ван За­ко­на за дър­жа­в­ния бю­джет на Ре­пу­б­ли­ка Бъл­га­рия за 2017 г. (ЗДБРБ), с кой­то са оп­ре­де­ле­ни сре­д­но­ме­се­ч­ни­ят до­ход по чл. 4 от За­ко­на за се­мей­ни по­мо­щи за де­ца (ЗСПД), раз­ме­ри­те на се­мей­ни­те по­мо­щи за де­ца за 2017 г. и са на­п­ра­ве­ни из­ме­не­ния и до­пъл­не­ния в ЗСПД и За­ко­на за ин­те­г­ра­ция на хо­ра­та с ув­ре­ж­да­ния (ЗИ­ХУ), вли­за­щи в си­ла от 01.01.2017 г.

  1. Про­ме­ни­те в ЗСПД са свър­за­ни с пре­до­с­та­вя­не­то на нов вид ме­се­ч­ни по­мо­щи за от­г­ле­ж­да­не на де­те с трай­но ув­ре­ж­да­не по чл. 8д от ЗСПД, чи­я­то цел е по­д­по­ма­га­не на се­мей­с­т­ва­та при от­г­ле­ж­да­не­то им в се­мей­на сре­да и тя­х­но­то со­ци­ал­но вклю­ч­ва­не. Ме­се­ч­ни­те по­мо­щи ще се пре­до­с­та­вят не­за­ви­си­мо от до­хо­ди­те на се­мей­с­т­во­то на:
  2. ро­ди­те­ли (оси­но­ви­те­ли), ко­и­то от­г­ле­ж­дат де­ца с трай­ни ув­ре­ж­да­ния, при ус­ло­вие, че де­ца­та жи­ве­ят по­с­то­ян­но в стра­на­та и не са на­с­та­не­ни за от­г­ле­ж­да­не из­вън се­мей­с­т­во­то по ре­да на чл. 26 от За­ко­на за за­к­ри­ла на де­те­то (ЗЗДет.);
  3. се­мей­с­т­ва­та на ро­д­ни­ни или бли­з­ки и при­ем­ни­те ро­ди­те­ли, при ко­и­то са на­с­та­не­ни де­ца с трай­ни ув­ре­ж­да­ния по ре­да на чл. 26 от ЗЗДет.

Ме­се­ч­ни­те по­мо­щи по чл. 8д от ЗСПД ще се пре­до­с­та­вят за за­до­во­ля­ва­не на ос­но­в­ни­те и спе­ци­фи­ч­ни­те по­ра­ди ув­ре­ж­да­не­то по­т­ре­б­но­с­ти на де­ца­та с трай­ни ув­ре­ж­да­ния/ а на ро­ди­те­ли­те (оси­но­ви­те­ли­те), ко­и­то от­г­ле­ж­дат де­ца с оп­ре­де­ле­ни 90 и над 90 на сто вид и сте­пен на ув­ре­ж­да­не или сте­пен на трай­но на­ма­ле­на ра­бо­то­с­по­со­б­ност, и за оси­гу­ря­ва­не на гри­жа и по­д­к­ре­па в до­ма­ш­на и се­мей­на сре­да.

Раз­ме­ри­те на го­ре­ци­ти­ра­ни­те ме­се­ч­ни по­мо­щи са ди­фе­рен­ци­ра­ни в за­ви­си­мост от сте­пен­та на ув­ре­ж­да­не­то или сте­пен­та на на­ма­ле­на­та ра­бо­то­с­по­со­б­ност, в съ­о­т­ве­т­с­т­вие с нор­ма­ти­в­но оп­ре­де­ле­но­то им пре­д­на­з­на­че­ние и об­с­то­я­тел­с­т­во­то, да­ли де­те­то е на­с­та­не­но за от­г­ле­ж­да­не в се­мей­с­т­во на ро­д­ни­ни, бли­з­ки или в при­ем­но се­мей­с­т­во по ре­да на чл. 26 от ЗЗДет., ка­к­то сле­д­ва:

>Раз­ме­рът на ме­се­ч­на­та по­мощ за от­г­ле­ж­да­не на де­те с трай­но ув­ре­ж­да­не от ро­ди­те­ли (оси­но­ви­те­ли) е, ка­к­то сле­д­ва;

o за де­те с оп­ре­де­ле­ни 90 и над 90 на сто вид и сте­пен на ув­ре­ж­да­не или сте­пен на трай­но на­ма­ле­на ра­бо­то­с­по­со­б­ност – 930 лв.;

o за де­те с оп­ре­де­ле­ни от 70 до 90 на сто вид и сте­пен на ув­ре­ж­да­не или сте­пен на трай­но на­ма­ле­на ра­бо­то­с­по­со­б­ност – 450 лв.;

o за де­те с оп­ре­де­ле­ни от 50 до 70 на сто вид и сте­пен на ув­ре­ж­да­не или сте­пен на трай­но на­ма­ле­на ра­бо­то­с­по­со­б­ност – 350 лв.

> Раз­ме­рът на ме­се­ч­на­та по­мощ за от­г­ле­ж­да­не на де­те с трай­но ув­ре­ж­да­не от се­мей­с­т­ва на ро­д­ни­ни или бли­з­ки и при­ем­ни­те се­мей­с­т­ва, при ко­и­то са на­с­та­не­ни де­ца с трай­ни ув­ре­ж­да­ния по ре­да на чл. 26 от ЗЗДет е, ка­к­то сле­д­ва:

o за де­те с оп­ре­де­ле­ни 90 и над 90 на сто вид и сте­пен на ув­ре­ж­да­не или сте­пен на трай­но на­ма­ле­на ра­бо­то­с­по­со­б­ност – 490 лв.;

o за де­те с оп­ре­де­ле­ни от 70 до 90 на сто вид и сте­пен на ув­ре­ж­да­не или сте­пен на трай­но на­ма­ле­на ра­бо­то­с­по­со­б­ност – 420 лв.;

o за де­те с оп­ре­де­ле­ни от 50 до 70 на сто вид и сте­пен на ув­ре­ж­да­не или сте­пен на трай­но на­ма­ле­на ра­бо­то­с­по­со­б­ност – 350 лв.

Про­из­ти­ча­щи­те от въ­ве­ж­да­не­то на те­зи ме­се­ч­ни по­мо­щи, из­ме­не­ния и до­пъл­не­ния в ЗСПД са ре­г­ла­мен­ти­ра­ни в §§ 4 и 15 от Пре­хо­д­ни­те и за­к­лю­чи­тел­ни раз­по­ре­д­би (ПРЗ) на ЗДБРБ за 2017 г., ка­то е про­ме­не­на и де­фи­ни­ци­я­та, да­де­на за „Де­те с трай­но ув­ре­ж­да­не” в § 1, т. 6 от ДР на ЗСПД. Счи­та­но от 01.01.2017 г. “Де­те с трай­но ув­ре­ж­да­не” е де­те/ли­це до 20-го­ди­ш­на въз­раст с оп­ре­де­ле­ни 50 и над 50 на сто вид и сте­пен на ув­ре­ж­да­не или сте­пен на трай­но на­ма­ле­на ра­бо­то­с­по­со­б­ност. Ва­ж­но е да се от­бе­ле­жи, че ме­се­ч­ни­те по­мо­щи за от­г­ле­ж­да­не на де­те с трай­но ув­ре­ж­да­не ще се пре­до­с­та­вят до на­вър­ш­ва­не на 18-го­ди­ш­на въз­раст на де­те­то, а в слу­чай, че съ­що­то про­дъл­жа­ва да учи до за­вър­ш­ва­не на сре­д­но­то об­ра­зо­ва­ние, но не по-къ­с­но от 20-го­ди­ш­на въз­раст.

В слу­ча­и­те, в ко­и­то де­те­то с ув­ре­ж­да­не е на­вър­ши­ло 18-го­ди­ш­на въз­раст, но не учи и от­пу­с­на­ти­те за не­го­во­то от­г­ле­ж­да­не ме­се­ч­ни по­мо­щи по ре­да на чл.8д от ЗСПД ще бъ­дат пре­к­ра­те­ни, по­ра­ди от­па­да­не на ос­но­ва­ни­е­то за от­пу­с­ка­не­то им, ди­ре­к­то­рът на ди­ре­к­ци­я­та съ­з­да­ва не­об­хо­ди­ма­та ор­га­ни­за­ция на ра­бо­та и пре­д­п­ри­е­ма мер­ки за оси­гу­ря­ва­не на пра­ва­та му ка­то ли­це с ув­ре­ж­да­не по ре­да на ЗИ­ХУ.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *