“СЪХРАНЕНО ЗА ПОКОЛЕНИЯТА” ЗА ДЕНЯ НА ДАРИТЕЛЯ

В ме­се­ца на да­ри­тел­с­т­во­то Ре­ги­о­на­лен ис­то­ри­че­с­ки му­зей – Тър­го­ви­ще за­ра­д­ва сво­и­те го­с­ти с из­ло­ж­ба­та „Съ­х­ра­не­но за по­ко­ле­ни­я­та”.

Тя е по­с­ве­те­на на Де­ня на да­ри­те­ля и та­зи го­ди­на бе ор­га­ни­зи­ра­на за пе­ти по­ре­ден път. „Цел­та на съ­би­ти­е­то бе да бла­го­да­рим на вси­ч­ки да­ри­те­ли, раз­де­ли­ли се с част от сво­и­те ли­ч­ни ве­щи, ар­хи­ви, сним­ки и да по­пу­ля­ри­зи­ра­ме те­х­ния ро­до­лю­бив жест”, спо­де­ли Ма­г­да­ле­на Же­че­ва, ди­ре­к­тор на му­зея.

SONY DSC

Тя спо­де­ли с го­с­ти­те на из­ло­ж­ба­та за ед­на го­ди­на от де­кем­в­ри 2015 до то­зи мо­мент в тър­го­ви­щ­кия му­зей са по­с­тъ­пи­ли над 100 да­ре­ния. По вре­ме на пре­д­с­та­вя­не­то на „Съ­х­ра­не­но за по­ко­ле­ни­я­та” с гра­мо­ти за да­ре­ние бя­ха от­ли­че­ни гра­ж­да­ни на гра­да и ре­ги­о­на, съ­т­ру­д­ни­чи­ли на му­зея с мно­же­с­т­во ис­то­ри­че­с­ки из­во­ри, ли­ч­ни пре­д­ме­ти, цен­ни да­ре­ния и по­с­тъ­п­ле­ния, свър­за­ни с би­та на хо­ра­та от ми­на­ло­то.

SONY DSC

Сред от­ли­че­ни­те бя­ха Хри­с­та­ли­на Ха­ла­че­ва, Ма­рия Ге­ор­ги­е­ва, Ве­сел­ка Ба­х­не­ва, Па­вел Ве­ли­с­ла­вов,  Сте­фан Ива­нов, Ев­ге­ни Ге­нов, Пе­тър Вла­дев, Ни­ко­лай Йор­да­нов, Ма­рий­ка Груй­ки­на, Са­вин Са­вов, Ди­ми­тър Ди­ми­т­ров и др.

„Без съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во­то ме­ж­ду Ре­ги­о­на­лен ис­то­ри­че­с­ки му­зей – Тър­го­ви­ще и гра­ж­да­ни­те на гра­да и ре­ги­о­на, се раз­пи­ля­ват мно­же­с­т­во ис­то­ри­че­с­ки из­во­ри.С фи­зи­че­с­ко­то им уни­що­жа­ва­не се гу­би ча­с­ти­ца от ис­то­ри­я­та, ко­я­то е мал­ка, но не­раз­дел­на част от на­ци­о­нал­на­та ни ис­то­рия. За­то­ва бла­го­да­рим на вси­ч­ки съ­х­ра­ни­ли и да­ри­ли „ къ­с­че ” ис­то­рия за по­с­то­ян­но съ­х­ра­не­ние в му­зея”, ка­за пред ме­ди­и­те Ма­г­да­ле­на Же­че­ва.

Тър­го­ви­щен­ци има­ха въз­мо­ж­но­ст­та да се до­ко­с­нат до ше­в­на ма­ши­на, ме­д­ни съ­до­ве, те­ле­ви­зо­ри, пи­ше­щи ма­ши­ни, пе­ч­ка, скрин, чер­ги, ал­бу­ми със сним­ки, фо­то­а­па­рат, кар­ти­ни, во­ен­ни уни­фор­ми, бан­к­но­ти, мо­не­ти, на­ки­ти и до­ку­мен­ти – част от да­ре­ни­я­та в ек­с­по­зи­ци­я­та „Съ­х­ра­не­но за по­ко­ле­ни­я­та”. Сред офи­ци­ал­ни­те го­с­ти на съ­би­ти­е­то бя­ха пре­д­се­да­те­лят на Об­щин­с­ки съ­вет – инж. Ха­ти­дже Али­е­ва, за­ме­с­т­ник – кме­то­ве­те Еми­не Яку­бо­ва, Рая Ма­те­ва, Ми­т­ко Па­на­йо­тов, се­к­ре­та­рят на об­щин­с­ка­та ад­ми­ни­с­т­ра­ция Хри­с­та­ли­на Ха­ла­че­ва и др. 

SONY DSC

Ко­ле­к­ти­вът на Ре­ги­о­на­лен ис­то­ри­че­с­ки му­зей – Тър­го­ви­ще по­же­ла на вси­ч­ки да­ри­те­ли здра­ве, дъл­го­ле­тие и ус­пе­хи.

Си­мо­на Але­к­си­е­ва

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *