СТЪПКА ПО СТЪПКА НЕЩАТА СЕ СЛУЧВАТ

Хри­с­та­ли­на ХА­ЛА­ЧЕ­ВА, ад­ми­ни­с­т­ра­ти­вен се­к­ре­тар на Об­щи­на Тър­го­ви­ще, пред „Зна­ме”

Хри­с­та­ли­на Ха­ла­че­ва е ро­де­на в Ло­веч. Зо­дия „Бли­з­на­ци”.  От 1987 г. ра­бо­ти в ХЕИ -Тър­го­ви­ще ка­то са­ни­та­рен ин­с­пе­к­тор, от 2006 г. е ди­ре­к­тор на ди­ре­к­ция „АП­Ф­СО” в РЗИ – Тър­го­ви­ще През 1997 г. в Пле­вен за­вър­ш­ва ба­ка­ла­вър­с­ка сте­пан „Уп­ра­в­ле­ние здра­в­ни гри­жи”, след  две го­ди­ни за­вър­ш­ва ма­ги­с­т­ра­ту­ра във Ве­ли­ко Тър­но­во „Пу­б­ли­ч­на ад­ми­ни­с­т­ра­ция”, а през 2006 г. за­щи­та­ва вто­ра ма­ги­с­т­ра­ту­ра”Сто­пан­с­ко уп­ра­в­ле­ние и здра­вен ме­ни­дж­мънт”. През 2013 г. в Со­фий­с­кия Ме­ди­цин­с­ки уни­вер­си­тет за­вър­ш­ва спе­ци­а­ли­за­ция „Ико­но­ми­ка на здра­ве­то”.  През м.фе­в­ру­а­ри пре­д­с­тои да за­щи­ти по­ре­д­на­та си ма­ги­с­т­ра­ту­ра”Об­ще­с­т­ве­но здра­ве и здра­вен ме­ни­дж­мънт”. Омъ­же­на, с три де­ца, ко­и­то ра­бо­тят и учат в Бъл­га­рия.

-Г-жо Ха­ла­че­ва, по­с­ре­ща­те ни в Об­щи­на­та с до­б­ра но­ви­на- ве­че има пър­ва окон­ча­тел­но по­т­вър­де­на сан­к­ция, на­ло­же­на на за­ве­де­ние по На­ре­д­ба­та за опа­з­ва­не на об­ще­с­т­ве­ния ред за на­ру­ша­ва­не на спо­кой­с­т­ви­е­то на гра­ж­да­ни­те с му­зи­ка след 23 ча­са. Ка­к­во оз­на­ча­ва то­ва ?

– Да, из­к­лю­чи­тел­но сме до­вол­ни, че сан­к­ци­я­та е по­т­вър­де­на. То­ва оз­на­ча­ва, че ра­бо­тим в пра­вил­на­та по­со­ка…По­ла­га­ме ог­ром­ни уси­лия шу­мът в но­щ­ни­те ча­со­ве от за­ве­де­ни­я­та да бъ­де ог­ра­ни­чен, за да бъ­де пре­ма­х­нат ди­с­ком­фор­тът на хо­ра­та, жи­ве­е­щи не са­мо в съ­се­д­с­т­во. За съ­жа­ле­ние се ока­за, че са­мо се­ри­о­з­ни фи­нан­со­ви сан­к­ции мо­гат да сто­пи­рат то­ва. Пър­ва­та гло­ба ве­че е факт и ние ще бъ­дем без­ком­п­ро­ми­с­ни.

– Да го­во­рим от­к­ри­то – Вие ми­на­ва­те за „хард” же­на, в ка­че­с­т­во­то си на ад­ми­ни­с­т­ра­ти­вен се­к­ре­тар на Об­щи­на­та. На­ред с то­ва, Вие сте и „ос­т­ри­е­то” /здра­ва ръ­ка/ при ре­ша­ва­не­то на  ре­ди­ца спор­ни и не­у­до­б­ни  про­б­ле­ми в Об­щи­на­та. В ня­кои слу­чаи сте и в ро­ля­та на ом­бу­д­с­ман. Кои би­т­ки би­х­те от­к­ро­и­ли ка­то най-ва­ж­ни за Вас през из­ми­на­ва­ща­та го­ди­на?

 – Мно­го са. Пър­во бих ис­ка­ла да по­д­чер­тая, че по ва­ж­ни­те про­б­ле­ми на Об­щи­на­та ви­на­ги ра­бо­тим  в екип. То­ва е стил и от­но­ше­ние, на ко­е­то дър­жи и кме­тът  д-р Ди­ми­т­ров.  За­е­д­но със за­ме­с­т­ни­ци­те му  ра­бо­тим в ин­те­рес на вси­ч­ки гра­ж­да­ни. Пи­та­те кои би­т­ки бих от­к­ро­и­ла?На­ча­ло­то бе­ше та­зи за при­к­лю­ч­ва­не на во­д­ния ци­къл, за да не се про­ва­ли це­ли­ят про­ект. Се­ри­о­з­но пре­ди­з­ви­ка­тел­с­т­во бе­ше на­ше­с­т­ви­е­то на пти­ци­те в цен­тъ­ра на Тър­го­ви­ще. Го­ля­ма част от на­ши­те съ­г­ра­ж­да­ни  на­с­то­я­ва­ха те­зи не­чи­с­то­тии и гне­з­да на за­ра­зи в лар­го­то  да бъ­дат пре­ма­х­на­ти.  Смя­там, че  се спра­ви­х­ме с то­ва. Дру­га би­т­ка, ко­я­то во­ди­х­ме, бе да ня­ма раз­ре­ши­тел­ни за сва­т­бе­ни и дру­ги тър­же­с­т­ва след 23 ча­са. Пре­бо­ри­х­ме се и с то­ва. И още мно­го би­т­ки, сред тях и про­би­вът „Ка­т­ра­фи­лов”, за кой­то се на­ме­ри­ха па­ри след 20 го­ди­ни ча­ка­не. На­п­ра­ви­х­ме въз­мо­ж­но­то за оце­ля­ва­не­то на ре­ди­ца ин­с­ти­ту­ции, из­во­ю­ва­не­то на ва­ж­ни за гра­да ни про­е­к­ти. То­ва са са­мо част от ре­зул­та­ти­те, зад ко­и­то сто­ят  мно­го уси­лия на ця­ло­то ни об­щин­с­ко ръ­ко­во­д­с­т­во. Ще при­ба­вя и при­в­ли­ча­не­то на но­ви ин­ве­с­ти­то­ри, по­до­б­ря­ва­не­то на би­з­нес кли­ма­та в Об­щи­на­та, кон­та­к­ти­те с ре­ди­ца на­ши и чу­ж­де­с­т­ран­ни ин­ве­с­ти­то­ри-то­ва са все дей­с­т­вия с по­с­ле­д­ва­щи ре­зул­та­ти във вре­ме­то. Ето и но­ви­на­та, ко­я­то при­с­ти­г­на днес-пър­ва­та сан­к­ция сре­щу шу­ма, съ­що е в ре­зул­тат на ог­ром­ни уси­лия, вре­ме, не­р­ви.

– Те­зи дни спон­тан­но ка­за­х­те, че ко­ле­д­на­та ел­ха пред Об­щи­на­та е тъ­ж­на и на­с­то­я­х­те за по-пра­з­ни­ч­на и тър­же­с­т­ве­на ук­ра­са. Кои свои ли­ч­ни ка­че­с­т­ва оп­ре­де­ля­те,  ко­и­то най-ве­че Ви по­ма­гат при ре­ша­ва­не­то на про­б­ле­ми­те?

– Ве­ро­я­т­но то­ва, че съм пря­ма, ди­ре­к­т­на и мо­га да ка­з­вам „Не!”, за да бъ­де ед­на ра­бо­та свър­ше­на по-до­б­ре. Въ­п­рос на „ха­ра­к­те­ро­па­тия”
/смее се…/ Из­к­лю­чи­тел­но пре­ди­з­ви­ка­тел­с­т­во за мен бе­ше  са­мо­то ми ид­ва­не тук. В на­ча­ло­то си ка­з­вах: Е, за 6 ме­се­ца ще по­д­ре­дим не­ща­та, ще ре­шим по­ве­че­то от въ­п­ро­си­те…Ка­к­ви ти 5-6 ме­се­ца, все­ки един ден ид­ва със сво­и­те си про­б­ле­ми, със сво­и­те ну­ж­ди, но по­с­те­пен­но, стъ­п­ка по стъ­п­ка, при­дър­жай­ки се към уп­ра­в­лен­с­ка­та про­г­ра­ма на кме­та, смя­там, че не­ща­та се слу­ч­ват. Раз­би­ра се, че по­ве­че­то от на­ши­те съ­г­ра­ж­да­ни би­ха ис­ка­ли вси­ч­ко да се слу­чи ве­д­на­га, но то­ва про­с­то е не­въз­мо­ж­но. Да, не­ща­та ста­ват ба­в­но-1,500 000 лв. за про­би­ва „Ка­т­ра­фи­лов”, 850 000 лв. за ре­монт на спор­т­на­та за­ла и още и още. За по­с­ти­га­не­то на  вся­ко ед­но от те­зи не­ща се ис­ка вре­ме, во­ля, къ­са­не на не­р­ви…Ни­що не е та­ка ле­с­но, ка­к­то из­г­ле­ж­да от­с­т­ра­ни. От­го­вор­ни сме пред гра­ж­да­ни­те, не са­мо на ду­ми, а все­ки ден до­ка­з­ва­ме то­ва и с ра­бо­та. Цел­та ни е не са­мо да се опи­та­ме да от­во­рим  Об­щи­на­та към гра­ж­да­ни­те, но и са­ми­те хо­ра да го по­чу­в­с­т­ват, все­ки един от тях да се убе­ди, че има по­не мъ­ни­ч­ко про­мя­на в то­зи наш град, да се спре  бе­зо­б­ра­з­но­то „плю­е­не” все­ки  сре­щу  вси­ч­ки. До­ка­за­ли сме не ве­д­нъж, че въз­ни­к­не ли ня­къ­де про­б­лем, ние се стре­мим сво­е­в­ре­мен­но да го ре­шим. При­ме­ри мно­го и то все­ки ден.

– Вяр­но ли е, че след ка­то об­щин­с­ко­то ръ­ко­во­д­с­т­во не по­з­во­ли да бъ­де за­к­рит ни­то един кул­ту­рен ин­с­ти­тут, в ско­ро вре­ме ще чу­ем и си­г­на­ла на Ра­дио Тър­го­ви­ще?

– Би­х­ме ис­ка­ли да ста­не и то­ва. В мо­мен­та про­у­ч­ва­ме опи­та на Ин­тер­нет ра­дио – Раз­г­рад.  Да­ва­ме си сме­т­ка кол­ко е ва­ж­но един град да не ос­та­ва без ме­с­т­но ра­дио, ко­е­то, ос­вен вси­ч­ко дру­го, има и со­ци­ал­ни фун­к­ции. Ще по­ло­жим уси­лия да тръ­г­нат ра­ди­о­п­ре­да­ва­ния. Ще ста­не по­е­та­п­но, за­що­то въз­с­та­но­вя­ва­не­то на та­зи дей­ност, или раз­к­ри­ва­не­то на но­ва та­ка­ва, изи­с­к­ва се­ри­о­з­на ра­бо­та, ли­цен­зи­о­нен ре­жим, ку­пу­ва­не на те­х­ни­ка и ред дру­ги. За­по­ч­ва­ме и то­ва. 

– А из­би­с­т­ре­на ли е ве­че но­ва­та кон­це­п­ция за про­ве­ж­да­не­то на тра­ди­ци­он­ния про­ле­тен па­на­ир?

– И по то­зи въ­п­рос в мо­мен­та сме в про­цес на про­у­ч­ване. Д-р Ди­ми­т­ров обя­ви ве­че по вре­ме на пу­б­ли­ч­ния си от­чет, че ис­ка­ме да чу­ем и гра­ж­да­ни­те, тя­х­но­то мне­ние как си пре­д­с­та­вят бъ­де­ще­то на то­зи тра­ди­ци­о­нен фо­рум. На­дя­вам се, че ни­кой от нас не би ис­кал па­на­и­рът да се пре­в­ръ­ща в би­так. За­то­ва ще по­пи­та­ме и уче­ни­ци­те, и по-въз­ра­с­т­ни­те, и хо­ра­та в ак­ти­в­на въз­раст, би­з­не­са  по то­зи въ­п­рос, за да бъ­де из­би­с­т­ре­но ед­но об­що ста­но­ви­ще – най-аде­к­ва­т­на­та, съ­в­ре­мен­на ви­зия за бъ­де­ще­то на па­на­и­ра, кой­то е оце­лял през ве­ко­ве­те и днес тря­б­ва да на­ме­ри сво­е­то съ­в­ре­мен­но раз­ви­тие.

– И един по-ли­чен въ­п­рос – кое е „ро­зо­во­то ха­п­че”, с ко­е­то от­ма­ря­те след на­пре­г­на­тия дел­ник?

– След на­пре­г­нат ден, оби­чам да се по­та­пям в ня­кое от лю­би­ми­те ми хо­би­та. При­в­ли­чат ме при­ло­ж­ни­те из­ку­с­т­ва. Ус­во­и­ла съм те­х­ни­ка­та на де­ку­па­жа – сал­фе­т­на те­х­ни­ка вър­ху раз­ли­ч­ни пре­д­ме­ти, по­ня­ко­га шия го­б­лен, по­ня­ко­га ри­су­вам с ак­ва­рел­ни бои – в  за­ви­си­мост от на­с­т­ро­е­ни­е­то, от на­г­ла­са­та ми. Пра­вя вси­ч­ко то­ва в къ­с­ни­те ве­чер­ни ча­со­ве, пра­вя го  за удо­вол­с­т­вие и от­мо­ра…По­с­ле по­да­ря­вам из­ра­бо­те­но­то на при­я­те­ли, на жен­с­ки клу­бо­ве….По­с­ве­ща­вам вре­ме и на лю­би­ма­та си ко­т­ка Су­пер…

– Ще се вър­нат ли де­ца­та Ви за пра­з­ни­ци­те?

– Да, три­те ми де­ца /вси­ч­ки­те са в Со­фия- две­те ра­бо­тят, а еди­ни­ят е сту­дент/ ще си бъ­дат в Тър­го­ви­ще по пра­з­ни­ци­те и аз с не­тър­пе­ние ги оча­к­вам.

– И на­к­рая – ка­к­во си по­же­ла­ва­те са­ма­та Вие на се­бе си – и в ли­чен, и в слу­же­бен план в на­ве­че­ри­е­то на имен­ния Ви ден Ро­ж­де­с­т­во Хри­с­то­во?

– Най-на­пред же­лая здра­ве на вси­ч­ки! В слу­же­бен план си по­же­ла­вам вся­ко не­що, ко­е­то пре­д­п­ри­е­ма­ме, да се слу­ч­ва. Да­но вси­ч­ки­те  про­е­к­ти, ко­и­то сме по­д­го­т­ви­ли, да се ре­а­ли­зи­рат, за да се про­ме­ня към по-до­б­ро жи­во­тът на вси­ч­ки ни в Тър­го­ви­ще. А в ли­чен план да за­вър­ша по­ре­д­на­та си ма­ги­с­т­ра­ту­ра, за­щи­та­та й е през фе­в­ру­а­ри. По­же­ла­вам и мал­ко спо­кой­с­т­вие за се­бе си, за­що­то на тър­пе­ние се на­у­чих, но на спо­кой­с­т­вие – не! По­же­ла­вам си и още не­що съ­к­ро­ве­но –  най-по­с­ле да ста­на ба­ба, вре­ме ми е да си имам и вну­че!…

Ин­тер­вю на

ДЕ­Я­НА ВЪЛ­ЧЕ­ВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *