МАЛКИ ГРАДИНАРИ

Ден пре­ди та­з­го­ди­ш­ни­ят сняг да за­ва­ли, мал­ки­те гра­ди­на­ри от Де­т­с­ка гра­ди­на „Ве­се­лу­ш­ко” за­са­ди­ха лук, че­сън и жи­т­ни зрън­ца. В дво­ра на де­т­с­ко­то за­ве­де­ние мал­чу­га­ни­те и те­х­ни­те го­с­по­жи от гру­пи­те „Па­ла­в­ни­че” и „Звън­че” на­п­ра­ви­ха ле­хи­ч­ки, в ко­и­то при­ле­ж­но и с го­ля­мо же­ла­ние за­са­ди­ха кул­ту­ри­те.

img_20161128_110806

Де­ца­та пя­ха пе­с­ни­ч­ки за се­мен­ца, на­у­чи­ха по­ве­че за сел­с­ко­с­то­пан­с­ки­те ин­с­т­ру­мен­ти и по­се­ви­те и от­бе­ля­за­ха на кои ре­до­ве ка­к­во са за­са­ди­ли. Ди­ре­к­то­рът на „Ве­се­лу­ш­ко” Иванка За­ше­ва спо­де­ли, че то­ва е са­мо ед­на от пра­к­ти­че­с­ки­те дей­но­с­ти, ко­и­то пре­д­с­та­вят по ат­ра­к­ти­вен и ин­те­ре­сен за де­ца­та на­чин.

img_20161128_110535

„Иде­я­та ни е по то­зи на­чин те пря­ко да уча­с­т­ват в раз­ли­ч­ни дей­но­с­ти, ко­и­то им да­ват зна­ния, с ко­и­то се за­ба­в­ля­ват и ко­и­то ос­та­вят в тях трай­ни спо­ме­ни и впе­ча­т­ле­ния”, спо­де­ли за „Зна­ме” Иванка За­ше­ва.

Тя раз­ка­за още, че гри­жа­та за ле­хи­ч­ки­те ще се пре­вър­не в тра­ди­ция за мал­ки­те гра­ди­на­ри от „Ве­се­лу­ш­ко” и по­же­ла на мал­чу­га­ни­те пре­ди вси­ч­ко да са здра­ви и да имат ща­с­т­ли­во де­т­с­т­во.

Си­мо­на Алексиева

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *