Вечер на изкуството

 

Ху­до­же­с­т­ве­на га­ле­рия „Ни­ко­ла Ма­ри­нов” – Тър­го­ви­ще бе до­ма­кин на тра­ди­ци­он­на­та Ко­ле­д­на из­ло­ж­ба на тър­го­ви­щ­ки­те ху­до­ж­ни­ци. 27 ав­то­ри бя­ха по­ка­не­ни да пре­д­с­та­вят в Га­ле­ри­я­та по ня­кол­ко свои про­из­ве­де­ния.

Тър­го­ви­щен­ци се на­с­ла­ди­ха на изо­б­ра­зи­тел­но­то из­ку­с­т­во по вре­ме на из­ло­ж­ба­та, в ко­я­то бя­ха по­ка­за­ни бли­зо 100 твор­би. Ди­ре­к­то­рът на ХГ „Ни­ко­ла Ма­ри­нов” Цон­чо Де­нев при­ве­т­с­т­ва го­с­ти­те с „До­б­ре до­ш­ли”, а твор­ци­те пре­д­с­та­ви с кра­т­ки био­г­ра­фи­ч­ни спра­в­ки.

Свои про­из­ве­де­ния на из­ло­ж­ба­та по­ка­за­ха Цон­чо Де­нев, проф. Ди­ми­тър Чо­ла­ков, Не­ли Чо­ла­ко­ва, Ки­рил Ба­тем­бер­г­с­ки, Ру­мен Рай­нов, Ва­лен­тин Го­ле­шев, Та­тя­на Трен­да­фи­ло­ва и др. Кме­тът д-р Да­рин Ди­ми­т­ров връ­чи ди­п­ло­ми на уча­с­т­ни­ци­те в тра­ди­ци­он­на­та Ко­ле­д­на из­ло­ж­ба, а сред го­с­ти­те на про­я­ва­та бя­ха още зам.-кме­то­ве­те Рая Ма­те­ва, Ва­лен­тин Вел­чев, Ми­т­ко Па­на­йо­тов, се­к­ре­та­рят на об­щин­с­ка­та ад­ми­ни­с­т­ра­ция Хри­с­та­ли­на Ха­ла­че­ва и др.

В края на из­ло­ж­ба­та уча­с­т­ни­ци­те и го­с­ти­те си по­же­ла­ха ве­се­ли пра­з­ни­ци, вдъ­х­но­ве­ние през но­ва­та го­ди­на и здра­ве.

Текст и снимки: Си­мо­на Але­к­си­е­ва

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *