ЦЕНТЪР ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ФИРМИТЕ ОТ РЕГИОНА

20 го­ди­ни Тър­го­в­с­ко-про­ми­ш­ле­на па­ла­та-Тър­го­ви­ще

Тър­го­в­с­ко-про­ми­ш­ле­на па­ла­та – Тър­го­ви­ще е про­дъл­жи­тел на ис­то­ри­че­с­ка тра­ди­ция на дей­но­ст­та на  Тър­го­в­с­ки­те па­ла­ти в Бъл­га­рия   в об­ласт Тър­го­ви­ще.

На­ча­ло­то е през 1895 го­ди­на, ка­то след вли­за­не в си­ла на за­ко­на за тър­го­в­с­ко ин­ду­с­т­ри­ал­ни­те ка­ма­ри и пра­вил­ни­ка към не­го.  Ес­ки­джу­май­с­ка /Тър­го­ви­щ­ка/ и Ос­ман­па­зар­с­ка /Омур­та­г­с­ка/ око­лии са в об­х­ва­та на Вар­нен­с­ка тър­го­в­с­ко-ин­ду­с­т­ри­ал­на ка­ма­ра, а По­по­в­с­ка око­лия е в об­х­ва­та на Ру­сен­с­ка­та Тър­го­в­с­ко-ин­ду­с­т­ри­ал­на ка­ма­ра. В пър­ва­та се­сия на Вар­нен­с­ка тър­го­в­с­ко-ин­ду­с­т­ри­ал­на ка­ма­ра на 11 юни 1895 го­ди­на  от Тър­го­ви­ще е взел уча­с­тие Ни­ко­ла Ка­лев. От гр. По­по­во в уч­ре­ди­тел­на­та се­сия на Ру­сен­с­ка­та Тър­го­в­с­ко-ин­ду­с­т­ри­ал­на ка­ма­ра уча­с­т­ват Бр. Ми­ха­ле­ви и Па­ра­ш­кев Ди­ми­т­ров. По- къ­с­но тя  пре­ми­на­ва в об­х­ва­та на ВТИК.

През це­лия пе­ри­од на дей­ност  на ка­ма­ра­та до 1948 го­ди­на ме­с­т­ни­те за­на­я­т­чии и ин­ду­с­т­ри­ал­ци ак­ти­в­но са се по­л­з­ва­ли от пре­до­с­та­ве­ни­те ус­лу­ги, тър­се­ли са по­д­к­ре­па и за­к­ри­ла на сво­и­те ин­те­ре­си.  Ши­ро­ка­та про­с­ве­т­на дей­ност на ка­ма­ра­та се е из­ра­зя­ва­ла в по­д­д­ръ­ж­ка на про­фе­си­о­нал­но­то об­ра­зо­ва­ние в ре­ги­о­на – ор­га­ни­зи­ра кур­со­ве и за­на­я­т­чий­с­ки учи­ли­ща. През 1926 г в гр. Тър­го­ви­ще за­по­ч­ва да фун­к­ци­о­ни­ра До­пъл­ни­тел­но за­на­я­т­чий­с­ко учи­ли­ще „Лю­бен Ка­ра­ве­лов”, ко­е­то съ­ще­с­т­ву­ва до 1948 г.  От на­ча­ло­то на ХХ в. до 1939 г. в Тър­го­ви­ще са про­ве­де­ни 14 на брой кур­со­ве по раз­ли­ч­ни ви­до­ве за­на­я­ти.

Тър­го­в­с­ко-про­ми­ш­ле­на па­ла­та – Тър­го­ви­ще е уч­ре­де­на на 26 яну­а­ри 1996 го­ди­на ка­то  не­п­ра­ви­тел­с­т­ве­на об­ще­с­т­ве­на ор­га­ни­за­ция с не­с­то­пан­с­ка цел, ко­я­то обе­ди­ня­ва де­ло­ви­те сре­ди от об­ласт Тър­го­ви­ще. Ини­ци­а­ти­в­ни­ят ко­ми­тет е ог­ла­вен от то­га­ва­ш­ния кмет на об­щи­на Тър­го­ви­ще инж. Пе­тър Ка­ра­ге­ор­ги­ев. Об­що­то съ­б­ра­ние при­е­ма ус­тав и из­би­ра уп­ра­ви­те­лен съ­вет от  се­дем ду­ши с пре­д­се­да­тел Йо­в­чо Йо­в­чев. Тя е са­мо­с­то­я­тел­но юри­ди­че­с­ко ли­це и ста­ва част от Един­на­та си­с­те­ма на тър­го­в­с­ко-про­ми­ш­ле­ни­те па­ла­ти в Бъл­га­рия.

За­по­ч­ва сво­я­та  де­ло­ва дей­ност по пре­д­ла­га­не на ус­лу­ги от пър­ви май 1996 го­ди­на. През пе­ри­о­да са ор­га­ни­зи­ра­ни уча­с­тия в па­на­и­ри в Гър­ция и стра­на­та, се­ми­на­ри и обу­че­ния по Здра­во­с­ло­в­ни и бе­зо­па­с­ни ус­ло­вия на труд, се­ми­на­ри за вне­д­ря­ва­не на СЕ мар­ки­ро­в­ка, вне­д­ря­ва­не на си­с­те­ми за ка­че­с­т­во, въз­мо­ж­но­с­ти за фи­нан­си­ра­не на мал­ки и сре­д­ни пре­д­п­ри­я­тия, по спе­ци­фи­ч­ни въ­п­ро­си на бран­шо­ве­те,  ин­ве­с­ти­ци­он­ни фо­ру­ми, въ­п­ро­си на кон­ку­рен­то­с­по­со­б­но­ст­та на фир­ми­те, сре­щи с ми­ни­с­тер­с­т­ва и раз­ли­ч­ни ин­с­ти­ту­ции и дру­ги.

През 1997 го­ди­на се по­с­та­вя на­ча­ло­то на пър­ви­те ме­ж­ду­на­ро­д­ни кон­та­к­ти с тър­го­в­с­ки па­ла­ти и ин­с­ти­ту­ции от Тур­ция, ка­то в го­ди­ни­те те се раз­ви­ха и обо­га­ти­ха. По­д­дър­жа­ме кон­та­к­ти с па­ла­ти и сро­д­ни би­з­нес ин­с­ти­ту­ции от  Гър­ция, По­р­ту­га­лия, Фран­ция, Сър­бия, Ма­ке­до­ния, Ук­рай­на,  Ру­сия, Ита­лия, Ав­с­т­рия, Мал­та, Ис­па­ния, Мол­до­ва, Гру­зия и дру­ги.

Ка­че­с­т­ве­на стъ­п­ка в ра­бо­та­та по про­фе­си­о­нал­но­то обу­че­ние е и съ­з­да­ва­не­то на 3 де­кем­в­ри 2002 г. клон на На­ци­о­нал­ния цен­тър за про­фе­си­о­нал­но обу­че­ние в си­с­те­ма­та на БТПП.

Сле­д­ващ ус­пе­шен етап е ра­бо­та по про­е­к­ти ка­то пар­т­ньор и во­де­ща ор­га­ни­за­ция. От 1999 го­ди­на са из­пъл­не­ни про­е­к­ти по Про­г­ра­ма ФАР, Про­г­ра­ма „Ле­о­нар­до да Вин­чи”, ШАРС, МОТ, Уче­не през це­лия жи­вот, Мла­деж, ОПАК, Про­г­ра­ма за раз­ви­тие на чер­но­мор­с­кия ре­ги­он и дру­ги, ка­то пар­т­ньор­с­т­ва­та на­б­ро­я­ват над 25, а ре­а­ли­зи­ра­ни­те про­е­к­ти до на­с­тоя-щия мо­мент са над 48.

Из­ми­на­ли­ят пе­ри­од  е ха­ра­к­те­рен и с ак­ти­в­но  раз­ви­тие на  връ­з­ки­те на Па­ла­та­та с об­ла­с­тен уп­ра­ви­тел и ме­с­т­ни­те вла­с­ти. Съ­т­ру­д­ни­чим ус­пе­ш­но с об­щи­ни­те:   Тър­го­ви­ще,  По­по­во , Омур­таг,  Ан­то­но­во   и  Опа­ка във мно­го на­п­ра­в­ле­ния за по­д­по­ма­га­не раз­ви­ти­е­то на би­з­не­са в ре­ги­о­на.

Па­ла­та­та ра­бо­ти на ме­с­т­но ни­во в съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во и с дру­ги­те ра­бо­то­да-тел­с­ки ор­га­ни­за­ции, про­фе­си­о­нал­ни­те съ­ю­зи, бран­шо­ви­те ор­га­ни­за­ции. Пре­д­с­та­ви­те­ли на Па­ла­та­та има в Съ­ве­ти­те за съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во към Ди­рек-ции “БТ”, Об­ла­с­т­на ко­ми­сия по за­е­тост, Об­ла­с­т­на ко­ми­сия по здра­во­с­ло­в­ни и бе­зо­па­с­ни ус­ло­вия на труд, Об­ла­с­тен съ­вет за ре­ги­о­нал­но раз­ви­тие, Съ­вет за три­с­т­ран­но съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во и дру­ги об­ла­с­т­ни ко­ми­сии.

Има до­б­ра пра­к­ти­ка за съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во с Клуб на НСО  в Тър­го­ви­ще, Об­ла­с­тен ин­фор­ма­ци­о­нен цен­тър – Тър­го­ви­ще, Ту­ри­с­ти­че­с­ко сдру­же­ние – Тър­го­ви­ще и др. не­с­то­пан­с­ки ор­га­ни­за­ции.

Раз­ши­ри се съ­в­ме­с­т­на ра­бо­та с про­фе­си­о­нал­ни­те гим­на­зии от об­ла­ст­та и дру­ги­те учи­ли­ща. Про­ве­де­ни са обу­че­ния и се­ми­на­ри на учи­те­ли и уче­ни­ци по пре­д­п­ри­е­ма­че­с­т­во и дру­ги те­ми над 12 броя. От 2013 го­ди­на ре­до­в­но се при­е­мат ста­жан­ти от ПГ по ико­но­ми­че­с­ка ин­фор­ма­ти­ка „Джон Ата­на­сов” в гр. Тър­го­ви­ще. До се­га са ста­жу­ва­ли 24 уче­ни­ци.

За 20 го­ди­ш­ния пе­ри­од на съ­ще­с­т­ву­ва­не ТПП – Тър­го­ви­ще, се ут-вър­ди ка­то цен­тър за по­д­по­ма­га­не  и кон­сул­ти­ра­не на фир­ми­те в ре­ги­о­на,  съ­о­б­ра­з­но те­х­ни­те по­т­ре­б­но­с­ти.

Оля Ива­но­ва, пре­д­се­да­тел на ТПП – Тър­го­ви­ще

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *