ДЕТСКА ГРАДИНА “ПЧЕЛИЦА” – 40 ЛЕТА!

Че­с­тит Ро­ж­ден ден на би­в­ши и на­с­то­я­щи ди­ре­к­то­ри, пе­да­го­зи, по­мо­щен пер­со­нал и въз­пи­та­ни­ци на де­т­с­ка гра­ди­на „Пче­ли­ца”.

Пре­ди че­ти­ри­де­сет го­ди­ни – на 13.12.1976 г. е офи­ци­ал­но­то от­к­ри­ва­не  на де­т­с­ко­то за­ве­де­ние; та­ка в гра­да за­по­ч­ва да ту­п­ти ед­но енер­ги­ч­но и лю­бя­що сър­це с пул­са на де­т­с­ки­те иг­ри и пе­с­ни. И от то­га­ва до днес по­ве­че от сто и два­де­сет де­ца еже­д­не­в­но за­по­ч­ват и за­вър­ш­ват своя ден тук, ок­ри­ле­ни от гри­жи­те и мъ­д­ро­ст­та на це­лия екип.

Ето част от за­пи­са­но в ле­то­пи­с­на­та кни­га на гра­ди­на­та за то­зи ден от М. Кръ­с­те­ва: „13 де­кем­в­ри 1976 г.- ден, кой­то ще ос­та­не па­ме­тен за ОДЗ „Пче­ли­ца”…Кол­ко мно­го въл­не­ния и при­го­то­в­ле­ния за то­зи тър­же­с­т­вен ден. През но­щ­та бе на­ва­лял бял пу­х­кав сняг…”

Та­ка е, ста­не ли ду­ма за де­т­с­ка гра­ди­на вси­ч­ки се се­щат за въл­не­ния, смях , иг­ри, пе­с­ни – все ху­ба­ви не­ща, на­вяр­но, за­що­то де­т­с­т­во­то да­ва то­зи по­ло­жи­те­лен за­ряд за цял жи­вот.     Дъл­го­го­ди­ш­на­та  ис­то­рия ДГ „Пче­ли­ца”е из­пъ­с­т­ре­на с мно­го съ­би­тия, не­де­ли­мо свър­за­ни с раз­ви­ти­е­то на пе­да­го­ги­че­с­ка­та на­у­ка и про­ме­ни­те в об­ще­с­т­ве­ния жи­вот на гра­да. При съ­з­да­ва­не­то си де­т­с­ка­та гра­ди­на е по­до­пе­ч­на на за­вод „Хан Крум”, но го­ди­ни по-къ­с­но ста­ва об­щин­с­ка. Един­с­т­ве­на в гра­да е обе­ди­не­но де­т­с­ко за­ве­де­ние – ОДЗ – с 2 яс­лен­с­ки и 4 гра­дин­с­ки гру­пи, през 1986 г. е при­з­на­та и за об­раз­цо­во де­т­с­ко за­ве­де­ние. В края на 90-те го­ди­ни по­пу­ляр­ност и ре­зул­та­т­ност от­чи­та но­ва за стра­на­та ни про­г­ра­ма – „Стъ­п­ка по стъ­п­ка” и от 1999 г. ДГ „Пче­ли­ца” e един­с­т­ве­на­та ре­а­ли­зи­ра­ла та­зи про­г­ра­ма на те­ри­то­ри­я­та на гра­да.    40 го­ди­ни са до­с­та­тъ­ч­ни да се сме­нят две по­ко­ле­ния и в де­т­с­ка­та гра­ди­на ве­че по­с­тъ­п­ват вну­ци­те на ня­кои от пър­ви­те въз­пи­та­ни­ци. То­га­ва­ш­ни­те учи­те­ли и ди­ре­к­то­ри на­ри­ча­ни „дру­гар­ки” ве­че са пен­си­о­нер­ки, но имат спе­ци­ал­но ме­с­тен­це в де­т­с­ки­те спо­ме­ни на сто­ти­ци тър­го­ви­щен­ци и при­з­на­тел­но­ст­та на пе­да­го­зи­те, по­чер­пи­ли опит от тях.

Мно­го път из­вър­вя­х­ме и мно­го не­ща се про­ме­ни­ха през из­ми­на­ли­те го­ди­ни, но не­из­ме­ни­ми ос­та­на­ха лю­бо­в­та и ува­же­ни­е­то към мал­чу­га­ни­те, от­го­вор­но­ст­та към бъ­де­ще­то им и же­ла­ни­е­то ни да бъ­дем по­ле­з­ни на об­ще­с­т­во­то, по­ве­ри­ло ни най-цен­но­то – де­ца­та.

Ро­ж­де­ни­ят ден на ДГ „Пче­ли­ца” е съ­би­тие, ко­е­то ще съ­бе­ре на ед­но мя­с­то мно­го хо­ра. В ход е тре­с­ка­ва­та по­д­го­то­в­ка за Ро­ж­де­ния ден; пре­д­ви­де­ни са мно­го съ­би­тия, с ко­и­то да от­бе­ле­жим го­ди­ш­ни­на­та; по­ка­не­ни са мно­го го­с­ти и раз­би­ра се по­д­го­т­вя­ме кон­цер­т­на про­г­ра­ма. На­ча­ло­то на те­зи съ­би­тия е ед­на се­д­ми­ца пре­ди офи­ци­ал­на­та да­та на Ро­ж­де­ния ден и стар­ти­ра с от­к­ри­ва­не на ко­ле­ден ба­зар на пе­ти де­кем­в­ри. От ня­кол­ко го­ди­ни то­ва се пре­вър­на в на­ша тра­ди­ция и е въз­мо­ж­ност за ро­ди­те­ли и учи­те­ли, за­е­д­но с де­ца­та,  да да­дем во­ля на въ­о­б­ра­же­ни­е­то и сръ­ч­но­ст­та си, ка­то с то­ва до­при­на­ся­ме за ма­те­ри­ал­но­то обо­га­тя­ва­не на ба­за­та. С по­д­к­ре­па­та на учи­ли­щ­но­то на­с­то­я­тел­с­т­во се по­д­го­т­вя­ме за пра­з­ни­ка и се на­дя­ва­ме да за­ра­д­ва­ме вси­ч­ки.  От 06.12.2016 г. до 09.121.2016 г. вся­ка от въз­ра­с­то­ви­те гру­пи  има свой ден за изя­ва, в кой­то ще за­ба­в­ля­ва ос­та­на­ли­те де­чи­ца с пе­с­ни, тан­ци, иг­ри и из­не­на­ди. На 12.12.2016 г. ще вър­нем вре­ме­то с 40 го­ди­ни на­зад и пър­ви­те учи­те­ли – Ан­то­но­ва, Ко­ле­ва, Груй­ки­на, Дра­ган­че­ва, Мил­ко­ва /Це­ко­ва/, Ива­но­ва, Ди­ми­т­ро­ва и Къ­не­ва ще вля­зат от­но­во  в гру­пи­те си. В съ­щия ден пре­д­с­тои не­що но­во и мно­го ва­ж­но за мал­чу­га­ни­те от ДГ „Пче­ли­ца” и те­х­ни­те учи­те­ли – пре­д­с­та­вя­не­то на кни­ж­ка­та „При­к­лю­че­ни­я­та на Кап и Ка­п­ка” – на­пи­са­на и илю­с­т­ри­ра­на от са­ми­те де­ца. Тук е мя­с­то­то да спо­ме­нем и спон­со­ри­те, с чи­я­то по­мощ то­ва ста­на въз­мо­ж­но: „Те­х­но­ин­вест-ЕИ”ЕО­ОД, АТ.НЕТ ЕО­ОД, Ди­ми­т­рин­ка Ива­но­ва, Ма­ри­а­на Пе­т­ро­ва, Ме­бел-Стил ООД, Ан­на Ни­ко­ла­е­ва, ма­га­зи­ни­те „Ва­ро­ша” и „Изи”. На съ­ща­та да­та ще бъ­дат от­к­ри­ти и две из­ло­ж­би, пър­ва­та с де­т­с­ки ри­сун­ки по те­ма­та на кни­ж­ка­та, а вто­ра­та на­ре­че­на „ 40 го­ди­ни в един миг” ще съ­бе­ре мно­го­го­ди­ш­на­та ис­то­рия на де­т­с­ко­то за­ве­де­ние и хо­ра­та свър­за­ни с не­го в ед­на пъ­с­т­ра па­ли­т­ра от съ­би­тия, спо­ме­ни и мно­го емо­ции.

Кул­ми­на­ци­я­та на пра­з­ни­ч­ни­те съ­би­тия е на 13.12.2016 г. с кон­церт „40 го­ди­ни в един миг”, в не­го ще се пре­д­с­та­вят вси­ч­ки де­чи­ца, по­д­го­т­ве­ни от сво­и­те учи­те­ли, ще се изя­вят и ня­кои от по­ра­с­на­ли­те ни ве­че мом­че­та и мо­ми­че­та, ус­пе­ли да за­во­ю­ват пър­ви­те си ар­ти­с­ти­ч­ни по­бе­ди. На­ши го­с­ти ще бъ­дат пър­ви­те ди­ре­к­то­ри Мил­ка Кръ­с­те­ва и Бон­ка Ива­но­ва, учи­те­ли, ме­ди­цин­с­ки се­с­т­ри и по­мо­щен пер­со­нал, ра­бо­ти­ли в де­т­с­ко­то за­ве­де­ние; пре­д­с­та­ви­те­ли на об­щин­с­ка­та уп­ра­ва и РУО; об­ще­с­т­ве­ни­ци при­я­те­ли и съ­ми­ш­ле­ни­ци. Ще се про­ве­де тър­же­с­т­вен пе­да­го­ги­че­с­ки съ­вет и сре­ща на пър­вия ви­пуск въз­пи­та­ни­ци на де­т­с­ка­та гра­ди­на с те­х­ни­те учи­те­ли.    На Ро­ж­ден ден ка­то на Ро­ж­ден ден – има­ме си вси­ч­ко и ро­ж­де­ник – ДГ „Пче­ли­ца” и го­с­ти, и без­б­рой за­ба­в­ле­ния, и тор­та за мал­ки­те па­ла­в­ни­ци; ос­та­ва са­мо да  по­же­ла­ем за нас и вси­ч­ки, свър­за­ни по сър­це с де­т­с­ка­та гра­ди­на здра­ве, уве­ре­ност, мъ­д­рост и сми­ре­ние.

СВЕТЛА ИВАНОВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *