ФОРУМ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ХЕПЪНИНГ В ДЕНЯ ЗА БОРБА СЪС СПИН

„Спе­ци­ал­но за мо­ми­че­та” бе оза­г­ла­вен те­ма­ти­ч­ни­ят спе­к­та­къл, кой­то Ре­ги­о­нал­на здра­в­на ин­с­пе­к­ция, съ­в­ме­с­т­но с Ку­к­лен те­а­тър – Тър­го­ви­ще ор­га­ни­зи­ра във връ­з­ка с пре­вен­ци­я­та за  рак на ма­то­ч­на­та ший­ка.

Фо­рум те­а­т­рал­но­то пре­д­с­та­в­ле­ние бе про­ве­де­но на още ед­на ва­ж­на да­та в ка­лен­да­ра 1 де­кем­в­ри – Де­ня за бор­ба със СПИН. „Цел­та на На­ци­о­нал­на­та про­г­ра­ма е пър­ви­ч­на про­фи­ла­к­ти­ка на ра­ка на ма­то­ч­на­та ший­ка, чрез ва­к­си­на сре­щу чо­ве­ш­ки па­пи­ло­ма ви­рус. Тя е за мо­ми­че­та на 12 и 13-го­ди­ш­на въз­раст и е за­п­ла­те­на от НЗОК”, обя­с­ни д-р Ро­си­ца Ди­ми­т­ро­ва, пре­д­се­да­тел на Ре­ги­о­нал­ни­я ко­ор­ди­на­ци­о­нен съ­вет  на На­ци­о­нал­на­та про­г­ра­ма за пър­ви­ч­на про­фи­ла­к­ти­ка на ра­ка на ма­то­ч­на­та ший­ка (РКС НПППРМШ) в Тър­го­ви­ще. Ин­тер­п­ре­ти­ра­не­то на те­ма­та по то­зи не­т­ра­ди­ци­о­нен и ат­ра­к­ти­вен на­чин бе при­е­та мно­го до­б­ре от пу­б­ли­ка­та. Сце­на­та и ак­тьор­с­ки­ят съ­с­тав про­во­ки­ра­ха ин­те­ре­са на мо­ми­че­та­та в за­ла­та на Ку­к­ле­ния те­а­тър, ко­и­то след пре­д­с­та­в­ле­ни­е­то за­да­ва­ха въ­п­ро­си на д-р Ди­ми­т­ро­ва от­но­с­но ва­к­си­на­та, на­чи­на на по­с­та­вя­не­то й, стра­ни­ч­ни­те ефе­к­ти и за­що е от ва­ж­но зна­че­ние да бъ­де на­п­ра­ве­на.  „Спе­ци­ал­но съ­з­да­де­на­та по­с­та­но­в­ка е част от ин­фор­ма­ци­он­на­та кам­па­ния по На­ци­о­нал­на­та про­г­ра­ма, ко­я­то обо­га­тя­ва­ме на ме­с­т­но ни­во, го­во­рей­ки по те­ма­та с из­раз­ни­те сре­д­с­т­ва на те­а­т­рал­но­то из­ку­с­т­во, но то­ва бе  пър­ви­ят спе­к­та­къл по ро­да си в 4-го­ди­ш­на­та ис­то­рия на Про­г­ра­ма­та”,  по­д­чер­та д-р Ди­ми­т­ро­ва.

Тя спо­де­ли от сце­на­та след фо­рум-те­а­тъ­ра, че еже­го­д­но се ва­к­си­ни­рат око­ло 18 % от по­д­ле­жа­щи­те на ва­к­си­на мо­ми­че­та. То­ва се из­вър­ш­ва от об­що­п­ра­к­ти­ку­ва­щи­те ле­ка­ри, със за­дъл­жи­тел­но­то съ­г­ла­сие на ро­ди­те­ли­те. При про­я­вен ин­те­рес към спе­к­та­къ­ла „Спе­ци­ал­но за мо­ми­че­та” от стра­на на учи­ли­ща и дру­ги об­ще­с­т­ве­ни гру­пи, той ще бъ­де от­но­во из­не­сен.

Мал­ко по-къ­с­но, след пре­ми­е­ра­та на спе­к­та­къ­ла, кон­цер­т­на­та за­ла на Мла­де­ж­ки дом пък бе до­ма­кин на мла­де­ж­ки хе­пъ­нинг – кон­церт, по­с­ве­тен на Све­то­в­ния ден за бор­ба с ХИВ/СПИН. Той бе ор­га­ни­зи­ран от Об­щи­на Тър­го­ви­ще и Об­щин­с­ки­ят съ­вет по на­р­ко­ти­ч­ни ве­ще­с­т­ва. В хе­пъ­нин­га, на­ре­чен „Жи­во­тът е без­це­нен! Жи­вей ра­зум­но!” уча­с­тие взе­ха съ­с­та­ви от „Цен­тъ­ра за мла­де­ж­ки дей­но­с­ти и ини­ци­а­ти­ви” и чи­та­ли­ще „На­пре­дък-1864″. Про­ве­де­на бе ви­к­то­ри­на с въ­п­ро­си за пу­б­ли­ка­та, от­но­с­но Све­то­в­ния ден за бор­ба с ХИВ/СПИН, а спе­ци­а­лен гост – из­пъл­ни­тел на ме­ро­п­ри­я­ти­е­то бе Ми­ха­е­ла Ма­ри­но­ва от X-Фа­к­тор. Пу­б­ли­ка­та през ця­ло­то вре­ме не спря да я ап­ло­ди­ра и да пее с нея най-ак­ту­ал­ни­те поп хи­то­ве. Тя от своя стра­на по­же­ла на мла­де­жи­те да ми­с­лят по­зи­ти­в­но и да се на­с­ла­ж­да­ват на все­ки един мо­мент, кой­то жи­во­та им пре­до­с­та­вя. „Не ми­с­ле­те зло и пра­ве­те са­мо стъ­п­ки на­пред”, ка­за в Тър­го­ви­ще Ми­ха­е­ла Ма­ри­но­ва.

Си­мо­на Але­к­си­е­ва

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *