ВСИЧКИ ЧУВАТ ЩАСТИЕТО!

Спе­ци­ал­но учи­ли­ще за уче­ни­ци с ув­ре­ден слух „Све­ти Иван Рил­с­ки” от­бе­ля­за 3 де­кем­в­ри – Ме­ж­ду­на­ро­ден ден за со­ли­дар­ност с про­б­ле­ми­те на хо­ра­та с ув­ре­ж­да­ния.

То­ва е ден, в кой­то се за­сил­ва ди­с­ку­си­я­та по те­ма­та за сво­бо­д­ния и не­за­ви­сим жи­вот на хо­ра­та с ув­ре­ж­да­ния, за тя­х­но­то пъл­но­п­ра­в­но уча­с­тие в об­ще­с­т­во­то. На то­зи ден ние си по­да­ва­ме ръ­ка в знак на со­ли­дар­ност, за­що­то об­що­то ме­ж­ду нас е по­ве­че от раз­ли­чи­е­то ни. Хо­ра­та с ув­ре­ж­да­ния за­с­лу­жа­ват то­ва. Го­с­ти на на­ше­то тър­же­с­т­во бя­ха д-р Да­рин Ди­ми­т­ров-кмет на об­щи­на Тър­го­ви­ще, г-жа Ха­ти­дже Али­е­ва-пре­д­се­да­тел на Об­щин­с­ки съ­вет гр.Тър­го­ви­ще, пре­д­с­та­ви­те­ли на  Об­щи­на Тър­го­ви­ще, ро­ди­те­ли, чле­но­ве на Об­ще­с­т­ве­ния съ­вет в СУ­У­УС „Све­ти Иван Рил­с­ки”. Д-р Да­рин Ди­ми­т­ров по­з­д­ра­ви уче­ни­ци­те и пе­да­го­ги­че­с­кия ко­ле­к­тив с Ме­ж­ду­на­ро­д­ния ден за со­ли­дар­ност с про­б­ле­ми­те на хо­ра­та с ув­ре­ж­да­ния, ка­то по­же­ла здра­ве, ус­пе­хи и мно­го бъ­де­щи твор­че­с­ки изя­ви.

Чрез сти­хо­т­во­ре­ни­е­то „Пе­сен на  на­де­ж­да­та” от Не­дял­ко Йор­да­нов, Ане­та Ро­се­ва от ХІІ клас за­я­ви „Аз вяр­вам,  аз мо­га, аз зная ” . Ду­ми ко­и­то до­ка­з­ват въз­мо­ж­но­с­ти­те, та­лан­ти­те на на­ши­те уче­ни­ци, ко­и­то пре­д­с­та­ви­ха на тър­же­с­т­во­то. На­ши­те уче­ни­ци из­пъл­ни­ха съ­в­ре­ме­нен ва­ри­ант на „Хей, ръ­чи­ч­ки” с жест и ми­ми­ка, пре­д­с­та­ви­ха дра­ма­ти­за­ция по „Сли­ви за смет”, тан­цу­ва­ха мо­дер­ни тан­ци „То­ка то­ка”. Гру­па уче­ни­ци от VІІ и VІІІ клас взри­ви­ха пу­б­ли­ка­та с пе­сен­та „Пред Бо­га ра­ж­да­ме се ра­в­ни”, до­ка­з­ва­ща , че чрез сво­я­та твор­че­с­ка изя­ва де­ца­та с ув­ре­ден слух се чу­в­с­т­ват пъл­но­цен­ни в съ­в­ре­мен­но­то об­ще­с­т­во. На­ши­те при­я­те­ли от ба­лет „Ве­га” с ху­до­же­с­т­вен ръ­ко­во­ди­тел Ма­ри­ян­на Са­во­ва, гру­па уче­ни­ци от III ОУ „П.Р.Сла­вей­ков” с ху­до­же­с­т­вен  ръ­ко­во­ди­тел  До­н­ка То­те­ва,  Ве­ро­ни­ка Де­а­но­ва  от ОДК с ръ­ко­во­ди­тел Ли­дия Ру­се­ва по­з­д­ра­ви­ха вси­ч­ки при­съ­с­т­ва­щи със сво­и­те пре­к­ра­с­ни из­пъл­не­ия.

Ди­ре­к­то­рът на Спе­ци­ал­но учи­ли­ще за уче­ни­ци с ув­ре­ден слух „Све­ти Иван Рил­с­ки” -гр. Тър­го­ви­ще, г-н Ро­сен Ми­ла­ч­ков, в сво­е­то из­ка­з­ва­не спо­де­ли: „Сър­де­ч­но бла­го­да­ря, че бя­х­ме ви­со­ко оце­не­ни от ръ­ко­во­д­с­т­во­то на об­щи­на Тър­го­ви­ще,  на ро­ди­те­ли­те, ко­и­то ви­на­ги са  ра­мо до ра­мо в об­ща­та ра­бо­та с де­ца­та с ув­ре­ж­да­ния .  Хо­ра­та с ув­ре­ж­да­ния имат сво­и­те спо­со­б­но­с­ти, са­мо тря­б­ва да им се да­де шанс да ги раз­ви­ем. На те­ри­то­ри­я­та на на­ше­то учи­ли­ще и на на­ша­та об­щи­на те­зи въз­мо­ж­но­с­ти се да­ват и ние се чу­в­с­т­ва­ме ща­с­т­ли­ви.” За­що­то вси­ч­ки ед­на­к­во чу­ват ща­с­ти­е­то!                          По­ли­на То­до­ро­ва

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *