ФОРУМ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ХЕПЪНИНГ В ДЕНЯ ЗА БОРБА СЪС СПИН

„Спе­ци­ал­но за мо­ми­че­та” бе оза­г­ла­вен те­ма­ти­ч­ни­ят спе­к­та­къл, кой­то Ре­ги­о­нал­на здра­в­на ин­с­пе­к­ция, съ­в­ме­с­т­но с Ку­к­лен те­а­тър – Тър­го­ви­ще ор­га­ни­зи­ра във връ­з­ка с пре­вен­ци­я­та за  рак на ма­то­ч­на­та ший­ка.

Продължете да четете ФОРУМ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ХЕПЪНИНГ В ДЕНЯ ЗА БОРБА СЪС СПИН

ОИЦ ОТЧЕТЕ ДЕЙНОСТТА СИ

За но­вия про­г­ра­мен пе­ри­од в тър­го­ви­щ­ки ре­ги­он има склю­че­ни 24 до­го­во­ра по опе­ра­ти­в­ни­те про­г­ра­ми на об­ща стой­ност 27, 5 млн. лв. То­ва ка­за пред ме­ди­и­те по вре­ме на пре­с­кон­фе­рен­ция Мил­чо То­нев, уп­ра­ви­тел на Об­ла­с­тен ин­фор­ма­ци­о­нен цен­тър – Тър­го­ви­ще. Той съ­о­б­щи още, че най-мно­го до­го­во­ри – 11 на брой, са от­че­те­ни в Тър­го­ви­ще. Тя­х­на­та стой­ност въз­ли­за над 14 млн. лв.

Продължете да четете ОИЦ ОТЧЕТЕ ДЕЙНОСТТА СИ

Младежи от МГЕРБ-Тър­го­ви­ще и По­по­во по­се­ти­ха Ев­ро­пей­с­кия пар­ла­мент

По по­ка­на на ев­ро­де­пу­та­та д-р Ан­д­рей Ко­ва­чев пре­д­с­та­ви­те­ли на МГЕРБ-Тър­го­ви­ще и По­по­во по­се­ти­ха Ев­ро­пей­с­кия пар­ла­мент в Брю­к­сел.

Продължете да четете Младежи от МГЕРБ-Тър­го­ви­ще и По­по­во по­се­ти­ха Ев­ро­пей­с­кия пар­ла­мент

ДЕТСКА ГРАДИНА “ПЧЕЛИЦА” – 40 ЛЕТА!

Че­с­тит Ро­ж­ден ден на би­в­ши и на­с­то­я­щи ди­ре­к­то­ри, пе­да­го­зи, по­мо­щен пер­со­нал и въз­пи­та­ни­ци на де­т­с­ка гра­ди­на „Пче­ли­ца”.

Продължете да четете ДЕТСКА ГРАДИНА “ПЧЕЛИЦА” – 40 ЛЕТА!