НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАНИЕ ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА №2

Де­т­с­ка гра­ди­на №2 „Ос­ми март” в Тър­го­ви­ще е  но­си­тел на на­ци­о­нал­на­та Го­ди­ш­на на­г­ра­да за пъ­т­на бе­зо­па­с­ност за 2016 г. От­ли­чи­я­та се връ­ч­ват от ед­но­и­мен­на­та фон­да­ция, с цел сти­му­ли­ра­не на  най – до­б­ри­те идеи, пра­к­ти­ки и ини­ци­а­ти­ви за за­па­з­ва­не на чо­ве­ш­кия жи­вот на пъ­тя.

Де­т­с­ко­то за­ве­де­ние от Тър­го­ви­ще спе­че­ли пър­во мя­с­то в ка­те­го­рия „Де­т­с­ки гра­ди­ни и учи­ли­ща”, в ко­я­то бя­ха но­ми­ни­ра­ни още 30  гра­ди­ни от ця­ла Бъл­га­рия. Ди­ре­к­то­рът на гра­ди­на „Ос­ми март” Иве­ли­на Ата­на­со­ва спо­де­ли, че са кан­ди­да­т­с­т­ва­ли с ви­де­о­к­лип за но­во­и­з­г­ра­де­на­та пло­ща­д­ка по пъ­т­на бе­зо­па­с­ност. В не­го по­ка­з­ват ка­д­ри от обу­чи­тел­ния про­цес на де­ца­та в ре­ал­на пъ­т­на сре­да. При­по­м­ня­ме, че де­т­с­ки­ят мо­би­лен цен­тър по бе­зо­па­с­ност на дви­же­ни­е­то бе от­к­рит на 22 се­п­тем­в­ри, та­зи го­ди­на, и по­з­во­ля­ва чрез иг­ри мал­ки­те въз­пи­та­ни­ци да учат как да се пре­д­ви­ж­ват бе­зо­па­с­но.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *