В новогодишната нощ

Празнична Новогодишна програма очаква търговищенци на 31 декември на площад „Свобода”. Тържествата са предвидени да започнат от 22.00 часа, а за празничната атмосфера ще се погрижат Ди джей Дими, Милла,

Продължете да четете В новогодишната нощ

Всички ученици с право на безплатен транспорт от 1 януари 2017 г.

Промяна на транспортната схема в община Търговище влиза в сила от 1 януари 2017г., във връзка с задължението за осигуряване на безплатен транспорт на всички ученици до 12 клас.

Продължете да четете Всички ученици с право на безплатен транспорт от 1 януари 2017 г.

Кметът награди победителите от конкурсите за празнична украса

Състоя се награждаването на най-красивите празнични украси от конкурсите на Община Търговище. Събитието се проведе в зала 28 в присъствието на кмета на община Търговище д-р Дарин Димитров, секретарят Христалина Халачева и журиращите комисии.

Продължете да четете Кметът награди победителите от конкурсите за празнична украса

Община Търговище отличи най-добрите спортисти за 2016г.

Най-добрите спортисти и отбори на Търговище бяха отличени на официална церемония, която се проведе на 28.12.2016 г.

Продължете да четете Община Търговище отличи най-добрите спортисти за 2016г.

Данъкът за извършване на таксиметрова дейност трябва да бъде платен до края на годината

Всички таксиметрови шофьори трябва да заплатят годишния си данък до края на 2016 г., за да подновят разрешителните си за извършване на превозваческа дейност. Дължимата сума е 300 лв. за всеки автомобил.

Продължете да четете Данъкът за извършване на таксиметрова дейност трябва да бъде платен до края на годината

ФЕСТИВАЛ НА ОСМАРСКИЯ ПЕЛИН

За пър­ви път в Тър­го­ви­ще бе про­ве­ден фе­с­ти­вал на Ос­мар­с­кия пе­лин и ви­но. До­ма­кин на про­я­ва­та бе Дра­ма­ти­ч­ни­ят те­а­тър.

Дни­те на Ос­мар­с­кия пе­лин и ви­но бя­ха от­к­ри­ти тър­же­с­т­ве­но с ат­ра­к­ци­он­но шоу и тан­ци с ку­ке­ри от гр.Пер­ник.

Продължете да четете ФЕСТИВАЛ НА ОСМАРСКИЯ ПЕЛИН

“Знаме” трябва да ни надживее!

По-до­лу по­ме­с­т­ва­ме по­з­д­ра­в­ле­ни­е­то от на­ша­та би­в­ша ко­ле­ж­ка Ма­рия Стан­че­ва- ед­на от „зна­ме­но­с­ки­те”, го­ле­ми­те. Тя жи­вее в Де­вин, Смо­лян­с­ко, но ни­то за миг не е пре­с­та­ва­ла да ми­с­ли за на­ше­то „Зна­ме”, ма­кар и от­да­леч, и да помага с най-цен­но­то – с идеи и ку­раж. Бла­го­да­рим ти, Ма­рия!

Продължете да четете “Знаме” трябва да ни надживее!

В ПОМОЩ НА НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ОТ ХИТРИНО

1901.75 лв. бя­ха съ­б­ра­ни на 21 де­кем­в­ри 2016 г. на бла­го­т­во­ри­тел­ния кон­церт в по­мощ на ну­ж­да­е­щи­те се от с. Хи­т­ри­но, кой­то ор­га­ни­зи­ра­ха Учи­ли­щ­ния пар­ла­мент от Вто­ро СУ „Проф. Ни­ко­ла Ма­ри­нов” Тър­го­ви­ще, в спор­т­на­та за­ла „Д. Сте­фа­нов”.

Продължете да четете В ПОМОЩ НА НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ОТ ХИТРИНО

НОВИ МОМЕНТИ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ

В Дър­жа­вен ве­с­т­ник бр. 98 от 09.12.2016 г, е об­на­ро­д­ван За­ко­на за дър­жа­в­ния бю­джет на Ре­пу­б­ли­ка Бъл­га­рия за 2017 г. (ЗДБРБ), с кой­то са оп­ре­де­ле­ни сре­д­но­ме­се­ч­ни­ят до­ход по чл. 4 от За­ко­на за се­мей­ни по­мо­щи за де­ца (ЗСПД), раз­ме­ри­те на се­мей­ни­те по­мо­щи за де­ца за 2017 г. и са на­п­ра­ве­ни из­ме­не­ния и до­пъл­не­ния в ЗСПД и За­ко­на за ин­те­г­ра­ция на хо­ра­та с ув­ре­ж­да­ния (ЗИ­ХУ), вли­за­щи в си­ла от 01.01.2017 г.

Продължете да четете НОВИ МОМЕНТИ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ