В ПОМОЩ НА НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ОТ ХИТРИНО

1901.75 лв. бя­ха съ­б­ра­ни на 21 де­кем­в­ри 2016 г. на бла­го­т­во­ри­тел­ния кон­церт в по­мощ на ну­ж­да­е­щи­те се от с. Хи­т­ри­но, кой­то ор­га­ни­зи­ра­ха Учи­ли­щ­ния пар­ла­мент от Вто­ро СУ „Проф. Ни­ко­ла Ма­ри­нов” Тър­го­ви­ще, в спор­т­на­та за­ла „Д. Сте­фа­нов”.

В не­го уча­с­т­ва­ха  му­зи­кан­ти, пе­в­ци и тан­цьо­ри от ху­до­же­с­т­ве­но-твор­че­с­ки­те съ­с­та­ви на учи­ли­ще­то.

Бла­го­ро­д­на­та ка­у­за бе по­д­к­ре­пе­на и от Мо­де­рен ба­лет „Ве­га”, Ба­ле­т­на фор­ма­ция „Тър­го­ви­ще, Мла­де­ж­ка фор­ма­ция към ПФА „Ми­зия”, СКХГ „Але­г­ро”, ба­с­ке­т­бо­лен клуб „Све­т­ка­ви­ца”.

В на­би­ра­не­то на сре­д­с­т­ва­та се вклю­чи­ха мно­го фир­ми, об­ще­с­т­ве­ни ин­с­ти­ту­ции, гра­ж­да­ни от Тър­го­ви­ще. Бла­го­да­рим на еки­па от ХІІ б клас – Ма­ри­я­на, Ко­са­ра, Га­б­ри­е­ла, Си­мо­на и Але­к­сан­дър, с чи­я­то ак­ти­в­на по­мощ бла­го­т­во­ри­тел­на­та ак­ция бе ре­а­ли­зи­ра­на.

Сн. Диляна Стойчева

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *