ДУХЪТ НА АКВАРЕЛА

Ху­до­же­с­т­ве­на га­ле­рия „Ни­ко­ла Ма­ри­нов” – Тър­го­ви­ще бе до­ма­кин на пъ­ту­ва­ща­та из­ло­ж­ба „Ду­хът на ак­ва­ре­ла”. Ор­га­ни­за­то­ри на фо­ру­ма са Фон­да­ция „МЕ­Ж­ДУ­НА­РО­Д­НО АК­ВА­РЕЛ­НО ОБ­ЩЕ­С­Т­ВО – БЪЛ­ГА­РИЯ” (IWS Bulgaria), Ху­до­же­с­т­ве­на га­ле­рия „Бо­рис Ге­ор­ги­ев” – Вар­на и Арт га­ле­рия „Па­пи­йон”- Вар­на.

img_20161129_173032

След ус­пе­ш­но­то пре­д­с­та­вя­не на из­ло­ж­ба­та „Ду­хът на ак­ва­ре­ла” от Ме­ж­ду­на­ро­д­но­то три­е­на­ле във Вар­на през ля­то­то /ор­га­ни­зи­ра­но от Фон­да­ция „Ме­ж­ду­на­ро­д­но ак­ва­рел­но об­ще­с­т­во – Бъл­га­рия”, ХГ „Бо­рис Ге­ор­ги­ев” – Вар­на и Арт га­ле­рия „Па­пи­йон”-Вар­на/, ин­те­рес към кар­ти­ни­те про­я­ви­ли още шест от най-до­б­ри­те га­ле­рии в Бъл­га­рия, сред ко­и­то и ХГ „Ни­ко­ла Ма­ри­нов” – Тър­го­ви­ще.

Та­ка тър­го­ви­щен­ци има­ха въз­мо­ж­но­ст­та да се до­ко­с­нат до твор­би­те на ме­ж­ду­на­ро­д­но при­з­на­ти май­с­то­ри на ак­ва­ре­ла. До­ма­ки­ни­те и ор­га­ни­за­то­ри­те на съ­би­ти­е­то на­ре­ко­ха го­с­ту­ва­не­то на из­ло­ж­ба­та в Тър­го­ви­ще „пъ­ту­ва­не до до­ма на ак­ва­ре­ла”, тъй ка­то Ху­до­же­с­т­ве­на­та га­ле­рия но­си име­то на най- го­ле­мия бъл­гар­с­ки ак­ва­ре­лист – Ни­ко­ла Ма­ри­нов.

img_20161129_173053

„На то­зи енер­ги­ен фон, кар­ти­ни­те бле­с­тят ос­вен със сво­я­та со­б­с­т­ве­на­, но и с от­ра­зе­на све­т­ли­на на пла­с­то­ве­те вре­ме, на­т­ру­па­ли по­з­на­ни­е­то и чу­в­с­т­во­то към то­ва не­у­ло­ви­мо и въл­ше­б­но изо­б­ра­зи­тел­но сре­д­с­т­во”, спо­де­ли Сел­ма То­до­ро­ва, ху­до­ж­ник и ку­ра­тор на Три­е­на­ле­то, ос­но­ва­тел и пре­д­с­та­ви­тел на Фон­да­ция „Ме­ж­ду­на­ро­д­но aква­рел­но oбще­с­т­во – Бъл­га­рия” (IWS Bulgaria).

Из­ло­ж­ба­та ува­жи­ха кме­тът на Тър­го­ви­ще д-р Да­рин Ди­ми­т­ров, за­ме­с­т­ни­ци­те му Рая Ма­те­ва и Ми­т­ко Па­на­йо­тов, се­к­ре­та­рят на об­щин­с­ка­та ад­ми­ни­с­т­ра­ция Хри­с­та­ли­на Ха­ла­че­ва, ди­ре­к­то­ри на ин­с­ти­ту­ции, об­ще­с­т­ве­ни­ци и др. „Ду­хът на ак­ва­ре­ла” ще го­с­ту­ва в Тър­го­ви­ще до 3 яну­а­ри, а в нея са вклю­че­ни бли­зо 250 ак­ва­рел­ни твор­би, 69 от ко­и­то на бъл­гар­с­ки ав­то­ри.

Си­мо­на Але­к­си­е­ва

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *