НАД 340 БЕЗРАБОТНИ СА ЗАПОЧНАЛИ РАБОТА

През НО­ЕМ­В­РИ по­с­тъ­пи­ли­те на ра­бо­та ре­ги­с­т­ри­ра­ни без­ра­бо­т­ни от об­ласт Тър­го­ви­ще са 346 (спря­мо съ­щия ме­сец на м.г. бро­ят на за­по­ч­на­ли­те ра­бо­та е с 54 по-го­лям).

За­по­ч­на­ли­те ра­бо­та без­ра­бо­т­ни без ква­ли­фи­ка­ция са 137, с ра­бо­т­ни­че­с­ка про­фе­сия – 118, а спе­ци­а­ли­с­ти­те със сре­д­но спе­ци­ал­но и ви­с­ше об­ра­зо­ва­ние – 91. По­ве­че от по­ло­ви­на­та от ус­т­ро­е­ни­те на ра­бо­та са же­ни, а мла­де­жи­те до 29 го­ди­ни са 84. За­е­тост е оси­гу­ре­на на 93 про­дъл­жи­тел­но без­ра­бо­т­ни, ка­к­то и на 15 без­ра­бо­т­ни с на­ма­ле­на тру­до­с­по­со­б­ност от об­ла­ст­та. Тру­до­ви­те по­с­ре­д­ни­ци са оси­гу­ри­ли за­е­тост на пър­ви­ч­ния па­зар на 186 без­ра­бо­т­ни, ко­е­то е с 58 по­ве­че в сра­в­не­ние с броя на за­по­ч­на­ли­те ра­бо­та през но­ем­в­ри м.г. С по­с­ре­д­ни­че­с­т­во­то на бю­ра­та 72 без­ра­бо­т­ни от об­ла­ст­та са на­е­ти по мер­ки и про­г­ра­ми за за­е­тост през но­ем­в­ри. Об­що обя­ве­ни­те през но­ем­в­ри сво­бо­д­ни ра­бо­т­ни ме­с­та от ра­бо­то­да­те­ли на те­ри­то­ри­я­та на об­ласт Тър­го­ви­ще са 316, ко­е­то е със 152 ме­с­та по­ве­че от­кол­ко­то през съ­щия ме­сец на м.г.

През ме­се­ца тър­се­не­то на ра­бо­т­на си­ла в ре­ал­на­та ико­но­ми­ка се из­ра­зя­ва в за­я­ве­ни­те об­що 228 ме­с­та в бю­ра­та по тру­да, ко­е­то ка­то темп е съ­по­с­та­ви­мо с ок­том­в­ри – с 2 ме­с­та по­ве­че. Те са пре­дим­но от ча­с­т­ния се­к­тор и в за­ви­си­мост от ико­но­ми­че­с­ки­те дей­но­с­ти най-мно­го сво­бо­д­ни ра­бо­т­ни ме­с­та са за­я­ве­ни от тран­с­пор­та (75) пре­ра­бо­т­ва­ща­та про­ми­ш­ле­ност (65), стро­и­тел­с­т­во­то (32), ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­ни­те и спо­ма­га­тел­ни­те дей­но­с­ти (21), хо­те­ли­ер­с­т­во­то и ре­с­то­ран­тьор­с­т­во­то (15),  об­ра­зо­ва­ни­е­то (8) и др. По про­г­ра­ми за за­е­тост в бю­ра­та по тру­да в об­ласт Тър­го­ви­ще през но­ем­в­ри са за­я­ве­ни 19 ра­бо­т­ни ме­с­та – пре­дим­но по ОПРЧР. По на­сър­чи­тел­ни мер­ки за за­е­тост в бю­ра­та по тру­да ра­бо­то­да­те­ли от об­ла­ст­та са обя­ви­ли об­що 69 ра­бо­т­ни ме­с­та. Към края на но­ем­в­ри в три­те бю­ра по тру­да в об­ласт Тър­го­ви­ще – Тър­го­ви­ще, По­по­во и Омур­таг, ре­ги­с­т­ри­ра­ни­те без­ра­бо­т­ни са 7051. Ка­то тър­се­щи ра­бо­та ли­ца са ре­ги­с­т­ри­ра­ни и 19 за­е­ти, 9 уча­щи и 10 пен­си­о­не­ри. Ра­в­ни­ще­то на без­ра­бо­ти­ца за об­ласт Тър­го­ви­ще, е 14,3%, при 14,2% през пре­д­хо­д­ния ме­сец. /В сра­в­не­ние с но­ем­в­ри 2015 г. ра­в­ни­ще­то на без­ра­бо­ти­ца е по-ни­с­ко с 2,5 про­цен­т­ни пун­к­та./

На ба­за ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­на­та ста­ти­с­ти­ка на Аген­ци­я­та по за­е­то­ст­та ра­в­ни­ще­то на ре­ги­с­т­ри­ра­на­та без­ра­бо­ти­ца за стра­на­та за но­ем­в­ри 2016 г. е 7,9 на сто, из­чи­с­ле­но ка­то дял на ре­ги­с­т­ри­ра­ни­те в бю­ра­та по тру­да без­ра­бо­т­ни ли­ца към ико­но­ми­че­с­ки ак­ти­в­ни­те ли­ца на 15-64 го­ди­ни, ус­та­но­ве­ни при Пре­б­ро­я­ва­не 2011 г. · По об­щи­ни ре­ги­с­т­ри­ра­на­та без­ра­бо­ти­ца в аб­со­лю­тен брой и от­но­си­те­лен дял има сле­д­ния вид: най-ви­со­ко е ра­в­ни­ще­то на без­ра­бо­ти­ца в об­щи­на Ан­то­но­во – 34,8% /679 без­ра­бо­т­ни ли­ца/, сле­д­ват об­щи­ни­те Опа­ка – 29,8% /711/, Омур­таг – 24,4% /1880/, По­по­во – 13,3% /1534/, и най-ни­с­ко в об­щи­на Тър­го­ви­ще – 8,8% /2247/.

Про­дъл­жи­тел­но без­ра­бо­т­ни­те ли­ца (с пре­с­той на бор­са­та над 1 го­ди­на) към края на но­ем­в­ри са 3992 от вси­ч­ки ре­ги­с­т­ри­ра­ни без­ра­бо­т­ни в об­ла­ст­та. Над 68% от тях са без спе­ци­ал­ност, а те­зи с ос­но­в­но и по-ни­с­ко об­ра­зо­ва­ние са 66%. По про­фе­си­о­на­лен при­з­нак ре­ги­с­т­ри­ра­ни­те без­ра­бо­т­ни са: без спе­ци­ал­ност – 60%, с ра­бо­т­ни­че­с­ки про­фе­сии – 28%, спе­ци­а­ли­с­ти – 12%. Спо­ред об­ра­зо­ва­ни­е­то от об­щия брой ре­ги­с­т­ри­ра­ни без­ра­бо­т­ни в об­ла­ст­та пре­об­ла­да­ват те­зи с ос­но­в­но и по-ни­с­ко об­ра­зо­ва­ние, ко­и­то съ­с­та­в­ля­ват 55%, хо­ра­та със сре­д­но об­ра­зо­ва­ние са 39%, а ви­с­ши­с­ти­те – 6%.

Раз­пре­де­ле­ни­е­то по въз­ра­с­то­ви гру­пи по­ка­з­ва, че най-го­лям се за­па­з­ва от­но­си­тел­ни­ят дял на без­ра­бо­т­ни­те над 50 го­ди­ни – 52% от вси­ч­ки ре­ги­с­т­ри­ра­ни, те­зи от 30 до 49 го­ди­ни са 38%, а мла­де­жи­те до 29 го­ди­ни – 10%. От об­що ре­ги­с­т­ри­ра­ни­те ли­ца­та с на­ма­ле­на ра­бо­то­с­по­со­б­ност са 424.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *