ЧУДЕСЕН ЖЕСТ НА ВНИМАНИЕ КЪМ ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА

За де­ве­та по­ре­д­на го­ди­на Мла­де­ж­ки дом – Тър­го­ви­ще ор­га­ни­зи­ра кон­церт – спе­к­та­къл за учи­те­ли­те – пен­си­о­не­ри.

SONY DSC

Съ­с­та­ви­те на ЦМДИ по­да­ри­ха ис­тин­с­ки въл­ну­ващ пра­з­ник на въз­ра­с­т­ни­те хо­ра. Гра­ци­о­з­ни­те ба­ле­ри­ни от Ба­ле­т­на фор­ма­ция „Тър­го­ви­ще” с ръ­ко­во­ди­те­ли Ма­ри­ам Ма­кар­на­ян и Се­в­да­ли­на Стой­че­ва тан­цу­ва­ха в хар­мо­ния под зву­ци­те на кла­си­че­с­ка­та му­зи­ка­та. Ро­к­ли­те и фи­не­сът на де­ца­та на­по­до­бя­ва­ха изя­ще­с­т­во­то на ба­ле­ри­ни­те от му­зи­кал­ни­те ку­тий­ки.

Тан­цьо­ри­те от Шко­ла­та за мо­де­рен ба­лет „Ве­га”, с гла­вен ху­до­же­с­т­вен ръ­ко­во­ди­тел Ма­ри­ан­на Са­во­ва и по­мо­щ­ник ръ­ко­во­ди­тел Ми­ле­на Ива­но­ва, за по­ре­ден път раз­въл­ну­ва­ха сър­ца­та на пу­б­ли­ка­та. Мо­ми­че­та­та от ба­ле­та по­ка­за­ха мо­дер­на сце­но­г­ра­фия, со­б­с­т­вен стил, про­фе­си­о­нал­на кла­са и ви­со­ко ни­во. Пе­в­ци­те от Де­т­с­ки фол­к­ло­рен ан­сам­бъл „Ша­ре­но гер­дан­че”, с ръ­ко­во­ди­тел Све­т­ла Ста­ме­но­ва кра­ся­ха сце­на­та ка­то про­ле­т­ни пъ­с­т­ри ки­т­ки, а гла­со­ве­те им ка­ра­ха го­с­ти­те в за­ла­та да из­пи­тат удо­вол­с­т­вие от фол­к­лор­ни­те из­пъл­не­ния. За­е­д­но с тан­цьо­ри­те на Ан­же­ла Ге­ор­ги­е­ва пък ан­сам­бъ­лът об­ра­зу­ва­ше ед­но ця­ло, пре­да­вай­ки бъл­гар­с­ки­те фол­к­лор­ни тра­ди­ции и оби­чаи с из­ку­с­т­во­то на тан­ца и пе­сен­та. Сил­ни и не­ж­ни, ди­на­ми­ч­ни и ба­лан­си­ра­ни, гла­со­ве­те на Са­би­на До­не­ва и Рая Хри­с­то­ва от Шко­ла­та по ес­т­ра­д­но пе­е­не, ръ­ко­во­де­на от Кре­ме­на Кря­ко­ло­ва вне­со­ха още по-го­лям бля­сък в кон­церт – спе­к­та­къ­ла.

Де­ца­та от Шко­ла­та по ки­та­ра, с ръ­ко­во­ди­тел Илия Или­ев и ци­гу­ла­рят Хри­с­ти­ян Хри­с­тов съ­що по­з­д­ра­ви­ха учи­те­ли­те – пен­си­о­не­ри. Вси­ч­ки учи­те­ли – пен­си­о­не­ри, ко­и­то та­зи го­ди­на имат кръ­г­ли го­ди­ш­ни­ни, по­лу­чи­ха спе­ци­ал­ни по­з­д­ра­ви от Мария Георгиева, председател на Клуба на учителите, при­д­ру­же­ни с бу­кет и подарък. А уча­с­т­ни­ци­те в пра­з­ни­ч­ния кон­церт им по­же­ла­ха, здра­ве, дъл­го­ле­тие, ху­ба­ви ми­го­ве, ве­се­ли пра­з­ни­ци и ща­с­т­ли­во по­с­ре­ща­не на но­ва­та го­ди­на!

SONY DSC
SONY DSC

 Си­мо­на Але­к­си­е­ва

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *