НОВ УЧИЛИЩЕН АВТОБУС

Нов учи­ли­щен ав­то­бус ще пре­во­з­ва уче­ни­ци­те по на­п­ра­в­ле­ние Ли­ляк – Але­к­сан­д­ро­во – Пре­си­ян от на­ча­ло­то на 2017г. Тран­с­пор­т­но­то сре­д­с­т­во е оси­гу­ре­но от  Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на об­ра­зо­ва­ни­е­то и на­у­ка­та (МОН) на Об­щи­на Тър­го­ви­ще.

Ме­с­т­на­та ад­ми­ни­с­т­ра­ция по­да­де за­я­в­ле­ние в на­ча­ло­то на ав­густ, а ав­то­бу­сът „Ису­зу” бе­ше пре­до­с­та­вен в края на ми­на­ла­та се­д­ми­ца. Той раз­по­ла­га с 32 ме­с­та. Ще се из­по­л­з­ва за из­во­з­ва­не­то на око­ло 20 уче­ни­ци и  по-мал­ки де­ца от ра­йо­на, по­се­ща­ва­щи гра­ди­на­та в се­ло Ли­ляк. Ще бъ­дат тран­с­пор­ти­ра­ни и 10 уче­ни­ци, чи­и­то ро­ди­те­ли се за­ни­ма­ват с дър­во­до­бив и жи­ве­ят в ка­ра­ва­ни  до се­ло Але­к­сан­д­ро­во. ОУ „Хри­с­то Бо­тев” в се­ло Ли­ляк до мо­мен­та из­по­л­з­ва ав­то­бус с 27 ме­с­та, кой­то е амор­ти­зи­ран. 11 го­ди­ни жъл­ти­ят уче­ни­че­с­ки рейс из­пъл­ня­ва кур­со­ве в ус­ло­ви­я­та на из­к­лю­чи­тел­но те­ж­ка ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра и тру­д­но­до­с­тъ­п­ни ме­с­та.

Не­пре­къ­с­на­ти­те и скъ­пи ре­мон­ти, за сме­т­ка на учи­ли­щ­ния бю­джет, до­пъл­ни­тел­но на­ла­гат не­об­хо­ди­мо­ст­та от за­мя­на­та му за оси­гу­ря­ва­не на ма­к­си­мал­на бе­зо­па­с­ност на уче­ни­ци­те.  

През 2016 г. МОН оси­гу­ря­ва око­ло 75 но­ви ав­то­бу­са за учи­ли­ща­та по НП „Мо­дер­ни­за­ция на ма­те­ри­ал­на­та ба­за в учи­ли­ще”, мо­дул „Оси­гу­ря­ва­не на тран­с­пор­т­ни сре­д­с­т­ва за пре­воз на де­ца и уче­ни­ци в за­дъл­жи­тел­на пре­ду­чи­ли­щ­на и учи­ли­щ­на въз­раст” в ця­ла Бъл­га­рия. Ре­ги­с­т­ри­ра­ни­те ча­ка­щи за­я­в­ки от Об­щи­ни­те са за над 1500 пре­во­з­ни сре­д­с­т­ва. Сред тях са вси­ч­ки 9 сре­ди­щ­ни учи­ли­ща в об­щи­на Тър­го­ви­ще. Най-на­ле­жа­що е по­д­но­вя­ва­не­то на тран­с­пор­та за на­п­ра­в­ле­ни­я­та На­да­ре­во – Дъл­гач и Драл­фа – Ми­ла­ди­но­в­ци.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *