ОБЛАСТНИЯТ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА

В Об­ла­с­т­на ад­ми­ни­с­т­ра­ция се про­ве­де за­се­да­ние на Об­ла­с­т­ния об­ще­с­т­вен съ­вет за пре­вен­ция и про­ти­во­дей­с­т­вие на ко­ру­п­ци­я­та в об­ласт Тър­го­ви­ще. То бе­ше пре­д­се­да­тел­с­т­ва­но от об­ла­с­т­ния уп­ра­ви­тел г-н Све­т­лин Бо­нев.

Гост на сре­ща­та бе­ше г-жа Еле­о­но­ра Ни­ко­ло­ва – и.д. ди­ре­к­тор на Цен­тъ­ра за пре­вен­ция и про­ти­во­дей­с­т­вие на ко­ру­п­ци­я­та и ор­га­ни­зи­ра­на­та пре­с­тъ­п­ност (ЦППКОП)  към Ми­ни­с­тер­с­ки съ­вет. Г-жа Ни­ко­ло­ва за­по­з­на чле­но­ве­те на съ­ве­та с фун­к­ци­и­те, за­да­чи­те и про­е­к­т­ни­те дей­но­с­ти на Цен­тъ­ра. Ос­но­в­ни­те фун­к­ции на ЦППКОП са да раз­ра­бо­т­ва про­е­к­ти ка­то ана­ли­зи­ра нор­ма­ти­в­ни ак­то­ве, пра­ви­ла, ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­ни про­це­ду­ри и про­це­си, дей­с­т­ва­щи в ри­с­ко­ви зо­ни за ко­ру­п­ция, ка­к­то и да осъ­ще­с­т­вя­ва пре­ван­ти­вен кон­т­рол от­но­с­но за­ко­но­п­ро­е­к­ти­те на из­пъл­ни­тел­на­та власт. Г-жа Еле­о­но­ра Ни­ко­ло­ва пре­д­с­та­ви и ня­кои от про­е­к­ти­те на Цен­тъ­ра за пре­вен­ция и про­ти­во­дей­с­т­вие на ко­ру­п­ци­я­та и ор­га­ни­зи­ра­на­та пре­с­тъ­п­ност с кон­к­ре­т­ни пре­д­ло­же­ния за на­ма­ля­ва­не на ко­ру­п­ци­он­ни­те ри­с­ко­ве в об­ще­с­т­ве­но зна­чи­ми се­к­то­ри. Те ка­са­ят еле­к­т­ро­ни­за­ци­я­та на об­ще­с­т­ве­ни­те по­ръ­ч­ки, съ­з­да­ва­не на цен­т­ра­ли­зи­ра­но въз­ла­га­не на об­ще­с­т­ве­ни по­ръ­ч­ки за до­с­та­в­ки на ле­кар­с­т­ве­ни про­ду­к­ти пър­во­на­чал­но, а впо­с­ле­д­с­т­вие и на ме­ди­цин­с­ки из­де­лия за ле­че­б­ни­те за­ве­де­ния за бол­ни­ч­на по­мощ, въ­ве­ж­да­не на за­ко­но­во изи­с­к­ва­не за одо­б­ря­ва­не на стра­те­гия за раз­ви­тие на кон­це­си­и­те и на план за дей­с­т­вие, осъ­ще­с­т­вя­ва­не­то на пре­д­ва­ри­тел­но сер­ти­фи­ци­ра­не на фир­ми­те по бран­шо­ве и др. Сред дру­ги­те ин­с­т­ру­мен­ти за ог­ра­ни­ча­ва­не на ко­ру­п­ци­он­ни­те пра­к­ти­ки е съ­з­да­ва­не­то на Еди­нен ети­чен ко­декс за по­ве­де­ние на ли­ца­та от пу­б­ли­ч­ния се­к­тор. От­че­те­на бе и не­об­хо­ди­мо­ст­та от въ­ве­ж­да­не на кон­к­ре­т­ни мер­ки, с ко­и­то да се ог­ра­ни­чат зло­у­по­т­ре­би­те при от­пу­с­ка­не­то на ин­ва­ли­д­ни пен­сии. В за­к­лю­че­ние г-жа Еле­о­но­ра Ни­ко­ло­ва по­со­чи, че в Цен­тъ­ра за пре­вен­ция и про­ти­во­дей­с­т­вие на ко­ру­п­ци­я­та и ор­га­ни­зи­ра­на­та пре­с­тъ­п­ност е из­г­ра­ден ек­с­пер­тен и те­х­но­ло­ги­чен ка­па­ци­тет, кой­то е в съ­с­то­я­ние да пре­д­с­та­вя мер­ки за ре­ду­ци­ра­не на ко­ру­п­ци­он­ния риск и мо­де­ли на уп­ра­в­лен­с­ки ре­ше­ния. В цен­тъ­ра се ра­бо­ти по про­е­к­тен при­н­цип, а из­ра­бо­те­ни­те пре­д­ло­же­ния имат ди­ре­к­тен ико­но­ми­че­с­ки ефект след тя­х­но­то вне­д­ря­ва­не.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *