ТЪРГОВИЩЕ СЕ ВКЛЮЧИ В КАМПАНИЯТА “БЯЛА ПАНДЕЛА”

Кме­тът на об­щи­на Тър­го­ви­ще д-р Да­рин Ди­ми­т­ров и за­ме­с­т­ни­ци­те му Ва­лен­тин Вел­чев и инж. Ми­т­ко Па­на­йо­тов днес по­лу­чи­ха „бе­ли пан­де­ли”, ко­и­то са сим­вол на съ­п­ри­ча­с­т­ност в кам­па­ни­я­та сре­щу  на­си­ли­е­то над же­ни­те.

dsc04378

Ини­ци­а­ти­ва­та е ор­га­ни­зи­ра­на от Асо­ци­а­ция „Ная” и уче­ни­ци от Про­фе­си­о­нал­на­та гим­на­зия по ту­ри­зъм и хра­ни­тел­но-вку­со­ви те­х­но­ло­гии „Але­ко Кон­с­тан­ти­нов”.

Д-р Ди­ми­т­ров раз­го­ва­ря с уче­ни­ци­те и спо­де­ли, че на­си­ли­е­то, във вси­ч­ки­те му фор­ми, не тря­б­ва да бъ­де сре­д­с­т­во за спра­вя­не в раз­ли­ч­ни си­ту­а­ции, не­за­ви­си­мо да­ли е към не­ж­ния пол или към дру­го жи­во съ­ще­с­т­во. По­з­д­ра­ви уче­ни­ци­те за уча­с­ти­е­то им в кам­па­ни­и­те про­тив аг­ре­си­я­та, на­ла­га­не­то на то­ле­ран­т­ност и ува­же­ние в от­но­ше­ни­я­та.

Уче­ни­ци­те по­се­ти­ха ин­фор­ма­ци­он­ния цен­тър на Об­щи­на Тър­го­ви­ще, къ­де­то за­ка­чи­ха зна­ка на кам­па­ни­я­та на гра­ж­да­ни  и об­щин­с­ки слу­жи­те­ли.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *