ОИЦ ОТЧЕТЕ ДЕЙНОСТТА СИ

За но­вия про­г­ра­мен пе­ри­од в тър­го­ви­щ­ки ре­ги­он има склю­че­ни 24 до­го­во­ра по опе­ра­ти­в­ни­те про­г­ра­ми на об­ща стой­ност 27, 5 млн. лв. То­ва ка­за пред ме­ди­и­те по вре­ме на пре­с­кон­фе­рен­ция Мил­чо То­нев, уп­ра­ви­тел на Об­ла­с­тен ин­фор­ма­ци­о­нен цен­тър – Тър­го­ви­ще. Той съ­о­б­щи още, че най-мно­го до­го­во­ри – 11 на брой, са от­че­те­ни в Тър­го­ви­ще. Тя­х­на­та стой­ност въз­ли­за над 14 млн. лв.

„За по­ли­ти­ки­те на ЕС и ак­ту­ал­ни­те от­во­ре­ни про­це­ду­ри по опе­ра­ти­в­ни­те про­г­ра­ми цен­тъ­рът е про­вел 11 съ­би­тия в пет­те об­щи­ни на об­ласт Тър­го­ви­ще, на ко­и­то са при­съ­с­т­ва­ли над 32 ду­ши”, от­че­те Мил­чо То­нев дей­но­ст­та на ОИЦ – Тър­го­ви­ще за из­ми­на­ла­та го­ди­на. Раз­пре­де­ле­ни­е­то на до­го­во­ри­те по опе­ра­ти­в­ни­те про­г­ра­ми бя­ха пре­д­с­та­ве­ни по вре­ме на бри­фин­га с пре­зен­та­ция от Ана­то­ли Але­к­сан­д­ров, ек­с­перт в ОИЦ. „Най-до­б­ро­то, ко­е­то би мо­г­ло да се слу­чи в ус­во­я­ва­не­то на ев­ро­с­ре­д­с­т­ва­та през сле­д­ва­щи­те че­ти­ри го­ди­ни те­пър­ва пре­д­с­тои”, ка­за Мил­чо То­нев по вре­ме на сре­ща­та с ме­ди­и­те.

В при­съ­с­т­ви­е­то на пре­д­с­та­ви­те­ли на об­щин­с­ка­та и об­ла­с­т­на­та ад­ми­ни­с­т­ра­ция, учи­ли­ща, ин­с­ти­ту­ции, гра­ж­да­ни и жур­на­ли­с­ти ек­с­пер­ти­те от ОИЦ ак­цен­ти­ра­ха на те­ма­та за по­д­го­то­в­ка­та на Пре­д­се­да­тел­с­т­во­то на Бъл­га­рия на Съ­ве­та на Ев­ро­пей­с­кия съ­юз. При­по­м­ня­ме, че стра­на­та ни по­е­ма Пре­д­се­да­тел­с­т­во­то от 1 яну­а­ри 2018 г. до 30 юни 2018 г. „С та­зи ръ­ко­во­д­на фун­к­ция стра­на­та ни пра­ви де­бют в оп­ре­де­ля­не­то на при­о­ри­те­ти­те  на ЕС и иг­рае ак­ти­в­на ро­ля в из­ра­бо­т­ва­не на ев­ро­пей­с­ко­то за­ко­но­да­тел­с­т­во. В своя ше­с­т­ме­се­чен ман­дат бъл­гар­с­ка­та дър­жа­ва ще бъ­де не са­мо ръ­ко­во­ди­тел, но и ор­га­ни­за­тор, ко­ор­ди­на­тор и ме­ди­а­тор в дей­но­ст­та на 160 ра­бо­т­ни гру­пи и 20 000 де­ле­га­ти, ан­га­жи­ра­ни да пре­ци­зи­рат те­к­с­то­ве­те на но­ви­те ев­ро­пей­с­ки­те ди­ре­к­ти­ви и ре­г­ла­мен­ти”, за­я­ви уп­ра­ви­те­лят на ОИЦ – Тър­го­ви­ще. Те­зи ра­бо­т­ни сре­щи ще се про­ве­ж­дат в На­ци­о­нал­ния дво­рец на кул­ту­ра­та в Со­фия, къ­де­то в мо­мен­та те­че уси­ле­на ре­мон­т­на дей­ност.

Оча­к­ва се той да се пре­вър­не в най-мо­дер­ния кон­фе­рен­тен цен­тър в стра­на­та ни. А по вре­ме на пър­во­то бъл­гар­с­ко Пре­д­се­да­тел­с­т­во се оча­к­ва да бъ­дат раз­г­ле­да­ни те­ми­те за енер­ге­ти­ка­та и ну­ж­да­та от ди­вер­си­фи­ка­ция на енер­гий­ни­те из­то­ч­ни­ци; гло­бал­ния ми­г­ра­ци­онeн про­цес; ну­ж­да­та от по­ве­че си­гур­ност за гра­ж­да­ни­те на ЕС; за­вър­ш­ва­не­то на ди­ги­тал­ния па­зар и пре­го­во­ри­те по из­ли­за­не­то на Ве­ли­ко­б­ри­та­ния от Ев­ро­пей­с­кия съ­юз.

Си­мо­на Але­к­си­е­ва

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *