СВЕТОВЕН ДЕН НА ХОРОВОТО ИЗКУСТВО

10.12.  2016 Г. Е ОБЯ­ВЕН ОТ ЮНЕ­С­КО ЗА СВЕ­ТО­ВЕН ДЕН НА ХО­РО­ВО­ТО ИЗ­КУ­С­Т­ВО. ДЕ­НЯТ ЩЕ БЪ­ДЕ ОТ­БЕ­ЛЯ­ЗАН НА МНО­ГО МЕ­С­ТА И В БЪЛ­ГА­РИЯ , А ЗА НА­ШИЯ РА­ЙОН КОН­ЦЕР­ТЪТ ЩЕ БЪ­ДЕ В ТЪР­ГО­ВИ­ЩЕ .

ЩЕ УЧА­С­Т­ВАТ ДЕ­Т­С­КИ­ЯТ ХОР “БО­Д­РА ПЕ­СЕН” – ШУ­МЕН С ДИ­РИ­ГЕНТ ДЕ­НИ­ЦА УЗУ­НО­ВА, СМЕ­СЕН ХОР “ЖЕ­ЛЕ­З­НИ СТРУ­НИ”- РАЗ­Г­РАД С ДИ­РИ­ГЕНТ КРА­СЕН ИВА­НОВ И ЖЕН­С­КИ ХОР “ЗЛА­Т­НА ЛИ­РА” ПРИ ОБ­ЩИ­НА ТЪР­ГО­ВИ­ЩЕ С ДИ­РИ­ГЕНТ ИЛИ­А­НА ИВА­НО­ВА. С ОГ­ЛЕД НА НА­Б­ЛИ­ЖА­ВА­ЩИ­ТЕ КО­ЛЕ­Д­НИ ПРА­З­НИ­ЦИ, РЕ­ПЕР­ТО­А­РЪТ НА 3-ТЕ ЕЛИ­Т­НИ СЪ­С­ТА­ВА, КО­И­ТО ЩЕ УЧА­С­Т­ВАТ В КОН­ЦЕР­ТА,  ЩЕ БЪ­ДЕ С ПРА­З­НИ­Ч­НИ КО­ЛЕ­Д­НИ ПРО­ИЗ­ВЕ­ДЕ­НИЯ.

КОН­ЦЕР­ТЪТ СЕ ОР­ГА­НИ­ЗИ­РА ОТ ОБ­ЩИ­НА ТЪР­ГО­ВИ­ЩЕ И БАЛ­КАН­С­КИ ХО­РОВ ФО­РУМ И Е ПОД ПА­Т­РО­НА­ЖА НА ПРЕ­ЗИ­ДЕН­ТА НА РБЪЛ­ГА­РИЯ. СЛЕД ИЗ­ПЪЛ­НЕ­НИ­Я­ТА НА ХО­РО­ВЕ­ТЕ, ЩЕ СЕ ПРО­ВЕ­ДЕ МУ­ЗИ­КАЛ­НА РА­БО­ТИЛ­НИ­ЦА С ПУ­Б­ЛИ­КА­ТА Т.Е. ЩЕ РА­ЗУ­ЧИМ ЕД­НА КО­ЛЕ­Д­НА ПЕ­СЕН С ПУ­Б­ЛИ­КА­ТА, ЗА ДА УСЕ­ТЯТ ЗРИ­ТЕ­ЛИ­ТЕ СЛА­ДО­СТ­ТА И УДО­ВОЛ­С­Т­ВИ­Е­ТО ОТ ХО­РО­ВО­ТО ИЗ­ПЪЛ­НЕ­НИЕ. КОН­ЦЕР­ТЪТ Е ОТ 17.30Ч., В КОН­ЦЕР­Т­НА ЗА­ЛА НА ЧИ­ТА­ЛИ­ЩЕ­ТО, ВХОД СВО­БО­ДЕН. СЛЕД КОН­ЦЕР­ТА ЩЕ СЕ ПРО­ВЕ­ДЕ ТВОР­ЧЕ­С­КА СРЕ­ЩА МЕ­Ж­ДУ 3-ТЕ УЧА­С­Т­ВА­ЩИ ХО­РА. НА 16.12.2016г., В ЗА­ЛА­ТА НА РБИ­Б­ЛИ­О­ТЕ­КА “П. СТЪ­ПОВ” ЩЕ ИМА СО­ЛОВ КОН­ЦЕРТ НА ТЕ­О­ДО­РА ЛА­В­ДИ­НО­ВА – СО­П­РАН, ВЪЗ­ПИ­ТА­НИ­Ч­КА НА 2-РО СУ”ПРОФ. Н. МА­РИ­НОВ” , ЗА­ВЪР­ШИ­ЛА ОПЕР­НО ПЕ­Е­НЕ В НАЦ. МУ­ЗИ­КАЛ­НА АКА­ДЕ­МИЯ”ПАН­ЧО ВЛА­ДИ­ГЕ­РОВ”, УЧЕ­НИ­Ч­КА ПО КЛА­СИ­ЧЕ­С­КО ПЕ­Е­НЕ на Или­я­на Ива­но­ва.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *